Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №8: Відповідальність у господарсько-правових відносинах. Банкрутство

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  3. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  4. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
  5. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення
  6. Адміністративна й кримінальна відповідальність за недобросовісну конкуренцію
  7. Банкрутство
  8. Відповідальність аудитора
  9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
  10. Відповідальність за бюджетні правопорушення.

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Визначити види господарсько-правових санкцій. Звернути увагу на підстави та строки застосування господарсько-правової відповідальності. Закріпити знання про порядок ліквідації суб’єкта господарювання в разі визнання його банкрутом, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання визначення неплатоспроможності суб’єкта господарювання.

 

Опорні поняття теми:поняття, ознаки господарсько-правової відповідальності, види господарсько-правових санкцій. Підстави, строки та форми застосування господарсько-правової відповідальності. Поняття неплатоспроможності суб’єкта господарювання, поняття банкрута та процедури банкрутства, судова санація, мирова угода, ліквідаційна комісія, ліквідатор.

 

Питання лекції:

1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.

2. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

4. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

5. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

6. Адміністративно-господарські санкції.

7. Правове регулювання банкрутства.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття і види юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності.

2. Поняття, функції та підстави господарсько-правової відповідальності.

3. Види господарсько-правової відповідальності.

4. Види господарсько-правових санкцій.

5. Поняття, форми та способи захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин.

6. Правове становище і система господарських судів у системі судоустрою України. Значення третейських судів та міжнародного комерційного арбітражу у вирішенні спорів між суб’єктами господарювання.

7. Порядок виконання судових рішень.

8. Поняття та підстави застосування банкрутства.

9. Суб’єкти банкрутства. Учасники провадження у справі про банкрутство.

10. Підстава порушення справи про банкрутство. Провадження у справі про банкрутство.

11. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Позасудові процедури. Відновлення платоспроможності боржника. Санація. Мирова угода.

12. Процедура ліквідації. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів.

13. Правовий статус державної госпрозрахункової установи - Агентства з питань банкрутства.

Теми рефератів:

1. Поняття та види відповідальності в господарському праві.

2. Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності.

3. Поняття та ознаки банкрутства.

4. Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна характеристика.

5. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття.

6. Мирова угода.

7. Система органів, які здійснюють виконання судових рішень.

8. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків.

9. Санація як захід відновлення платоспроможності боржника.

10. Особливості процедури банкрутства окремих категорій суб’єктів господарювання.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Назвіть особливі ознаки господарсько-правової відповідальності.

2. На яких принципах базується господарсько-правова відповідальність?

3. Назвіть умови господарсько-правової відповідальності.

4. Назвіть склад збитків, що підлягають відшкодуванню у разі порушення господарського зобов'язання.

5. Який досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності встановлено законом?

6. Назвіть способи встановлення штрафних санкцій у договорі.

7. У чому полягають особливості застосування оперативно-господарських санкцій ?

8. Які адміністративно-господарські санкції є заходами майнового характеру?

9. Які адміністративно-господарські санкції належать до заходів організаційно-правового характеру?

10. Дайте визначення поняття банкрутства.

11. Хто може бути визнаний банкрутом?

12. Який орган здійснює державну політику щодо запобігання банкрутству?

13. Які види позасудових процедур можуть провадитися з метою запобігання банкрутству?

14. З яких стадій складається провадження у справах про банкрутство?

15. Які питання належать до компетенції зборів кредиторів?

16. Хто організовує здійснення санації боржника?

17. У яких випадках господарський суд припиняє провадження у справах про банкрутство?

18. У яких випадках господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру?

19. Які наслідки визнання боржника банкрутом?

20. Які повноваження здійснює ліквідатор?

21. Яка черговість задоволення претензій кредиторів встановлена у разі ліквідації банкрута?

22. Що таке мирова угода і який порядок її укладання?

23. У яких випадках мирова угода може бути розірвана за рішенням суду?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

4. Про ціни і ціноутворення [Текст]: Закон України від 21 червня 2012 № 5007-VI // Офіційний вісник України – 2012. - № 58 – Ст. 2309.

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст]: Закон України від 18 січня 2013р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №42-43. – Ст. 79.

6. Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №5-6. – Ст. 30.

7. Про приватизацію державного майна [Текст]: Закон України вiд 04 березня 1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 348.

8. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) [Текст]: Закон України вiд 06 березня 1992 № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 350.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав