Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виписки банку, їх перевірка та обробка

Читайте также:
  1. Аналітична обробка матеріалів екологічної експертизи.
  2. Взаємоперевірка. Світлофори
  3. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД. СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ.
  4. ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ (ОБРОБКА МЕНЗУРОК, ГОРЩИКІВ, ІГРАШОК, ПЛЯШЕЧОК, СОСОК, ТЕРМОМЕТРІВ, СПОВИВАЛЬНИХ СТОЛІВ ПІСЛЯ КОРИТУВАННЯ НИМИ).
  5. Збір та обробка фактичного матеріалу.
  6. Менеджмент портфеля цінних паперів банку, його класифікація, функції, методи управління.
  7. ОБРОБКА ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ, НЕОБХІДНА ДЛЯ НАКЛАДЕННЯ АНІМАЦІЙНИХ СПЕЦЕФЕКТІВ ДЛЯ ВІДЕОЗАПИСУ, НАУКОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
  8. Обробка результатів дослідження та формування матриці анкетного опитування
  9. Обробка ротової порожнини дитини при пліснявці.

При відкритті поточного рахунка в банку відкрива­ють особовий рахунок підприємства з присвоєнням номе­ра. Особові рахунки банк веде в двох примірниках: пер­ший — для банку, другий видається підприємству як ви­писка з рахунка. Виписку банку з поточного рахунка (ко­пія записів на цьому рахунку) з доданням відповідних первинних документів (об'ява на внесок готівки, чек, платіжне доручення, розрахунковий чек тощо) щоденно або в інші узгоджені з підприємством строки (залежно від частоти операцій по розрахунковому рахунку), пере­дають уповноваженому представникові підприємства або особам, які мають право підпису грошових документів. Виправлення у виписці банку підтверджуються підписом головного бухгалтера установи банку та відбитком круг­лої печатки. Виправлення в первинних грошових доку­ментах не допускаються. Якщо у виписці знайдено суми, зараховані на поточний рахунок помилково, або в ній не відображено сум здійснених операцій, власник рахунка має негайно повідомити про це банк, який в наступних виписках робить виправлення через зарахування (спи­сання) відповідних претензійних сум. Періодично і на 1 січня письмово підтверджується залишок коштів на ра­хунку згідно з даними банку.

Виписка банку є реєстром аналітичного обліку і під­ставою для бухгалтерських записів. Одержану з банку виписку в бухгалтерії перевіряють і обробляють: додають первинні документи, вказують коди рахунків, що корес­пондують з синтетичним рахунком первинного порядку 31 «Рахунки в банках» (субрахунки 311, 314). На дебеті рахунка 31 «Рахунки в банках» відображають надход­ження коштів, на кредиті — їх використання.

Форми банківських виписок можуть бути різними, але з обов'язковим зазначенням: вхідного залишку кош­тів на поточному рахунку на початок дня, надходжень і перерахувань коштів протягом дня окремо за кожним фактом платежу, вихідного залишку на поточному ра­хунку на кінець дня. По кожному факту платежу вказу­ють, на підставі якого номера документа його було зроб­лено, реквізити банку і номер рахунка власника. Під час обробки банківських виписок слід брати до уваги, що з точки зору банку всі кошти підприємств (внески) є бор­говими зобов'язаннями банку, тому залишки коштів та їх надходження на поточний рахунок підприємства ві­дображають на кредиті, а видачу або перерахування кош­тів — на дебеті рахунка. Бухгалтер записує ці операції на рахунка 31 «Рахунки в банках» у зворотному поряд­ку: надходження — на дебеті, а видачу або перерахуван­ня коштів — на кредиті.

На дебеті виписки банк відображає погашення своєї заборгованості перед власником рахунка, а в журналі-ордері № 1 за рахунком 31 «Рахунки в банках» бухгалтер проводить ці операції на кредиті рахунка 31 як списан­ня коштів з поточного рахунка.

У виписці з кредиту банк відображає збільшення за­боргованості перед своїм клієнтом, а у відомості № 1.2 за рахунком 31 «Рахунки в банках» бухгалтер проводить ці операції на дебеті рахунка 31 як надходження коштів на поточний рахунок.

Таким чином, виписка — основний документ, згідно з яким бухгалтер складає кореспонденцію рахунків про рух коштів; вона є реєстром аналітичного обліку та під­ставою для бухгалтерських записів. Подання до банку первинних документів і прийняття їх банком не є підста­вою для обліку операцій доти, поки вони не будуть відоб­ражені у виписці.

У виписці банку обов'язково зазначають такі реквізити:

1. Номер поточного рахунка підприємства.

2. Дату попередньої виписки і дату руху коштів.

3. Залишок коштів до руху коштів.

4. Суми операцій.

5. Номери документів.

6. Розрахункові рахунки-кореспонденти (на які або з яких почався рух після виконаних протягом дня розра­хунків).

Бухгалтер у день одержання виписки здійснює операції, які позначають бухгалтерським терміном «контування» — перевірка й обробка виписки. Цей процес передбачає:

1. Нумерування виписки.

2. Добір документів, які підтверджують факт здій­снення господарської операції, і перевірка наявності вип­равдних документів від інших підприємств, що є підста­вою для зарахування або списання коштів.

3. Звірку достовірності записів у виписці банку і до­ даних до неї документах, а також відповідності суми у виписці сумам виправдних документів на перерахування або зарахування коштів.

4. Перевірку правильності визначення залишку гро­шей на поточному рахунку після здійснених операцій.

5. Зазначення кореспондуючого рахунка у виписці проти кожної суми згідно з наведеними операціями. Ті самі рахунки зазначають у документах, доданих до ви­писки.

6. За необхідності — зазначення кодів аналітичних статей обліку.

Помилки у виписці з вини банку відображають у ко­респонденції з синтетичним рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (субрахунок 374 «Розрахунки за претензіями» в частині розрахунків за «Операціями, що помилково проведені на поточних рахунках»). Помилково списану з поточного рахунка суму відображають таким записом:

Дт 374 “Розрахунки за претензіями”;

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Помилково зараховану суму:

Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

Кт 374 “Розрахунки за претензіями“.

У наступних розрахунках банк вносить виправлення, І в бухгалтерському обліку підприємства цю заборгованість списують.

Для правильного ведення обліку розрахункових операцій їх слід чітко формулювати у первинних документах і докладно розписувати суми платежу, зокрема коли платіж складається з кількох сум. Так, якщо сума в платіжному документі складається з платежу за строком і Ієні за прострочення платежу, то в документі необхідно розшифрувати, з яких статей складається сума платежу. Всі розшифровки показують у графі “Призначення платежу”. Суму, що списана (зарахована) банком, відображають відповідно не на двох, а по змозі на більшій кількості рахунків.

Своєчасна підготовка документів і здійснення розрахунків дасть змогу уникнути грошових штрафів і сплати Ієні. З цією метою необхідно вивчати інструкції про порядок внесення платежів (податків) до бюджету, інших фондів, а також угоди підприємства зі своїми партнера­ми, консультуватися з працівниками банків, юристами, аудиторами, досвідченими бухгалтерами.

Розрахункова і платіжна дисципліна є одним із найважливіших елементів роботи бухгалтера.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 1179 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав