Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №16: Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальні режими господарювання

Читайте также:
  1. III. Государственный (политический) режим.
  2. L. Дисциплинарный режим
  3. X исправительной колонии особого режима
  4. А) временный режим;
  5. Авторитарний режим
  6. Авторитарный политический режим. Характерные черты и виды.
  7. Адаптация к влажности и водному режиму.
  8. Административно-правовой режим военного положения.
  9. Административно-правовой режим чрезвычайного положения.
  10. Адміністративно правовий статус місцевих державних адміністрації.

 

Мета заняття:закріпити знання про поняття та види спеціальних режимів господарювання. Звернути увагу на спеціальні економічні зони та території приоритетного розвитку. Розглянути поняття та ознаки інвестиційної діяльності. Її співвідношення з підприємницькою та господарською діяльністю. Закріпити знання про спеціальні суб’єкти інноваційного ринку: технопарки та технополіси, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-дослідні установи, венчурні фірми.

Опорні поняття теми:поняття та види спеціальних режимів господарювання, вільна економічна зона, концесія, лізинг, інвестиція, територія пріоритетного розвитку.

 

Питання лекції:

1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон

2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони

3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку

4. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні

5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон

2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони

3. Правовий режим вільних економічних зон.

4. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку

5. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні

6. Договір концесії: поняття, істотні умови.

7. Сторони договору концесії, їх права та обов’язки.

8. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору концесії.

9. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання

 

Теми рефератів:

1. Корпоративна форма інвестування за законодавством України.

2. Особливості інвестування у процесі приватизації державного майна.

3. Визначення поняття спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).

4. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).

5. Територія пріоритетного розвитку.

6. Поняття концесії.

7. Спеціальні режими здійснення господарської діяльності.

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).

2. Назвіть основні типи СЕЗ залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов діяльності.

3. У якому порядку створюється СЕЗ ?

4. У чому полягає специфіка управління СЕЗ ?

5. Що таке територія пріоритетного розвитку ?

6. Назвіть органи управління територіями пріоритетного розвитку.

7. Дайте визначення поняття концесії.

8. Назвіть принципи концесійної діяльності.

9. Назвіть істотні умови договору концесії.

10. Які спеціальні режими здійснення господарської діяльності встановлені законом ?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Земельний кодекс України [Текст]: Закон України вiд 25 жовтня 2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 3. – Ст. 27.

4. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон [Текст]: Закон України вiд 13 жовтня 1992 р. № 2673-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 50. – Ст. 676.

5. Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту [Текст]: Закон України вiд 23 березня 2000 р. № 1607-III // Відомості Верховної Ради України - 2000. - № 26. – Ст.208.

6. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» [Текст]: Закон України вiд 18 березня 1999 р. № 514-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 18. – Ст. 139.

7. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області [Текст]: Закон України вiд 15 липня 1999 р. № 970-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 38. – Ст. 351.

8. Про концесії [Текст]: Закон України від 16 липня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст. 372.

9. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг [Текст]: Закон України вiд 14 грудня 1999 р. № 1286-XIV // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 3. – Ст. 21.

10. Про реєстр концесійних договорів [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18 січня 2000 № 72 // Офіційний вісник України – 2000. - № 3. – Ст 82.

11. Про затвердження Типового концесійного договору [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України, Договір вiд 12 квітня 2000 р. № 643 // Офіційний вісник України – 2000. - № 15. – Ст. 626.

12. Про зону надзвичайної екологічної ситуації [Текст]: Закон України вiд 13 липня 2000 р. № 1908-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 42. – Ст. 348.

13. Про оборону України [Текст]: Закон України вiд 06 грудня 1991 № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 9. – Ст. 106.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.

4. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.

5. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

6. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

7. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

8. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

9. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

10. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

11. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

12. Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.

13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

14. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

15. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 30 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.046 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав