Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правовий режим податку з доходів фізичних осіб.

Читайте также:
  1. A. Засади вільного пересування осіб.
  2. III. Государственный (политический) режим.
  3. L. Дисциплинарный режим
  4. X исправительной колонии особого режима
  5. А) временный режим;
  6. Авторитарний режим
  7. Авторитарный политический режим. Характерные черты и виды.
  8. Адаптация к влажности и водному режиму.
  9. Административно-правовой режим военного положения.
  10. Административно-правовой режим чрезвычайного положения.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Доход – це сума будь-яких кошті, вартість матеріального і нематеріального майна , інших активів,

що мають вартість, в тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у

власність або нараховані на його користь чи набутих незаконним шляхом (кошти або майно,

немайнові активи) отримані платником податку як хабар, викрадення чи знайдений як скарб,

нездані державі згідно з законом у сумах підтвердження обвинувального вироком суду незалежно

Сторінка 53 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

від призначеної міри покарання протягом відповідного звітного періоду з різних джерел як на

території України, так і за її межами.

З метою оподаткування також включають – звичайна вартість майна, яке передається платником

податку іншій особі, якщо умови такої довіреності передбачають право такої іншої особи продати

таке майно або відчужити його в інший спосіб, крім такої передачі між членами подружжя в

(умовах) межах спільної, часткової або спільної сумісної вартості.

Доход з джерелом його походження – будь-який доход одержаний платником податку або

нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, в тому

числі, але не виключно у вигляді:

- процентів за борговими вимогами або зобов’язань випущених резидентом;

- дивідендів нарахованих резидентом іметентом корпоративних прав;

- доходів у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами на

корпоративних правах;

- доходів у вигляді роялті, іншої плати за використання прав інтелектуальної власності

отримані від резидента;

- заробітна плата нарахована на території України від працедавця, як резидента, так і не

резидента;

- доходів від оренди;

- доходів від нерухомого майна на території України;

- доходів від продажу рухомого майна з державною реєстрацією;

- доходів від підприємницької діяльності а також незалежної професійної діяльності на

території України;

- виграші, призи, благодійні допомоги, подарунки, які виплачують резидентам;

- спадщина, якщо джерело її виплати з України;

- інші доходи за цивільно-правовими договорами, одержувані резидентом або

нерезидентом, якщо їх джерело знаходиться на території України, незалежно чи

виплачувались вони резидентом чи нерезидентом.

Фізична особа – резидент – фізична особа, яка має місце проживання в Україні; у разі, якщо

фізична особа має місце проживання також в іноземній державі вона вважається резидентом.

В разі якщо держава, в якій фізична особа має центральні життєві інтереси не може визначитися

або фізична особа не має місця постійного проживання в жодній державі, вона вважається

резидентом, якщо вона перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду) протягом

періодів податкового року, достатнього (але не виключною) умовою визначення місця знаходження

центрів життєвих інтересів фізичної особи є місця постійного проживання членів її сім’ї або її

реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи використовуючи попередні

положення, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Якщо в супереч закону фізична особа, громадянин України, має також громадянство іншої країни,

то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має

Сторінка 54 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

права на залік податків сплачених за кордоном не передбачених цим законом або нормами

міжнародної угоди.

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного

місця проживання на території України в порядку встановленого цим законом або її реєстрації як

само зайнятої особи.

Членами сім’ї фізичної особи для цілей цього закону є:

- її дружина чи чоловік;

- діти фізичної особи або її дружини чи чоловіка (в тому числі усиновлені);

- батьки;

- баба або дід, як фізичної особи так і дружини або чоловіка;

- брати чи сестри (дружини або чоловіка);

- онуки, як фізичної особи так і дружини або чоловіка;

- інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни.

Членами сім’ї першого ступеня споріднення вважаються:

- її батьки та батьки її чоловіка або дружини;

- її чоловік або дружина;

- діти, як такої юридичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені

ними діти.

Інші члени сім’ї фізичної особи мають другий ступінь споріднення.

 

Суб’єкти (платники):

- резидент, який отримує як доходи з джерел їх походження з території України, так і

іноземні доходи;

- нерезидент, який отримує доходи з джерел їх походження з території України (крім тих,

що мають дипломатичний статус).

Якщо платник помирає або визнаний судом померлим бо безвісно відсутнім, то податок за

справляння з активів такого платника при відкриті спадщини.

 

Об’єкт оподаткування:

Резидента:

1. загальний місячний оподатковуваний дохід;

2. чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального

річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту звітного року;

Сторінка 55 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

3. доходи з джерел їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванні при їх

виплаті;

4. іноземні доходи.

Нерезидента:

1. загальний місячний оподатковуваний доход з України;

2. загальний річний оподатковуваний доход з України;

3. доходи з джерел походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх

виплаті.

При нарахуванні доходів у валюті вони перераховуються за обмінним курсом НБУ.

При нарахуванні заробітної платні об’єкт визначається як:

- заробітна плата;

- збори до пенсійного фонду;

- внески до фондів загально - обов’язкового соціального страхування.

 

Загальний оподатковуваний доход:

Річний склад:

Місячні оподатковуваний доход помножений на 12 + всі іноземні доходи за рік.

До загального місячного доходу включаються:

1. Заробітна плата та всі інші виплати та винагороди виплачені на підставі трудового або

цивільно-правового договору.

2. Доходи від продажу об’єктів прав інтелектуальної (промислової) власності, авторські

винагороди, інша плата за надання права на користування або розпорядження

нематеріальними активами (твори науки, мистецтва, літератури або інші нематеріальні

активи – роялті) в тому числі одержувані спадкоємцями.

3. Вартість подарунків – оподатковуються так само як спадщина. Крім подарунків подружжя

одне одному в межах їх частки спільної або спільної сумісної власності.

4. Страхові внески (страхові премії) сплачені за договором добровільного страхування, які

сплачуються будь-якою іншою особою резидентом за платника (крім членів сім’ї першого

ступеня споріднення, працедавцем – резидентом за свій рахунок за договорами

довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування, якщо сума

не перевищує 15 % заробітної плати.

5. Страхові виплати, відшкодування та викупні суми за договором довгострокового

страхування життя та недержавного пенсійного страхування.

6. Частина доходів від операцій з майном (продаж нерухомого майна).

7. Доход від оренди або суборенди (відповідно до ст. 9).

8. Доход не включений до оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів.

9. Доход отриманий від працедавця як додаткове благо:

- вартість використання житла, інші об’єкти матеріального чи нематеріального майна

наданих платнику у безоплатне користування, крім випадків, коли це передбачене

виконанням трудових функцій або передбачений трудовим договором;

- майно та харчування безоплатно отримане платником податку;

Сторінка 56 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

- вартість послуг домашнього обслуговування персоналу безоплатного отримання

платником включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, що перебувають на

військовій службі чи є арештованими чи ув’язненими (послуги домашнього обслуговуючого

персоналу – послуги з побутових послуг фізичної особи, членів її сім’ї або від імені чи за їх

дорученням будь-якої третьої особи включаючи ремонт або спорудження об’єктів рухомого

чи нерухомого майна);

- грошове або майнове відшкодування будь-яких витрат або втрат, крім тих, що

обов’язково відшкодовуються з бюджету;

- фінансова допомога включаючи борг платника податку анульованими кредитором (крім

банкрутства);

- вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг, а також суми знижок з ціни

товарів, послуг, що перевищують звичайні знижки.

10. Доход у вигляді неустойки, штрафів, пені фактично одержаних платником як

відшкодування матеріальної або моральної шкоди, крім:

- сум, що спрямовані на відшкодування прямих збитків в наслідок заподіяння матеріальної

шкоди;

- процесів одержаних від боржника в наслідок прострочення у виконанні грошових

обов’язків;

- пені за рахунок бюджету;

- сум шкоди завданої актами і діями визнаними неконституційними або завданими

незаконними діями органів дізнання, прокуратури та суду, яка відшкодовується державою.

11. Сума заборгованості платника за якої минув строк позовної давності;

12. Проценти, дивіденди, виграші, призи, роялті;

13. Інвестиційний прибуток від здійснення платником операцій з цінними паперами та

корпоративними правами;

14. Спадщина (ст. 13).

Об’єкти спадщини:

1. об’єкт нерухомого майна;

2. об’єкт рухомого майна, зокрема:

a. антикваріат або твір мистецтва;

b. дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал або прикраса з них;

c. будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

d. інші види рухомого майна.

3. об’єкт комерційної власності, а саме цінний папір, крім ощадного сертифікату, корпоративне

право, власність на об’єкт бізнесу, інтелектуальну власність або право на доход від неї;

4. суми страхового відшкодування;

5. кошти (готівка або безготівкові) на рахунках, в тому числі ощадні сертифікати.

Спадщина оподатковується:

- членами сім’ї 1-го ступеня споріднення;

- членами подружжя власності вищезазначеного переліку окрім пункту третього за

нульовою ставкою;

Сторінка 57 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

- членами сім’ї 1-го ступеня споріднення, які не є подружжя власність вищезазначених

пунктів 1, 2, 4 за ставкою 15% від об’єкту оподаткування.

Грошові кошти, що не перевищують 100 мінімальних заробітних плат, якщо успадковуються

членами сім’ї 1-го ступеня споріднення, який не є подружжям – 5%

- 15% для об’єкта 3 вищезазначеного пункту, що успадковується членами сім’ї 1-гоступеня

споріднення а також сума, яка перевищує 100 мінімальних заробітних плат;

- При отримані спадщини спадкоємцями не 1-го ступеня споріднення, будь-якого об’єкта –

15% (2004, 2005, 2006 – 13% а не 15%).

15. Надміру витрачені і неповернені кошти на відрядження або під звіт;

16. Кошти або майно та немайнові активи отримані платником як хабар, викрадені, знайдені, як

скарб не зданий державі в сумах підтверджених вироком суду незалежно від призначеної

міри покарання.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав