Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст, структура і обсяг магістерської дисертації

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  3. II. Система культуры и её структура.
  4. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  5. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  6. II. Структура правовой нормы.
  7. II. Структура программы
  8. III. Структура Федерального компонента образовательного стандарта по обществознанию
  9. III.9. Католическая церковь: структура и политическая роль
  10. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Магістерська дисертація – це результат дослідження певного об’єкта (системи, процесу, технології, програмного продукту, інформаційної технології, явища тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). Об’єкт дослідження (база) має належати до класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця спеціальності 8. 18010018 «Адміністративний менеджмент».

МД є кваліфікаційною роботою з певної спеціальності, її зміст має розкрити наявність у автора компетентностей, які зазначені у відповідній освітньо-кваліфікаційній характеристиці стандарту вищої освіти. Змістом МД є розкриття сутності певної проблеми на основі ґрунтовного вивчення теоретичних джерел, проведення необхідних досліджень, систематизації і аналізу отриманих даних, обґрунтування власних висновків та розробка пропозицій та рекомендацій.

Магістерська дисертація виконується на базі теоретичних знань і практичного досвіду, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи.

Зміст МД передбачає:

– формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій (у тому числі періодичних), обґрунтування цілей дослідження;

– аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення;

– науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

– викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методологічного значення;

– перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів;

– апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках (за результатами виконання магістерської дисертації має бути опубліковано не менше двох праць).

Зміст дисертації має бути цілком присвячений темі роботи, досягненню мети, вирішенню поставлених завдань. Неприпустимі будь-які відступи, що не мають відношення до завдань дослідження.

Загальний обсяг МД має бути в межах 100-120 сторінок. До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки.

Магістерська дисертація має наступну структуру:

1) вступна частина, що включає:

1.1 титульний аркуш;

1.2 завдання на МД;

1.3 реферат;

1.4 зміст;

1.5 перелік умовних скорочень (за потреби);

2) основна частина:

2.1 вступ;

2.2 теоретико-методологічний розділ;

2.3 аналітико-дослідний розділ;

2.4 практична (проектна) частина;

2.5 висновки та рекомендації;

2.6 список використаних джерел

3) додатки (за необхідності).

 

Титульний аркуш МД оформляється виключно за зразком, наведеним у додатку А. На титульному аркуші обов’язково має бути бібліографічний індекс УДК, який підбирається під кожну тему за ключовими словами МД. Спеціальний довідник-покажчик для складання УДК можна знайти в бібліотеці, зокрема, в залі бібліографії НТБ НТУУ «КПІ».

Допуск студента до захисту МД здійснює завідувач випускової кафедри на підставі висновків за результатами попереднього захисту МД, ознайомлення з рефератом МД, відгуком наукового керівника і рецензією.

Завдання на МД оформлюється за формою, наведеною у додатку Б, та затверджується завідувачем випускової кафедри. Завдання видається студенту не пізніше завершення першого тижня після проходження переддипломної практики. У завданні зазначаються:

1. тема МД та наказ по університету, яким її затверджено;

2. термін здачі студентом закінченої МД, який встановлюється рішенням випускової кафедри або вченої ради факультету з урахуванням часу, необхідного для отримання відгуку;

3. об’єкт дослідження (визначається об’єкт наукового дослідження та його кількісні/ якісні показники (характеристики);

4. предмет дослідження (визначаються предмет наукового дослідження у вигляді системи властивостей об’єкту, які мають бути досліджені із зазначенням кількісних/ якісних обмежень);

5. перелік питань, які мають бути розроблені (їх формулювання починається словами: «Провести аналіз...», «Обґрунтувати...», «Оптимізувати...», «Дослідити...», «Визначити...» тощо);

6. орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу;

7. орієнтовний перелік публікацій;

8. консультанти з розділів роботи;

9. дата видачі завдання.

До завдання додається Календарний план-графік роботи студента над МД (див. додаток В).

 

Анотації українською та англійською (німецькою) мовами обсягом до 1 сторінки кожна містять коротку інформацію про дисертаційне дослідження магістранта.

Текст анотації викладають стисло, точно та інформативно з використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи складних граматичних зворотів та маловідомих термінів. Текст анотації рекомендується подавати в наступній послідовності:

– прізвище та ініціали магістранта;

– назву магістерської дисертації;

– спеціальність (шифр і назва);

– назву випускаючої кафедри;

– відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за переліком посилань

– коротку характеристику МД та її основних результатів;

– перелік ключових слів (словосполучень) – від 5 до 15.

Ключові слова друкують прописними буквами в називному відмінку, відділяючи одне від одного комами.

Зразок оформлення анотації наведено в додатку Г.

 

Змістмає відбивати конкретний поетапний план реалізації роботи, її структуру. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок) основної частини роботи, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків та ін. (додаток Д).

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав