Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема № 13: Правове регулювання господарської діяльності транспорту

Читайте также:
  1. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  4. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  7. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  8. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  9. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  10. Аудит витрат діяльності

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та види транспорту в Україні та законодавства про транспорт. Звернути увагу на правове становище транспортних організацій.. Закріпити знання про транспортні господарські договори.

Опорні поняття теми:поняття вид транспорту, правове становище транспортних організацій, суб'єкти транспорту, транспортний господарський договор.

 

Питання лекції:

1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України.

2. Законодавство про транспорт.

3. Правове становище транспортних організацій.

4. Транспортні господарські договори.

 

Питання семінарського заняття:

1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України.

2. Законодавство про транспорт.

3. Основні завдання Міністерства інфраструктури.

4. Правове становище інших транспортних організацій.

5. Транспортні господарські договори: істотні умови, сторони та особливості

6. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання транспортних договорів.

 

Теми рефератів:

1. Транспортна система України.

2. Законодавство про транспорт.

3. Суб'єкти залізничного транспорту.

4. Суб'єкти морського транспорту.

5. Суб'єкти річкового транспорту.

6. Суб'єкти автомобільного транспорту.

7. Суб'єкти авіаційного транспорту.

8. Господарські транспортні договори на залізничному транспорті.

9. Господарські транспортні договори на перевезення вантажів автомобільним транспортом.

10. Договір фрахтування судна.

11. Чартерне повітряне перевезення.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. З яких елементів складається єдина транспортна система України?

2. Які суб'єкти входять до складу залізничного транспорту?

3. Які суб'єкти входять до складу морського транспорту?

4. Які суб'єкти входять до складу річкового транспорту?

5. Які суб'єкти входять до складу автомобільного транспорту?

6. Які суб'єкти входять до складу авіаційного транспорту?

7. Назвіть основні нормативно-правові акти законодавства про транспорт.

8. Які основні завдання покладені на Міністерство інфраструктури України?

9. Які господарські транспортні договори можуть укладатися на залізничному транспорті ?

10. Які умови мають встановлюватися в договорі на перевезення вантажів автомобільним транспортом?

11. Які документи підтверджують наявність і зміст договору морського перевезення вантажу?

12. Що таке договір фрахтування судна?

13. Що таке чартерне повітряне перевезення?

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Кодекс торговельного мореплавства України [Текст]: Закон України вiд 23 травня 1995 р. № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1995. - № 47. – Ст. 349.

5. Повітряний кодекс України [Текст]: Закон України вiд 19 травня 2011 р. № № 3393-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 48-49. – Ст. 536.

6. Про транспорт [Текст]: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №51. – Ст. 446.

7. Про транспортно-експедиторську діяльність [Текст]: Закон України вiд 01 липня 2004 р. № 1955-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 52. – Ст. 562.

8. Про трубопровідний транспорт [Текст]: Закон України вiд 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 29. – Ст. 39.

9. Про залізничний транспорт [Текст]: Закон України від 4 липня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – Ст. 183.

10. Про транзит вантажів [Текст]: Закон України вiд 20 жовтня 1999 р. № 1172-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 51. – Ст. 446.

11. Про автомобільний транспорт [Текст]: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №22. – Ст. 105.

12. Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період [Текст]: Закон України вiд 20 жовтня 1998 р. № 194-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 52. – Ст. 318.

13. Про радіочастотний ресурс України [Текст]: Закон України вiд 01 червня 2000 р. № 1770-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 36. – Ст.298.

14. Про Положення про Міністерство інфраструктури України [Текст]: Указ Президента України від 21 травня 2011 року // Офіційний Вісник України – 2011. - № 37. – Ст. 1513.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав