Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

Читайте также:
  1. III. Государственный (политический) режим.
  2. L. Дисциплинарный режим
  3. X исправительной колонии особого режима
  4. А) временный режим;
  5. Авторитарний режим
  6. Авторитарный политический режим. Характерные черты и виды.
  7. Адаптация к влажности и водному режиму.
  8. Административно-правовой режим военного положения.
  9. Административно-правовой режим чрезвычайного положения.
  10. Адміністративно правовий статус місцевих державних адміністрації.

2. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у сфері господарювання.

3. Види майна у сфері господарювання

4. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.

5. Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарювання.

6. Особливості правового режиму державного та комунального майна.

7. Правовий статус Фонду державного майна.

8. Приватизація як особливий вид набуття права власності.

9. Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання майна.

10. Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання.

11. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

12. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності.

13. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

 

Теми рефератів:

1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.

2. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.

3. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

4. Поняття прав інтелектуальної власності.

5. Патентне право.

6. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.

7. Об’єкти прав інтелектуальної власності в сфері господарювання.

8. Регулювання відносин щодо використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

9. Правовий статус похідних цінних паперів.

10. Правовий статус Фонду державного майна України.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Які елементи включає правовий режим майна суб'єктів господарювання?

2. Назвіть види майна суб'єктів господарювання.

3. Які об'єкти належать до державного майна у сфері господарювання?

4. Назвіть повноваження органів управління майном державної власності.

5. У чому полягають організаційно-установчі повноваження власника?

6. Що таке право господарського відання?

7. Що таке право оперативного управління?

8. Дайте визначення поняття корпоративних прав.

9. Яким чином здійснюється управління корпоративними правами держави?

10. Що являє собою Реєстр корпоративних прав держави?

11. Назвіть основні нормативно-правові акти законодавства про приватизацію.

12. Які об'єкти державної власності підлягають приватизації?

13. Які особи можуть бути покупцями в процесі приватизації державного майна?

14. Дайте визначення поняття цінного паперу.

15. Які цінні папери належать до пайових цінних паперів?

16. Які цінні папери належать до боргових цінних паперів?

17. Які цінні папери належать до товаророзпорядчих цінних паперів?

18. Які цінні папери належать до похідних цінних паперів?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02 грудня 2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.

5. Про здійснення державних закупівель [Текст]: Закон України від 1 червня 2010 року // Відомості Верховної Ради України – 2010 - N 33 - Ст.471

6. Про управління об'єктами державної власності [Текст]: Закон України вiд 21 вересня 2006 р. № 185-V // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 46. – Ст. 456.

7. Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №12. – Ст. 64.

8. Про місцеві державні адміністрації [Текст]: Закон України від 9 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20-21. – Ст. 190.

9. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності [Текст]: Закон України вiд 03 березня 1998 р. № 147/98-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 34. – Ст. 228.

10. Про приватизацію державного майна [Текст]: Закон України вiд 04 березня 1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 348.

11. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) [Текст]: Закон України вiд 06 березня 1992 № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 350.

12. Про приватизаційні папери [Текст]: Закон України вiд 06 березня 1992 р. № 2173-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 352.

13. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі [Текст]: Закон України вiд 10 липня 1996 р. № 290/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 41. – Ст. 188.

14. Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва [Текст]: Закон України вiд 14 вересня 2000 № 1953-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 45. – Ст. 375.

15. Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України [Текст]: Закон України вiд 18 травня 2000 р. № 1741-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 35. – Ст. 279.

16. Про цінні папери та фондовий ринок [Текст]: Закон України від 23 лютого2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №32. – Ст. 68

17. Про управління корпоративними правами держави [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 травня 2000 р. № 791 // Офіційний вісник України – 2000. - № 20. – Ст. 827.

18. Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України, Положення вiд 29 жовтня 2003 р. № 1679 // Офіційний вісник України – 2003. - № 44. – Ст. 2303.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 41 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав