Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №3: Суб’єкти господарських правовідносин

Читайте также:
  1. Види податково-процесуальних правовідносин
  2. Виконання господарських зобов'язань
  3. Відображення в обліку окремих господарських операцій
  4. Відповідальність за порушення господарських зобов'язань
  5. Вплив господарських операцій на зміни у балансі.
  6. Діалектична єдність об’єктивного і суб’єктивного фінансового права
  7. Документування господарських операцій з руху грошових коштів укасі.
  8. Економічна система: суть, структура і суб’єкти
  9. Елементи правовідносин у сфері соціального захисту
  10. ЕЛЕМЕНТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

Мета заняття закріпити знання про поняття фізичної особи як суб’єкта господарської діяльності. Звернути увагу на особливості державної реєстрації приватних підприємців, їх функціонування згідно до законодавства України. Визначити причини припинення господарської діяльності фізичними особами. Закріпити знання про юридичну особу - суб’єкта господарської діяльності, внутрішню структуру юридичної особи, порядок утворення, умови діяльності та причини припинення юридичної особи. З’ясувати особливості складання установчих документів юридичної особи - суб’єкта господарювання.

Перевірити знання про поняття підприємства, особливості його утворення та функціонування, визначити види підприємств, які можуть створюватись та функціонувати на території України. Закріпити знання про діяльність господарських товариств, особливості утворення окремих видів господарських товариств та здійснення їх господарської діяльності.

 

Опорні поняття теми:фізична особа як суб’єкт господарювання, державна реєстрація суб’єкта господарювання, єдиний державний реєстр, обов’язки та права реєстратора, припинення господарської діяльності. Юридична особа - суб’єкт господарської діяльності, філії, представництва та інші структурні підрозділи юридичної особи, державна реєстрація юридичної особи як суб’єкта господарювання, устав, установчій договір юридичної особи. Поняття підприємства, організаційно-правової форми, дочірні підприємства, унітарні та корпоративні підприємства, структурні підрозділи підприємств, комунальні та унітарні підприємства, виробничі колективи, соціальна політика підприємств. Господарське товариство, поняття акціонерного товариства публічного та приватного типів, товариства з обмеженою відповідальністю, повні та командитні товариства.

 

Питання лекції:

1. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання

2. Правове становище підприємств.

3. Правовий статус господарських товариств.

4. Правове становище об’єднань підприємств.

5. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.

6. Особливості правового статусу деяких суб’єктів господарювання.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та види суб’єктів господарського права. Розмежування понять суб’єктів господарського права та суб’єктів господарської діяльності.

2. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання

3. Порядок та способи утворення суб’єктів господарювання

4. Загальна характеристика процедури реєстрації суб’єктів господарської діяльності. Органи реєстрації.

5. Фізична особа-підприємець як суб’єкт господарювання

6. Загальна характеристика установчих документи суб’єктів господарювання.

7. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Органи реєстрації.

8. Поняття, види та організаційно-правові форми підприємств

9. Організаційна структура підприємств та управління підприємствами

10. Управління суб’єктом господарської діяльності, система органів, порядок формування, компетенція.

11. Майно підприємств. Соціальна діяльність підприємства.

12. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств

13. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності

14. Поняття кооперативу та його різновиди

15. Правове становище та види приватних підприємств.

16. Поняття та відмежування підприємства з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства.

17. Правовий статус неприбуткових установ та організацій. Порядок визнання установи та організації неприбутковою.

18. Господарські товариства: поняття, види, правовий статус.

19. Особливості правового статусу акціонерного товариства. Порівняльна характеристика приватного та публічного акціонерних товариств.

20. Правовий режим акцій. Види та функції професійних учасників фондового ринку України.

21. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

22. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.

23. Особливості правового статусу договірних товариств (повного та командитного).

24. Об’єднання підприємств: види, організаційно-правові форми.

25. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії: загальна характеристика.

26. Порядок припинення діяльності суб’єктів господарської діяльності.

 

Теми рефератів:

1. Суб'єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.

2. Правове регулювання реєстрації суб'єктів господарювання. Реєстрація юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика.

3. Види реєстраційних дій та їх правове значення.

4. Поняття та види господарських товариств.

5. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

6. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

7. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

8. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств.

9. Поняття кооперативу та його різновиди.

10. Правовий статус інститутів спільного інвестування та кредитних спілок.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття «суб'єкти господарювання».

2. Хто належить до суб'єктів господарювання?

3. Якими способами можуть утворюватися суб'єкти господарювання?

4. Які дії включає порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання?

5. Які документи подаються для державної реєстрації суб'єкта господарювання-юридичної особи?

6. Які відомості щодо суб'єкта господарювання-юридичної особи та фізичної особи-підприємця містяться в Єдиному державному реєстрі?

7. В яких випадках проводиться державна реєстрація змін до установчих документів?

8. Назвіть підстави примусового припинення суб'єкта господарювання.

9. Назвіть підстави ліквідації суб'єкта господарювання.

10. Які заходи включає в себе ліквідаційний процес?

11. Дайте визначення поняття підприємства.

12. Назвіть види підприємств залежно від форм власності.

13. Які види державних підприємств ви знаєте?

14. Що таке унітарне підприємство?

15. Що таке корпоративне підприємство?

16. З яких структурних підрозділів складається підприємство?

17. Назвіть особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств.

18. В яких галузях економіки створюються казенні підприємства?

19. Дайте визначення поняття господарського товариства.

20. Назвіть види господарських товариств.

21. У чому полягають особливості акціонерного товариства?

22. Вирішення яких питань належить до компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю?

23. Яким чином здійснюється ведення справ повного товариства?

24. У чому полягає особливість відповідальності учасників повного товариства?

25. Дайте визначення поняття командитного товариства.

26. Назвіть основні права та обов'язки учасників господарського товариства.

27. Дайте визначення поняття об'єднання підприємств.

28. Назвіть ознаки об'єднання підприємств.

29. Які види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств можуть створюватися за законодавством України?

30. Які функції притаманні об'єднанню підприємств?

31. Назвіть органи управління об єднанням підприємств.

32. Які особливості встановлені ГК України щодо управління державними (комунальними) об'єднаннями?

33. Яка залежність може існувати між асоційованими підприємствами?

34. В яких варіантах може здійснюватися підприємницька діяльність громадянина?

35. У чому полягають особливості правового статусу кредитних спілок?

36. Які відомості зазначаються у статуті кредитної спілки?

37. В яких організаційно-правових формах можуть утворюватися благодійні організації?

38. Які відомості зазначаються у статуті (положенні) благодійної організації?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Про управління об'єктами державної власності [Текст]: Закон України вiд 21. вересня 2006 р. № 185-V // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 46. – Ст. 456.

5. Про місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Закон України вiд 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України - 1997. - № 24. – Ст. 170.

6. Про місцеві державні адміністрації [Текст]: Закон України від 9 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20-21. – Ст. 190.

7. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст]: Закон України від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №31-32. – Ст. 263.

8. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст]: Закон України від 18 січня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №42-43. – Ст. 79.

9. Про Про господарські товариства[Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682 .

10. Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №5-6. – Ст. 30.

11. Про колективні договори і угоди[Текст]: Закон України вiд 01 липня 1993 р. № 3356-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 36. – Ст. 361.

12. Про здійснення державних закупівель [Текст]: Закон України від 1 червня 2010 року // Відомості Верховної Ради України – 2010 - N 33 - Ст.471.

13. Про кооперацію [Текст]: Закон України від 10 липня 2003р. // Відомості Верховної Ради України – 2004. – №5. – Ст. 35.

14. Про фермерське господарство [Текст]: Закон України від 19 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №45. – Ст. 363.

15. Про особисте селянське господарство[Текст]: Закон України вiд 15 травня 2003 р. № 742-IV // Відомості Верховної Ради України – 2003. - № 29. – Ст. 232.

16. Про оренду державного та комунального майна[Текст]: Закон України вiд 10 квітня 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 30. – Ст. 416.

17. Про режим іноземного інвестування [Текст]: Закон України від 19 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №19. – Ст. 80.

18. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.

19. Про акціонерні товариства[Текст]: Закон України вiд 17 вересня 2008 р. № 514-VI // // Відомості Верховної Ради України – 2008. - № 50 – 51. – Ст. 384.

20. Про кредитні спілки[Текст]: Закон України: від 20 грудня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2002. – №3. – Ст. 79.

21. Про благодійну діяльність та благодійні організації [Текст]: Закон України вiд 5 липня 2012 № 5073-VI // Відомості Верховної Ради України – 1997. - № 46. – Ст. 292.

22. Про перетворення державних підприємств у казенні [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998р. №987 // Офіційний вісник України. – 1998. – №26.

23. Про типовий статут казенного підприємства [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998р. №914 // Офіційний вісник України. – 1998. – №24.- С. 90.

24. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств [Текст]: Наказ Мінекономіки від 21 липня 2005 № 173 // Офіційний вісник України – 2005 - № 28. – Ст. 1667.

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.

16. Атаманова Ю.Е. Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта [Текст] / Ю.Е. Атаманова. - Харьков, 2009. - 208 с.

17. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування [Текст] / Н.С. Кузнєцова, І.Р. Назарчук. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 598 с.

18. Щербіна В.С. Суб’єкти господарського права [Текст] / В.С. Щербіна. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 263.с.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.046 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав