Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №14: Правове регулювання капітального будівництва

Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  3. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки.
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  5. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  6. Варіант 8 (Р,С,Т,У) Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
  7. Глава уряду, порядок його призначення, правове становище і роль.
  8. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.
  9. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  10. Державне регулювання господарської діяльності

 

Мета заняття:закріпити знання про капітальне будівництва. Звернути увагу на те, що відносини в процесі капітального будівництва мають специфічний механізм правового регулювання, зумовлений насамперед особливостями капітального будівництва як діяльності, спрямовані на створення нових і реконструкцію старих основних фондів виробничого і невиробничого призначення. Інвестиційні вкладення в галузі капітального будівництва.

Розглянути поняття та ознаки правового статусу суб’єктів господарювання у галузі будівництва. Закріпити знання про підрядні контракти у будівельній діяльності.

Опорні поняття теми: капітальне будівництво, замовник, підрядник, договір підряду.

 

Питання лекції:

1. Поняття капітального будівництва та джерела його фінансування.

2. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття капітального будівництва і визначення понять.

2. Джерела фінансування капітального будівництва.

3. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності.

4. Правовий статус суб’єктів господарювання у галузі будівництва.

5. Підрядні контракти у будівельній діяльності.

6. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність.

 

Теми рефератів:

1. Правовий статус суб’єктів господарювання у галузі будівництва.

2. Підрядні контракти у будівельній діяльності

3. Види містобудівної документації.

4. Умови виготовлення і зміст проекту об’єкта.

5. Фінансування будівництва із залученням державних коштів.

6. Види договорів у будівництві та їх зміст.

7. Правовий статус інвестора, як суб’єкта правовідносин з капітального

будівництва.

8. Відшкодування збитків у сфері будівництва.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття капітального будівництва.

2. За рахунок яких коштів може здійснюватися капітальне будівництво?

3. Які документи мають подати замовники для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень?

4. Які договори підряду можуть укладатися при будівництві об'єктів?

5. Дайте визначення поняття договору підряду на капітальне будівництво.

6. Які умови повинен передбачати договір підряду на капітальне будівництво?

7. Дайте визначення поняття договору підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт.

 

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

4. Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду на капітальному будівництві [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року // Офіційний вісник України від 19 серпня 2005 року. – Ст. 1867

5. Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року // Офіційний вісник України від 11 січня 2002 року. – Ст. 2374

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 

Тема №15: Особливості правового регулювання фінансової діяльності (банківська діяльність, страхування, аудит)

 

Мета заняття: закріпити знання про поняття та види фінансових послуг, ринку таких послуг та їх учасників. Звернути увагу на порядок державного регулювання ринків фінансових послуг. Розглянути правове регулювання банківської діяльності. Поняття банківської системи України, її структура. Правове становище Національного банку України. Система, форми регулювання банківської діяльності і надзору Національного банку України та його повноваження. Поняття, види банків та їх характеристика як організаційно-правових форм. Поняття, види банків та їх характеристика як організаційно-правових форм. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Система та суб’єкти фінансового моніторингу.

Правове регулювання страхування. Державне регулювання ринку страхових послуг. Правовідносини, що виникають при наданні страхових послуг. Суб’єкти ринку страхових послуг.

Закріпити знання про інші ринки фінансових послуг. Державне пенсійне страхування. Ломбардні операції, лізингові операції. Аудиторска діяльність

Опорні поняття теми:поняття фінансових послуг, ринок фінансових послуг, учасники фінансових послуг, банківська діяльність, страхова діяльність, аудиторська діяльність, контрольно-ревізійна служба.

 

Питання лекції:

1. Правове регулювання банківської діяльності.

2. Правове регулювання страхової діяльності.

3. Правові засади аудиторської діяльності.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та види фінансових послуг, ринку таких послуг та їх учасників.

2. Державне регулювання ринків фінансових послуг.

3. Правовий статус банків та інших кредитних установ.

4. Правовий статус кредитних спілок.

5. Поняття та статус страхових компаній.

6. Поняття та статус ломбардів, довірчих товариств, установ накопичувального пенсійного забезпечення та інших учасників ринку фінансових послуг.

 

Теми рефератів:

1. Види фінансових послуг.

2. Державне регулювання ринків фінансових послуг.

3. Правовий статус банків та інших кредитних установ.

4. Правовий статус кредитних спілок

5. Поняття та статус страхових компаній

6. Поняття та статус ломбардів.

7. Поняття та статус довірчих товариств.

8. Страхова діяльність.

9. Аудиторська діяльність.

10. Завдання контрольно-ревізійної служби.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Назвіть відомі Вам види банків.

2. Назвіть особливості створення державного банку.

3. В якому порядку здійснюється державна реєстрація банків?

4. Які документи подаються для отримання банківської ліцензії?

5. Назвіть види банківських операцій.

6. Дайте визначення поняття кредиту.

7. Які форми кредиту можуть використовуватися суб'єктами господарювання?

8. Назвіть види банківського кредиту.

9. За якими принципами здійснюється банківське кредитування?

10. Назвіть основні умови кредитного договору.

11. У чому полягають особливості, отримання кредиту в іноземній валюті?

12. Які рахунки в установах банку можуть бути відкриті суб'єктам господарювання?

13. Які документи подаються для відкриття рахунку?

14. У яких формах можуть здійснюватися безготівкові розрахунки в господарському обороті?

15. Що таке платіжне доручення?

16. В якому порядку здійснюються розрахунки акредитивами?

17. В яких випадках використовуються для розрахунків векселі?

18. На яких принципах розвивається страховий ринок України?

19. Дайте визначення поняття страхової діяльності.

20. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють страхову діяльність.

21. Які положення повинні містити Правила страхування?

22. Охарактеризуйте правове становище страхових організацій.

23. В якому порядку здійснюється ліцензування страхової діяльності?

24. Назвіть відомі Вам об'єднання страховиків.

25. Назвіть основні функції Уповноваженого органу щодо здійснення державного нагляду за страховою діяльністю.

26. Якими правами наділений Уповноважений орган при здійсненні державного нагляду за страховою діяльністю?

27. Назвіть головні завдання контрольно-ревізійної служби.

28. Що включає в себе аудиторська діяльність?

29. В яких формах можуть надаватися аудиторські послуги?

30. Назвіть види аудиту.

31. Яким чином здійснюється сертифікація кандидатів?

32. Назвіть права і обов'язки аудиторської фірми.

33. Назвіть основні функції Аудиторської палати України.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Митний кодекс України [Текст]: Закон України від 13 березня 2012 № 4495-VI // Офіційний вісник України – 04 травня 2012р. - № 32 - Ст 1175.

4. Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №5-6. – Ст. 30.

5. Про Національний банк України [Текст]: Закон України вiд 20 травня 1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 29. – Ст. 238.

6. Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682 .

7. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.

8. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Текст]: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №29. – Ст. 137.

9. Про недержавне пенсійне забезпечення [Текст]: Закон України вiд 09 липня 2003 р. № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України – 2003. - № 47. – Ст. 372 .

10. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №24. – Ст. 128.

11. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №32. – Ст. 68

12. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів [Текст]: Закон України вiд 06 липня 1999 р. № 828-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 34. – Ст. 292.

13. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований про переказні векселі та прості векселі [Текст]: Закон України вiд 06 липня 1999 № 826-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 34. – Ст.290.

14. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: Закон України від 1 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.

15. Про страхування [Текст]: Закон України вiд 07. 03. 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 18. – Ст. 78.

16. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні [Текст]: Закон України вiд 26 січня 1993 р. № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 13. – Ст. 110.

17. Про аудиторську діяльність [Текст]: Закон України вiд 22 квітня 1993 р. № 3125-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 23. – Ст. 243.

18. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: Закон України вiд 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 40. – Ст. 365.

19. Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 серпня 1998 р. № 1280 // Офіційний вісник України – 1998. - № 33. – Ст. 17.

20. Про переказний і простий вексель [Текст]: Положення вiд 07 серпня 1937 р. № 104/1341

21. Про застосування векселів в господарському обороті України [Текст]: Постанова Верховної Ради України вiд 17 червня 1992 р. № 2470-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 35. – Ст. 516.

22. Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України, Порядок вiд 07.08.1996 № 937

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 36 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав