Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №7: Господарські договори

Читайте также:
  1. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
  2. г) Укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори (Закон України від 10.12.1991 р. “Про дії міжнародних договорів на території України”).
  3. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
  4. Господарські зобов’язання , підстави їх виникнення та види.
  5. Господарські організації
  6. Господарські процеси та відображення їх в обліку
  7. Господарські товариства та їх форми
  8. Господарські товариства, їх економічна сутність та види
  9. Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес
  10. Договори транспортного експедирування

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та ознаки господарських договорів. Визначити класифікацію господарських договорів. Звернути увагу на порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Вивчити особливості правового регулювання договорів оренди.

Опорні поняття теми:поняття господарського договору, класифікація господарських договорів. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.

 

Питання лекції:

1. Поняття та ознаки господарського договору.

2. Види господарських договорів.

3. Функції господарського договору.

4. Зміст і форма господарського договору.

5. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття, підстави виникнення та принципи виконання господарських зобов’язань.

2. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

3. Припинення господарських зобов’язань.

4. Поняття, особливості, функції господарського договору.

5. Класифікація господарських договорів.

6. Форма та зміст господарського договору.

7. Порядок укладання, зміни та розірвання господарського договору.

8. Комерційне посередництво під час укладання господарського договору.

 

Теми рефератів:

1. Істотні умови господарських договорів.

2. Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові наслідки.

3. Поняття та особливості укладення договорів за держаним замовленням.

4. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламен- тація.

5. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламен- тація.

6. Договір комерційної концесії(франчайзинг): поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

7. Угода про розподіл продукції: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

8. Приватизаційні договори: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

9. Правовий статус бірж за законодавством України.

10. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Назвіть особливі ознаки господарського договору.

2. Яким чином класифікуються господарські договори?

3. Назвіть функції господарського договору.

4. Які умови є істотними для будь-якого господарського договору?

5. В якому порядку укладається господарський договір?

6. Щодо яких господарських договорів законом встановлено особливості їх укладення?

7. В якому порядку відбувається зміна і розірвання господарського договору?

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав