Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Захист магістерської дисертації

Читайте также:
  1. Агротехнічний метод захисту рослин
  2. Блискавкозахист будівель та споруд
  3. Використання засобів індивідуального та колективного захисту персоналу
  4. Вимоги до оформлення тексту магістерської дисертації
  5. Випромінювання, його вплив на людину та засоби захисту
  6. Вібрація, її вплив на працівника та методи захисту
  7. Дисертації та автореферати
  8. Дисертації, автореферати, депоновані рукописи як інформаційні джерела наукового пошуку
  9. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
  10. Елементи правовідносин у сфері соціального захисту
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Публічний захист магістерської дисертації відбувається на відкритому засіданні ДЕК. На захисті можуть бути присутні науковий керівник, рецензенти, члени кафедри, представники організацій та установ, де планується працевлаштування випускників кафедри.

Регламент проведення засідання державної комісії в разі захисту атестаційних робіт включає:

– оголошення секретарем державної комісії матеріалів подання щодо захисту атестаційної роботи, а саме: прізвища, імені та по батькові студента, теми магістерської дисертації та здобутків студента (наукових, творчих, рекомендації випускової кафедри);

– доповідь студента (10-15 хвилин) у довільній формі, яка має включати чітке формулювання проблеми; обґрунтування її актуальності та новизни; визначення мети та завдань наукового дослідження; відомості про структуру роботи; основні результати дослідження, висновки та практичні рекомендації. При цьому студент може використовувати різні форми візуалізації доповіді;

– відповіді на запитання членів комісії;

– оголошення секретарем державної комісії відгуку наукового керівника або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи студента в процесі підготовки атестаційної роботи (до двох хвилин);

– оголошення секретарем державної комісії рецензії на атестаційну роботу;

– відповіді студента на зауваження наукового керівника та рецензента (3-5 хвилин);

– оголошення голови державної комісії про закінчення захисту.

Негативна рецензія або відгук керівника не є підставою для недопущення студента до захисту атестаційної роботи.

Рішення ДЕК про оцінку результатів захисту атестаційних робіт, а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення університету, отримання вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні та оголошується головою ДЕК у день захисту.

Студенту, який успішно захистив магістерську дисертацію, за рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація "магістр адміністративного менеджменту", видається диплом про вищу освіту та додаток до диплому.

Державна екзаменаційна комісія може прийняти рішення про видачу студентові диплома з відзнакою за умови:

– захисту МД з оцінкою “відмінно” та наявності відмінних оцінок з не менше ніж 75 відсотків обов’язкових і вибіркових дисциплін курсових робіт та практик, зазначених у навчальному плані, та оцінки «добре» з усіх інших;

– наявності високих досягнень в науковій або творчій роботі;

– наявності рекомендації випускової кафедри..

Перескладання державного екзамену або повторний захист атестаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Якщо студент не з’явився на засідання ДЕК, то в протоколі комісії зазначається, що він є неатестований у зв’язку з неявкою на засідання державної комісії. Студенти, які неатестовані у затверджений для них строк і не склали державні екзамени або не захистили атестаційну роботу, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення університету на засадах, визначених університетом. У разі, якщо після закінчення студентом університету пройшло більше трьох років, право на його повторну атестацію надається університетом за погодженням з МОН.

Якщо відповіді студента на державному екзамені або результати захисту атестаційної роботи не відповідають вимогам державних стандартів і встановленим критеріям, студенту, за рішенням ДЕК, виставляється оцінка «незадовільно». Отримання студентом незадовільної оцінки на одному з державних екзаменів не позбавляє його від права продовжувати проходити наступні етапи державної атестації.

У випадках, коли захист атестаційної роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав