Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Учет операций на забалансовых счетах

Читайте также:
  1. Активные операции коммерческих банков. Оценка структуры активных операций банка с позиции ликвидности, доходности и риска банка. (20 баллов).
  2. Анализ лизинговых операций.
  3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
  4. АУДИТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
  5. АУДИТ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ
  6. АУДИТ ОПЕРАЦИЙ НА ПРОЧИХ СЧЕТАХ В БАНКАХ
  7. Аудит операций по расчетам с подотчетными лицами.
  8. АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ
  9. Аудит операций по учету затрат на производство продукции (работ, услуг).
  10. Аудиторская проверка забалансовых операций банка с ценными бумагами

Останнє десятиліття ХХ століття для українського мистецтва – період унікальний, – наголошують мистецтвознавці та критики. Художники, які ще не забули «принад» безальтернативного соціалізму і деспотичного управління мистецтвом, одержали право бути на «ти» з власною індивідуальністю. Полістилізмом, (характерним для даного періоду) – вона називає мистецтво, яке не нехтує традицією. Під ним розуміється мирне співіснування поетичного реалізму, символізму, метафоризму і відроджених напрямів класичного авангардизму – сюрреалізму, абстракціонізму

На кінець ХХ століття, за дослідженням О. Семашко, – у сфері образотворчого мистецтва відбуваються процеси модернізаційного характеру, які призводять до суттєвих змін у системі соціально-художніх відносин (митець – публіка – критика – влада), ціннісних орієнтацій і структури діяльності митця і критика, зростання ролі посередників, переструктурування мистецтва як соціально-культурного інституту .

Після здобуття незалежності в Україні активізується художній процес, відбуваються пошуки нових форм, засобів і методів зображення. На зміну «ідейному» мистецтву приходить мистецтво «вільної творчості», проте стала слабшою система державної підтримки, зникли держзамовлення, перехід до ринкових відносин вплинув як на замовників, так і на творців мистецтва, виникли суперечливі питання стосовно естетичних цінностей мистецтва. Ці процеси призвели до досить нестабільної ситуації в художньому житті суспільства.

Серед чинників, які зумовили жанрову та стилістичну різноманітність сучасного українського мистецтва, важливу роль відіграють суспільно-політичні: вивільнення від ідеологічного тиску, «повітря свободи» передусім сприяло свободі творчості, надихнуло на самовиявлення митців, оскільки зникли певні заборони чи стилістичні обмеження.

Українське образотворче мистецтво ХХ – початку ХХІ століття є складним процесом, для якого характерні пошуки нових позицій, форм та методів зображення. Сучасні зміни в художньому процесі все частіше визначають нові тенденції, серед яких важливе місце посідають «мистецтва нових технологій».

На сучасному етапі відбувається інтенсивний пошук нових форм, які виходять за межі традиційних «картини», «скульптури», «малюнка». Образотворче мистецтво ніби прагне злитися в єдине ціле з іншими видами художньої творчості: музичним, театральним, екранними мистецтвами. Дедалі частіше вживаються слова «інсталяція», «перформанс», «асамбляж», «енвайєрмент» .

Образотворче мистецтво сучасної України переоцінює свої естетичні вартості і на зміну одним поняттям краси приходять інші. Однак, як би не змінились стилі та жанри, методи та засоби творення, це мистецтво залишається одним із провідних культурних надбань суспільства.

 

Учет операций на забалансовых счетах

В процессе своей деятельности организации совершают операции, которые связаны с использованием и хранением не принадлежащего им имущества. Кроме того, они заключают договоры, которые предусматривают определенные обязательства при их невыполнении.

Учет указанных операций ведется на забалансовых счетах внесистемно, т. е. без применения двойной записи. По дебету забалансового счета отражают получение ценностей либо возникновение обстоятельств, а по кредиту – их выбытие (списание). Учет по каждому забалансовому счету рекомендуется вести в соответствующей ведомости аналитического учета имущества или обязательств. Под эти ведомости можно использовать типовые ведомости и расчетные таблицы из журнально-ордерной системы счетоводства или упрощенной системы регистров бухгалтерского учета, предназначенные для малых предприятий, либо формы, разрабатываемые организацией самостоятельно. Например, для учета арендованных основных средств и расчетов по арендной плате можно использовать ведомость ф. № В-1 «Учет основных средств, начисленных амортизационных отчислений», разработанную Минфином России для малых предприятий; для учета материально-производственных запасов на ответственном хранении – ведомость ф. № 10 «Учет движения материалов и малоценных и быстроизнашивающихся предметов» из журнально-ордерной системы счетоводства.

Рассмотрим порядок учета данных операций в порядке следования забалансовых счетов согласно типовому Плану счетов бухгалтерского учета.

Основные средства учитывают за балансом, если их используют по договорам аренды (лизинга). При этом порядок учета зависит от вида договора учета и может вестись на счета:

001 «Арендованные основные средства» – по договору аренды у организации-арендатора;

011 «Основные средства, сданные в аренду» – по договору лизинга у организации-лизингодателя.

Организации-арендаторы учитывают основные средства, полученные по договору аренды, на забалансовом счете 001 в оценке, установленной договором. При этом аренда может быть финансовой арендой или операционным лизингом. При финансовой аренде порядок учета арендатором арендованных основных средств не зависит от порядка их учета арендодателем, который может отражать в бухгалтерском учете данные операции как предмет деятельности либо как прочие доходы и расходы.

Организация-арендатор учитывает операции по аренде основных средств следующими записями:

Дебет 001 «Арендованные основные средства» – отражается стоимость основных средств, принятых в аренду;

Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и др., Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отражаются расходы по арендной плате (без НДС);

Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отражается НДС от арендной платы;

Дебет 76 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», Кредит 51 «Расчетные счета» – погашается задолженность по арендной плате.

При досрочном внесении арендной платы делают такие записи:

Дебет 97 «Расходы будущих периодов», Кредит 51 «Расчетные счета» – отражается сумма арендной платы в размере, превышающем платежи, приходящиеся на данный отчетный период;

Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и др., Кредит 97 «Расходы будущих периодов» – указанные расходы при наступлении соответствующего отчетного периода списывают на затраты;

Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» Кредит 97 «Расходы будущих периодов» – указанные расходы при наступлении соответствующего отчетного периода списывают на затраты;

Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и др., Кредит 10 «Материалы», 23 «Вспомогательные производства» и др. – отражаются расходы на содержание и ремонт арендованных основных средств.

Кредит 001 «Арендованные основные средства» – списывается стоимость арендованных основных средств при их передаче из аренды.

При оперативном лизинге лизингодатель покупает за свой счет предмет лизинга и передает его лизингополучателю на определенный срок. Оперативный лизинг по своему характеру имеет много общего с финансовой арендой, но с ограничением в использовании объекта лизинга, установленным законом. Учет данных операций арендатором (лизингополучателем) ведется в порядке, установленном для учета финансовой аренды.

Организация-лизингодатель учитывает имущество, сдаваемое в оперативный лизинг, за балансом, если объекты лизинга передаются на баланс лизингополучателя. При этом делают следующие записи:

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», Кредит 03 «Доходные вложения в материальные ценности» – списывается балансовая стоимость основных средств, передаваемых в лизинг;

Дебет 011 «Основные средства, передаваемые в аренду» – отражается за балансом стоимость основных средств, переданных в лизинг;

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» – отражается задолженность по лизинговым платежам;

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», Кредит 68 «Расчеты с бюджетом» (76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») – отражается задолженность бюджету по НДС с суммы лизинговых платежей;

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 98 «Доходы будущих периодов» – отражается разница между общей суммой лизинговых платежей (задолженности) и стоимостью основных средств, переданных в лизинг;

Дебет 20 «Основное производство», Кредит 02, 10, 12, 23, 26, 69, 70 – отражаются расходы по осуществлению лизинговой деятельности;

Дебет 90 «Продажи» Кредит 20 «Основное производство» – списываются ежемесячно расходы по осуществлению лизинговой деятельности.

Если договором будет предусмотрена оплата работ организации-переработчика частью полученных материалов, то передача данной части материалов должна оформляться в установленном порядке как их продажа.

Некоторые авторы публикаций на тему использования сырья и материалов для переработки предлагают считать давальческими практически все материалы, передаваемые одной организацией другой без права передачи собственности на них. Однако они не учитывают изложенные выше правовые нормы и даже элементарные правила учета материалов. Так, передачу материалов в переработку предлагают применять в строительстве, забывая, что в этой отрасли:

• производят недвижимые вещи;

• в стоимость строительно-монтажных работ (СМР) включают стоимость материалов;

• как правило, стоимость СМР превышает стоимость используемых материалов (т. е. затраты на переработку превышают стоимость давальческих материалов);

• используется большое количество материалов, которые затруднительно учитывать за балансом;

• как и в любой сфере материального производства, предусмотрена строгая зависимость количества списываемых материалов от объема выполненных работ.

При этом заказчик как собственник должен будет учитывать передаваемые материалы на забалансовых счетах до окончания строительства (это может быть довольно длительный период), а по получении готового объекта списывать их на увеличение его стоимости(Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», Кредит 10 «Материалы»). Но в таком случае:

• НДС по данным материалам как неиспользованным в производстве подлежит отнесению за счет средств заказчика;

• расход материалов, стоимость которых включена в стоимость объекта, не будет подтвержден объектом выполненных СМР на объекте;

• нарушаются правила оценки и списания материалов в производство;

• искажаются результаты инвентаризаций данных материалов, так как они у обоих участников фактически полностью или частично отсутствуют.

При заключении договоров на переработку целесообразно исходить из того, что, как правило, сырье и материалы, участвующие в данном процессе как давальческое сырье, должны:

• отвечать признакам первого товарного продукта (см. правила учета отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы);

• быть однородны с продукцией переработки;

• использоваться на предприятиях перерабатывающей промышленности;

• период переработки не может превышать одного месяца.

При постоянном характере таких операций и их существенном значении для организации может встать вопрос об их учете как предмете ее деятельности.

Торговые и посреднические организации могут вести торговые операции по договорам комиссии, согласно которым посредническая организация (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. В этом случае товары, принятые посреднической организацией для продажи на условиях комиссии, учитываются за балансом на счете 004 «Товары, принятые на комиссию». Оценивают данные товары в сумме, предусмотренной договором. Ее также отражают в приемосдаточных актах.

При этом посредническая организация делает следующие учетные записи:

Дебет 004 «Товары, принятые на комиссию» – отражается стоимость товаров, принятых для продажи по договору комиссии, – 1180 ед. (в том числе 180 ед. НДС);

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – предъявлены счета к оплате за проданные товары – 1400 ед.;

Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отражается НДС от суммы продаваемых товаров, принятых от комитента, – 180 ед.;

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», Кредит 68 «Расчеты с бюджетом» – отражается задолженность по НДС от стоимости товара, принятого на комиссию, – 180 ед.;

Кредит 004 «Товары, принятые на комиссию» – списывается с учета стоимость проданного товара – 1180 ед.;

Дебет 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – получены денежные средства в оплату проданных товаров – 1400 ед.;

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», Кредит 90 «Продажи» – отражается выручка посредника в размере его комиссионного вознаграждения – 220 ед.;

Дебет 90 «Продажи», Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» – отражена задолженность бюджету по НДС с суммы комиссии – 39,6 ед. (220 ед. 18 / 100);

Дебет 90 «Продажи», Кредит 44 «Расходы на продажу» – списываются издержки обращения комиссионера – 100 ед.;

Дебет 90 «Продажи» (99 «Прибыли и убытки»), Кредит 99 «Прибыли и убытки» (90 «Продажи)») – отражается финансовый результат по данной операции – 80,4 ед. (220 ед. – 100 ед. – 39,6 ед.);

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 51 «Расчетные счета» – погашена задолженность комитенту за вычетом суммы комиссионного вознаграждения и других расходов (включая налоговые платежи), понесенных комиссионером, – 1180 ед.;

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» – списывается НДС, приходящийся на стоимость товаров, оплаченных комитенту, – 180 ед.

За балансом строительная организация учитывает стоимость оборудования, принятого от организаций-заказчиков для монтажа. При этом оборудование:

• входит в смету на строительство объекта;

• требует монтажа, т. е. проведения работ по его установке на постоянном месте эксплуатации (прикреплению к фундаменту, полу, междуэтажному перекрытию или другим несущим конструкциям зданий и сооружений) или сборке;

• не принадлежит строительной организации (право собственности на данное оборудование сохраняется за организацией-заказчиком);

• учитывается у подрядчика на забалансовом счете 005 «Оборудование, принятое для монтажа».

Учет данного оборудования строительная организация ведет по заказчикам, видам оборудования в оценке, установленной в документах заказчика. Передача оборудования заказчиком подрядчику для сдачи в монтаж производится на основании акта типовой ф. № ОС-15 «Акт приемки-передачи оборудования в монтаж». При этом оборудование продолжает числиться у заказчика на счете 07 «Оборудование к установке».

Строительная организация учитывает оборудование записями:

Дебет 005 «Оборудование, принятое для монтажа» – отражается стоимость оборудования, переданного в монтаж;

Дебет 20 «Основное производство», Кредит 10 «Материалы» и др. – списание материалов в производство.

При приобретении оборудования, требующего монтажа, строительной организацией она учитывает его на своем балансе в порядке, установленном для учета материально-производственных запасов. Заказчик в этом случае оплачивает организации стоимость выполненных работ в размере, предусмотренном договором, с учетом стоимости смонтированного оборудования.

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны быть оформлены оправдательными первичными документами, некоторые из них могут относиться к бланкам строгой отчетности. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации предусмотрено, что организации сами должны устанавливать порядок использования и учета бланков форм первичной отчетности. В связи с этим организациям целесообразно:

• по окончании срока исковой давности и непоступлении платежей за постановленные ценности, выполненные работы и услуги. Сроки исковой давности могут быть специальными и общими (3 года). Специальные сроки могут быть сокращенными или более длительными по сравнению с общим сроком и применяются для отдельных, определенных законом требований;

• при получении решения суда о неплатежеспособности должника.

При этом в бухгалтерском учете делают следующие записи:

Дебет 99 «Прибыли и убытки», Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – списывается дебиторская задолженность на убытки;

Дебет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»– одновременно в данной сумме дебиторская задолженность принимается на забалансовый учет в течение 5 лет с момента списания. Указанный срок предоставляется для наблюдения за возможностью взыскания задолженности в случае изменения имущественного положения должников. При погашении задолженности в течение 5 лет делают записи:

Дебет 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 01 «Основные средства» и др., Кредит 99 «Прибыли и убытки» – на стоимость поступивших денежных средств или имущества;

Кредит 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»– списывается с учета стоимость погашенной задолженности или по истечении 5 лет после срока ее списания.

Учет полученных обязательств и выданных гарантий организации ведут на забалансовыхсчетах 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», на которых учитывают облигации и векселя, выданные в обеспечение полученных займов:

Дебет 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» Кредит 66 «Краткосрочные займы», 67 «Долгосрочные займы»; Дебет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» – векселя, выданные в обеспечение оплаты за полученные ценности, работы, услуги;

Дебет 10 «Материалы», 20 «Основное производство» и др., Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», Дебет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» – облигации и векселя, полученные в обеспечение выданных займов;

Дебет 58 «Финансовые вложения», Кредит 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»; Дебет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» – векселя, полученные в обеспечение оплаты за проданные ценности, работы, услуги;

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»; Дебет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» – опционы и варранты, приобретенные или проданные:

• у держателя:

Дебет 99 «Прибыли и убытки», Кредит 51 «Расчетные счета» – отражается уплаченная цена опциона (варранта);

Дебет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», субсчет «Приобретенные опционы» ( или варранты);

• у эмитента (продавца):

Дебет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», субсчет «Гарантии по собственным опционам» (или варрантам).

Учет полученных обязательств или выданных гарантий осуществляется по их номинальной стоимости, стоимости обязательства или гарантии (или стоимости, установленной договором).

Организации, получившие в управление (траст), как правило, ценные бумаги, а также имущество в залог, учитывают их на данных счетах в оценке, установленной договором.

По мере погашения обязательств или окончания срока выданных гарантий их стоимость списывают со счетов 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»и009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

В соответствии с действующим порядком организации амортизацию по объектам жилого фонда и внешнего благоустройства не начисляют. Однако в конце года они определяют их износ по нормам амортизации на полное восстановление объектов и отражают его по дебету забалансового счета 010 «Износ основных средств».

При выбытии данных объектов (списании, продаже и т. п.) суммы износа, начисленные за время эксплуатации объектов, списывают с кредита счета 010 «Износ основных средств».

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Висновки| ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав