Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №11: Правове регулювання оренди та лізінгу у сфері господарювання правовідносин

Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  5. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.
  6. В останні роки активізувалося міжнародне співробітництво Ук­раїни у кримінально-виконавчій сфері, про що йшла мова в першому питанні лекції.
  7. В СФЕРІ ЮСТИЦІЇ
  8. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  9. Варіант 8 (Р,С,Т,У) Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
  10. Варіант 9 (Ф,Х,Ц,Ч,Ш,) Спеціальні режими господарювання

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та види договору оренди та об'єктів оренди. Звернути увагу на порядок та умови укладання договору оренди. Розглянути поняття регулювання лізингових операцій.

 

Опорні поняття теми:поняття та види договору оренди та об'єкт оренди, лізингова операція, фінансовий лізинг.

 

Питання лекції:

1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.

2. Сторони в договорі оренди.

3. Порядок укладання договору оренди.

4. Умови договору оренди.

5. Припинення договору оренди.

6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.

2. Сторони в договорі оренди.

3. Порядок укладання договору оренди.

4. Істотні умови договору оренди.

5. Порядок припинення договору оренди.

6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

7. Особливості та види лізингу.

 

Теми рефератів:

1. Договор оренди.

2. Об'єкти оренди.

3. Укладання договору оренди.

4. Припинення договору оренди.

5. Основні види лізингових операцій.

6. Істотні умови договору фінансового лізингу.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Якими ознаками характеризується договір оренди?

2. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють відносини щодо оренди державного і комунального майна.

3. Які види майна можуть бути об'єктами оренди у сфері господарювання?

4. Хто може бути орендодавцем у договорі оренди майна?

5. У якому порядку укладається договір оренди цілісного майнового комплексу?

6. Назвіть підстави відмови у передачі в оренду об'єктів.

7. Назвіть істотні умови договору оренди.

8. Який порядок визначення розмірів орендної плати?

9. Назвіть основні обов'язки орендодавця.

10. Які основні обов'язки покладаються на орендаря?

11. Назвіть основні види лізингових операцій.

12. Назвіть істотні умови договору фінансового лізингу.

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.

5. Про оренду державного та комунального майна [Текст]: Закон України вiд 10. 04. 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 30. – Ст. 416.

6. Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 26-92 // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 11. – Ст. 96.

7. Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 5-93 // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 12. – Ст. 108.

8. Про приватизацію державного майна [Текст]: Закон України вiд 04 березня 1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 348.

9. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) [Текст]: Закон України вiд 06 березня 1992 № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 350.

10. Про господарську діяльність у Збройних Силах України [Текст]: Закон України вiд 21 вересня 1999 р. № 1076-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 48. – Ст. 408.

11. Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України [Текст]: Закон України вiд 07. 02. 2002 р. № 3065-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 30. – Ст. 205.

12. Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629.

13. Про оренду державного та комунального майна [Текст]: Закон України вiд 10 квітня 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 30. – Ст. 416.

14. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Текст]: Закон України вiд 12. 07. 2001 р. № 2658-III // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 47. – Ст. 251.

15. Про фінансовий лізинг [Текст]: Закон України від 16 грудня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №16. – Ст. 68.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с

16. Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні [Текст] / О.В. Трофімова. - К.: КИТ, 2009. - 216 с.

17. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки : напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав