Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №5: Правові засади захисту економічної конкуренції

Читайте также:
  1. A. Засади вільного пересування осіб.
  2. Nbsp;   Піраміда конкуренції
  3. Nbsp;   Піраміда конкуренції
  4. Авторське право. Елементи правовідношення.
  5. Агротехнічний метод захисту рослин
  6. Аналіз сучасної економічної ситуації
  7. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  8. Безробіття як форма прояву макроекономічної нестабільності
  9. Варіант 8 (Р,С,Т,У) Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
  10. Введення в економіку. Сутність, предмет і методи економічної теорії.

 

Мета заняття: закріпити знання про встановлений державою захист конкуренції на ринку України, перевірити вміння відрізняти добросовісну конкуренцію від недобросовісної, привести види недобросовісної конкуренції, закріпити знання про систему антимонопольного законодавства України, з’ясувати особливості існування „природних” монополій на ринках, визначити ознаки підприємств, які можуть називатися монопольними.

Опорні поняття теми: поняття добросовісної та недобросовісної конкуренції, незаконне використання ділової репутації суб’єктів господарювання, несанкціонований збір, розповсюдження та використання комерційної таємниці, поняття монополії, “природної” монополії, Антимонопольний комітет України та органи, що здійснюють контроль в цій сфері, економічна концентрація підприємців.

 

Питання лекції:

1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію.

2. Правове становище Антимонопольного комітету.

3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.

4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції.

2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції.

3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці.

4. Правовий статус природних монополій.

5. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

6. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.

7. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

8. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту в Україну, який завдає шкоди інтересам національного товаровиробника та інших порушень конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності в Україні.

9. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Теми рефератів:

1. Правове регулювання інноваційної діяльності.

2. Правові засади здійснення захисту економічної конкуренції .

3. Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання.

4. Монопольне (домінуюче) становище суб'єктів господарювання та зловживання ним.

5. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції; відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

6. Антимонопольна політика за законодавством країн Західної Європи.

7. Державне втручання у діяльність природних монополій.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Назвіть основні акти законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Які дії визнаються антиконкурентними узгодженими діями ?

3. Дайте визначення поняття монопольного становища.

4. Які дії (бездіяльність) визнаються зловживанням монопольним становищем?

5. Що таке недобросовісна конкуренція ?

6. Що таке економічна концентрація ?

7. Назвіть основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

8. Які види санкцій застосовуються до суб'єктів господарювання за порушення законодавства про захист економічної конкуренції ?

9. Якими органами розглядаються справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції?

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Про економічну самостійність Української РСР [Текст]: Закон Української РСР від 03 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.

5. Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №12. – Ст. 64.

6. Про Антимонопольний комітет України [Текст]: Закон України від 26 листопада 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №50. – Ст. 472.

7. Про захист від недобросовісної конкуренції [Текст]: Закон України від 7 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №36. – Ст. 164.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав