Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №10: Правове регулювання біржової торгівлі

Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  5. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  6. Варіант 8 (Р,С,Т,У) Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
  7. Використання посередників у зовнішній торгівлі
  8. Глава уряду, порядок його призначення, правове становище і роль.
  9. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.
  10. Державна регламентація виробництва і торгівлі

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та юридичні ознаки біржі. Звернути увагу на функції, права та обов'язки товарної біржі. Розглянути поняття та ознаки біржових угод та правила біржової торгівлі.

Опорні поняття теми:поняття товарної біржи, біржова угода, біржова торгівля, фондова біржа, ф'ючерсна угода.

 

Питання лекції:

1. Поняття та юридичні ознаки біржі.

2. Функції, права та обов'язки товарної біржі.

3. Види біржових угод.

4. Правила біржової торгівлі.

5. Правовий статус фондової біржі.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та юридичні ознаки біржі.

2. Види та класифікація бірж

3. Функції, права та обов'язки товарної біржі.

4. Види біржових угод.

5. Особливості та характеристика ф’ючерсних угод.

6. Особливості та характеристика форвардних контрактів.

7. Правила біржової торгівлі.

8. Правовий статус фондової біржі.

9. Правовий статус товарної біржі

 

Теми рефератів:

1. Товарна біржа.

2. Основні функції товарної біржі

3. Фондова біржа.

4. Біржова угода.

5. Особливості ф'ючерсної угоди.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття товарної біржі.

2. Що таке фондова біржа?

3. Як класифікуються товарні біржі?

4. Назвіть основні функції товарної біржі.

5. Які права має товарна біржа?

6. Яким умовам повинна відповідати біржова угода?

7. Назвіть види угод залежно від часу виконання.

8. У чому полягають особливості ф'ючерсної угоди?

9. Які основні питання діяльності товарної біржі регулюються Правилами біржової торгівлі ?

10. Назвіть загальні заборони, що діють на біржі.

11. Охарактеризуйте правове становище фондової біржі.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.

4. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

5. Про товарну біржу [Текст]: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10. – Ст. 139.

6. Про торгово-промислові палати в Україні [Текст]: Закон України від 2 грудня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №13. – Ст. 52.

7. Про цінні папери та фондовий ринок [Текст]: Закон України від 23 лютого2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №32. – Ст. 68

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст]: Закон України від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №31-32. – Ст. 263.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с

16. Бобкова А.Г. Біржове право [Текст]: навч. посібник / уклад.: А.Г. Бобкова, Ю.О. Моісеєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 200 с.

17. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки : напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав