Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №6: Господарські зобов’язання

Читайте также:
  1. Аліментні зобов’язання подружжя.
  2. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
  3. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
  4. Господарські зобов’язання , підстави їх виникнення та види.
  5. Господарські організації
  6. Господарські процеси та відображення їх в обліку
  7. Господарські товариства та їх форми
  8. Господарські товариства, їх економічна сутність та види
  9. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
  10. Зобов’язання, їх види та виконання (строк, обсяг, місце виконання).

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття господарського зобов’язання. Вивчити види господарських зобов’язань. Звернути увагу на виконання, забезпечення виконання та припинення господарських зобов’язань.

Опорні поняття теми:поняття господарського зобов’язання, вид господарського зобов’язання, припинення господарського зобов’язання.

 

Питання лекції:

1. Поняття, види, та підстави виникнення господарських зобов'язань.

2. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань.

3. Припинення господарських зобов'язань.

4. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття господарського зобов’язання та підстави його виникнення.

2. Види господарських зобов’язань.

3. Виконання господарських зобов’язань.

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

5. Розірвання господарських зобов’язань. Визнання недійсними господарські зобов’язання.

6. Припинення господарських зобов’язань.

 

Теми рефератів:

1. Підстави виникнення господарського зобов’язання.

2. Майново - господарські зобов'язання.

3. Організаційно - господарські зобов'язання

4. Виконання господарського зобов'язання.

5. Умови припинення господарських зобов'язань.

6. Визнання господарського зобов'язання недійсним.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття господарського зобов'язання.

2. Що таке майново - господарські зобов'язання?

3. Що таке організаційно - господарські зобов'язання і між ким вони можуть виникати?

4. Назвіть основні підстави виникнення господарських зобов'язань.

5. Назвіть основні елементи виконання господарського зобов'язання.

6. Назвіть загальні умови припинення господарських зобов'язань.

7. З яких підстав господарське зобов'язання може бути визнане недійсним?

8. Назвіть правові наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним.

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Про управління об'єктами державної власності [Текст]: Закон України вiд 21 вересня 2006 р. № 185-V // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 46. – Ст. 456.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав