Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Читайте также:
  1. I Перечень вопросов к изучению
  2. I Цели и задачи изучения дисциплины
  3. I. Рабочая программа дисциплины
  4. I. Цели и задачи изучения дисциплины
  5. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
  6. II. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
  7. II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА ВПО
  8. II. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке
  9. II. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
  10. III. Требования к результатам освоения дисциплины

Згідно Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (№ 356 від 29.12.2000 р.) узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній валюті в касах, на поточних та інших рахунках в банках), грошових документів, які знаходяться в касі підприємства та коштів у дорозі здійснюються у Журналі 1 і Відомостях до Журанлу:

1.1 Відомість за дебетом рахунку 30,

1.2 Відомість за дебетом рахунку 31,

1.3 Відомість за дебетом рахунку 33.

Журнал 1 використовується для відображення оборотів за кредитом рахунків 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 33 “Інші кошти”. У відомостях до Журналу 1 відображаються обороти за дебетом рахунків 30, 31, 33.

Записи у Журналі 1 та відомостях здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів (звітів касира і доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку підсумками за 2-3 дні. Можливо накопичення даних про операції з грошовими коштами за кожний день попередньо у допоміжній відомості у потрібному аналітичному розрізі з наступним перенесенням підсумкових оборотів за місяць до Журналу 1 і відомостей до нього.

Залишки на відповідних рахунках у відомостях на кінець місяця встановлюються як різниця між сумою сальдо на початок місяця і дебетових оборотів по рахунку за поточний місяць і сумою кредитових оборотів за місяць.

Сальдо рахунків перевіряється з відповідними документами (звітами касира, виписками банку тощо).

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

 

Информатика

Методические указания

по изучению дисциплины и контрольные задания

для студентов заочной формы обучения

 

 

Тюмень, 2013


ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс дисциплины «Информатика» соответствует учебно-методическому комплексу и рабочей программе, утвержденной и рекомендованной кафедрой ЭММ и ВТ.

Согласно учебному плану, студент - заочник должен выполнить контрольную работу. Контрольная работа состоит из вопросов представленных в методическом пособии тем. Каждая тема включает 1, 2 или 3 блока вопросов.

Выбор вопросов для выполнения контрольной работы осуществляется по двум последним цифрам номера зачетной книжки, согласно, приведенной ниже таблице:

Начало таблицы (продолжение на стр 6).

№ двух посл. цифр зач. книж. № Блока, вопроса
I (1), II (1), III (1), IV (1), V (1), VI (1), VII (1), VIII (1), IX (1), X (1)
I (2), II (2), III (2), IV (2), V (2), VI (2), VII (2), VIII (2), IX (2), X (2)
I (3), II (3), III (3), IV (3), V (3), VI (3), VII (3), VIII (3), IX (3), X (3)
I (4), II (4), III (4), IV (4), V (4), VI (4), VII (4), VIII (4), IX (4), X (4)
I (5), II (5), III (5), IV (5), V (5), VI (5), VII (5), VIII (5), IX (5), X (5)
I (6), II (6), III (6), IV (6), V (6), VI (6), VII (6), VIII (6), IX (6), X (6)
I (7), II (7), III (7), IV (7), V (7), VI (7), VII (7), VIII (7), IX (7), X (7)
I (8), II (8), III (8), IV (8), V (8), VI (8), VII (8), VIII (8), IX (8), X (8)
I (9), II (9), III (9), IV (9), V (9), VI (9), VII (9), VIII (9), IX (9), X (9)
I (10), II (10), III (10), IV (10), V (10), VI (10), VII (10), VIII (10), IX (10), X (10)
I (11), II (11), III (11), IV (11), V (11), VI (11), VII (11), VIII (11), IX (11), X (11)
I (12), II (12), III (12), IV (12), V (12), VI (12), VII (12), VIII (12), IX (12), X (12)
I (13), II (13), III (13), IV (13), V (13), VI (13), VII (13), VIII (13), IX (13), X (13)
I (14), II (14), III (14), IV (14), V (14), VI (14), VII (14), VIII (14), IX (14), X (14)
I (15), II (15), III (1), IV (15), V (15), VI (15), VII (15), VIII (15), IX (1), X (15)
I (16), II (1), III (2), IV (16), V (16), VI (16), VII (16), VIII (16), IX (2), X (16)
  Продолжение таблицы
I (17), II (2), III (3), IV (17), V (17), VI (17), VII (17), VIII (17), IX (3), X (17)
I (18), II (3), III (4), IV (18), V (18), VI (18), VII (18), VIII (18), IX (4), X (18)
I (19), II (4), III (5), IV (19), V (19), VI (19), VII (19), VIII (19), IX (5), X (19)
I (20), II (5), III (6), IV (20), V (20), VI (20), VII (20), VIII (20), IX (6), X (20)
I (1), II (6), III (7), IV (21), V (21), VI (21), VII (21), VIII (21), IX (7), X (21)
I (2), II (7), III (8), IV (22), V (1), VI (22), VII (22), VIII (22), IX (8), X (1)
I (3), II (8), III (9), IV (23), V (2), VI (23), VII (23), VIII (1), IX (9), X (2)
I (4), II (9), III (10), IV (1), V (3), VI (24), VII (24), VIII (2), IX (10), X (3)
I (5), II (10), III (11), IV (2), V (4), VI (25), VII (25), VIII (3), IX (11), X (4)
I (6), II (11), III (12), IV (3), V (5), VI (26), VII (26), VIII (4), IX (12), X (5)
I (7), II (12), III (13), IV (4), V (6), VI (27), VII (27), VIII (5), IX (13), X (6)
I (8), II (13), III (14), IV (5), V (7), VI (28), VII (28), VIII (6), IX (14), X (7)
I (9), II (14), III (1), IV (6), V (8), VI (29), VII (29), VIII (7), IX (1), X (8)
I (10), II (15), III (2), IV (7), V (9), VI (30), VII (30), VIII (8), IX (2), X (9)
I (11), II (1), III (3), IV (8), V (10), VI (31), VII (31), VIII (9), IX (3), X (10)
I (12), II (2), III (4), IV (9), V (11), VI (32), VII (32), VIII (10), IX (4), X (11)
I (13), II (3), III (5), IV (10), V (12), VI (33), VII (33), VIII (11), IX (5), X (12)
I (14), II (4), III (6), IV (11), V (13), VI (1), VII (34), VIII (12), IX (6), X (13)
I (15), II (5), III (7), IV (12), V (14), VI (2), VII (35), VIII (13), IX (7), X (14)
I (16), II (6), III (8), IV (13), V (15), VI (3), VII (36), VIII (14), IX (8), X (15)
I (17), II (7), III (9), IV (14), V (16), VI (4), VII (37), VIII (15), IX (9), X (16)
I (18), II (8), III (10), IV (15), V (17), VI (5), VII (38), VIII (16), IX (10), X (17)
I (19), II (9), III (11), IV (16), V (18), VI (6), VII (39), VIII (17), IX (11), X (18)
I (20), II (10), III (12), IV (17), V (19), VI (7), VII (1), VIII (18), IX (12), X (19)

Контрольная работа должна в себя включать:

Загрузка...

Ø Титульный лист. Титульный лист контрольной работы оформляется по образцу, приведенному на странице 5.

Ø Список вопросов с указанием темы и № блока.

Ø Исчерпывающие ответы на вопросы в виде тезисов.

Ø Список использованной литературы.

В ходе выполнения контрольной работы студент должен использовать литературу по информатике (список рекомендованной литературы имеется в методическом пособии), а также периодические издания и электронные источники.

Оформление списка использованной литературы в вашей контрольной работе должно быть аналогично оформлению на 8 странице. Лист со списком использованных источников необходимо поместить на отдельный последний лист вашей контрольной работы.

Требования к оформлению контрольной работы:

Ø Контрольная работа должна быть выполнена на персональном компьютере и предоставлена преподавателю в печатном виде.

Ø Параметры страниц (поля): верхнее – 1,5; нижнее – 1,5; правое – 1,5; левое – 3,0 см. Шрифт основного текста - Times New Roman.

Ø Размер шрифта – 14 пт.

Ø Междустрочный интервал – одинарный, выравнивание основного текста – по ширине страницы, отступ первой строки – 1 см.

Зачет студенты заочной формы обучения получают по практической части, т.е. по выполненным лабораторным работам.

Перед экзаменом студент должен защитить контрольную работу, прослушать лекции и выполнить лабораторные работы. Во время экзамена проверяется весь комплекс знаний и умений по дисциплине "Информатика".


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ПО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ В БАНКУ| Пороки митрального клапана

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав