Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №9: Правове регулювання цін та ціноутворення

Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  5. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  6. Варіант 8 (Р,С,Т,У) Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
  7. Вибір методу ціноутворення (методу визначення базової ціни).
  8. Вибір стратегії ціноутворення.
  9. Глава уряду, порядок його призначення, правове становище і роль.
  10. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

 

Мета заняття: закріпити знання законодавчих актів, які регулюють ціноутворення в Україні, з’ясувати вимоги, які встановлюються для визначення та встановлення цін на окремі види товарів.

 

Опорні поняття: поняття ціни, державні та комунальні ціни, експорті та імпортні ціни, поняття вільних цін, поняття ціноутворення.

 

Питання лекції:

1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення.

2. Види цін та порядок їх встановлення.

3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення.

 

Питання семінарського заняття:

 

1. Поняття, функції, основні цінообразуючи фактори.

2. Види, структура, елементи та система ціни.

3. Ціноутворення та його стратегії.

4. Державне регулювання ціноутворення в умовах риночної економіки.

 

Теми рефератів:

1. Політика ціноутворення.

2. Види, структура, елементи та система ціни.

3. Державне регулювання цін.

4. Оптові й роздрібні ціни.

 

Запитання і завдання для самоконтролю:

1. Які функції властиві ціні в умовах переходу до ринку ?

2. На що спрямована політика ціноутворення в Україні?

3. На які види залежно від способів встановлення поділяються ціни?

4. Яким чином здійснюється державне регулювання цін?

5. У чому полягають особливості ціноутворення при здійсненні експортних операцій?

6. У чому полягає значення індикативних цін?

7. У яких сферах застосовуються оптові й роздрібні ціни?

8. Якими правами наділені державні органи з контролю за цінами?

9. Яку відповідальність несуть суб'єкти господарювання за порушення державної дисципліни цін?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02 грудня 2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.

4. Про економічну самостійність Української РСР [Текст]: Закон Української РСР від 03 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.

5. Про ціни і ціноутворення [Текст]: Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI // Офіційний вісник України від 10 серпня 2012р. - № 58 – Ст. 2309

6. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.

7. Про ціноутворення в умовах реформування економіки [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 жовтня 1994 р. № 733 // Урядовий кур'єр – 1994. - № 166.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав