Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №2: Державне регулювання господарської діяльності

Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  6. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  7. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  8. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  9. Аудит витрат діяльності
  10. Безпека життєдіяльності

Мета заняття: закріпити знання про поняття ліцензії та особливості ліцензування певних видів господарської діяльності, визначити порядок, умови та строки отримання ліцензії суб’єктами господарювання в органах державної виконавчої влади. Закріпити знання про патентування певних видів господарської діяльності в Україні, з’ясувати умови та строки отримання патентів, визначити види господарської діяльності, на отримання яких патент можна не отримувати, про здійснення сертифікації та стандартизації органами державної влади, та іншими уповноваженими органами, визначити умови та порядок отримання сертифікатів відповідності, встановлення державних та інших стандартів.

 

Опорні поняття теми:поняття ліцензії, ліцензіата, ліцензування, придбання ліцензії, переоформлення ліцензії, видача дубліката, анулювання ліцензії. Поняття патенту, патентування, пільговий та короткотерміновий патент, патентування господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, з надання побутових послуг, по здійсненню операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями. Поняття стандарту та сертифікату, Держстандарт України - як центральний орган виконавчої влади у сфері сертифікації, стандартизації та захисту прав споживачів, лабораторні випробування товарів.

 

Питання лекції:

1. Основні напрями економічної політики держави.

2. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

3. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки.

 

Питання семінарського заняття:

1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності.

2. Основні напрямки економічної політики

3. Правові форми здійснення державного регулювання економіки

4. Державні цільові програми: поняття, види

5. Загальна характеристика засобів державного регулювання господарської діяльності

6. Державне замовлення як засіб державного регулювання господарської діяльності

7. Порядок видачі та строк дії ліцензії

8. Підстави анулювання ліцензії

9. Торговий патент: поняття, види та строк дії

10. Квотування: поняття, порядок квотування виробництва та розподіл квот

11. Стандартизація та сертифікація у сфері господарювання

12. Дотації та порядок надання дотацій

13. Податки як засіб регулювання господарської діяльності

14. Господарська компетенція органів місцевого самоврядування

15. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. Облік господарської діяльності і звітність перед уповноваженими державними органами

16. Управління господарської діяльності в державному секторі економіки.

17. Управління господарської діяльності в комунальному секторі економіки

Теми рефератів:

1. Ліцензування господарської діяльності.

2. Патентування господарської діяльності.

3. Квотування (експорту, імпорту товарів).

4. Правове регулювання ціноутворення в Україні.

5. Проблеми удосконалення системи заходів регулюючого впливу держави на суб’єктів підприємницької діяльності.

6. Система органів виконавчої влади, що беруть участь у регулюванні господарської діяльності.

7. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Які чинники спричиняють необхідність державного регулювання господарського життя?

2. Назвіть напрями економічної політики, що визначаються державою.

3. Які правові форми державного регулювання економіки виділяють у теорії господарського права?

4. Назвіть основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання.

5. Яким чином здійснюється ліцензування певних видів господарської діяльності?

6. Назвіть підстави для анулювання ліцензії.

7. Що таке торговий патент і в яких випадках він видається?

8. За допомогою яких методів держава впливає на поведінку суб'єктів господарювання?

9. У чому полягають особливості управління господарською діяльністю в державному секторі економіки?

10. У чому полягають особливості управління господарською діяльністю в комунальному секторі економіки?

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02 грудня 2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.

4. Про державну підтримку літакобудівної промисловості України [Текст]: Закон України вiд 12 липня 2001 р. № 2660-III // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 50. – Ст. 261.

5. Про державну підтримку суднобудівної промисловості України [Текст]: Закон України вiд 23 грудня 1997 р. № 774/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 18. – Ст. 90.

6. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідностіі [Текст]: Закон України вiд 01 грудня 2005 р. № 3164-IV // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 12. – Ст. 101.

7. Про захист прав споживачів [Текст]: Закон України вiд 12 травня 1991 р. №1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. – № 30.

8. Про охорону праці [Текст]: Закон України вiд 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 49. – Ст. 668.

9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: Закон України вiд 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 40. – Ст. 365.

10. Про пожежну безпеку [Текст]: Закон України вiд 17 грудня 1993 р. № 3745-XII // Відомості Верховної Ради України – 1994. - № 5. – Ст. 21.

11. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні [Текст]: Закон України вiд 26 січня 1993 р. № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 13. – Ст. 110.

12. Про ціни і ціноутворення [Текст]: Закон України від 21 червня 2012 № 5007-VI // Офіційний вісник України від 10 серпня 2012р. - № 58 – Ст. 2309.

13. Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спец хімії [Текст]: Закон України вiд 21 вересня 2000 р. № 1991-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 48. – Ст. 406.

14. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: Закон України від 1 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.

15. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб [Текст]: Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №3. – Ст. 9.

16. Про державне оборонне замовлення [Текст]: Закон України вiд 03 березня 1999 р. № 464-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 17. – Ст. 111.

17. Про стандартизацію [Текст]: Закон України від 17 травня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №31. – Ст. 145.

18. Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №12. – Ст. 64.

19. Про державні цільові програми [Текст]: Закон України вiд 18 березня 2004 р. № 1621-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 25. – Ст. 352.

20. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України [Текст]: Закон України вiд 23 березня 2000 р. № 1602-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 25. – Ст 195.

21. Про молоко та молочні продукти [Текст]: Закон України вiд 24 червня 2004 № 1870-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 47. – Ст. 513.

22. Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України: від 29 листопада 2000р. №1755 // Офіційний вісник України. – 2000. – №47.

23. Про стандартизацію і сертифікацію [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993р. // Відомості Верховної Ради України – 1993. – №27. – Ст. 289.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів: зі змінами і доп. станом на 25 груд. 2008 р. / уклад.: В.С.Мілаш. - Х.: Право, 2009. - 717 с.

4. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

5. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

6. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

7. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

8. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

9. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

10. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

11. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

12. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

13. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

14. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.

15. Державне регулювання економіки [Текст] / за ред. І.Р. Михасюка. – К.: Атіка, Ельга. Н. - 2008. – 347 с.

16. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію [Текст]. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 448 с.

17. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини [Текст] / О.П. Віхров. П.; М-во освіти і науки України. - К.: Слово, 2010. - 505 с.

18. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.

19. Оновлення господарського законодавства України [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. – Донецк: Юго-Восток, 2008. - 226 с. : іл.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав