Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: завдання, структура, функції, права.

Читайте также:
  1. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  3. II. Методология теории государства и права.
  4. Internet и система права.
  5. Jus Gentium как прообраз международного права.
  6. А 119. Значение толкования норм права...
  7. А) Общие принципы и подходы к изучению истории отечественного государства и права.
  8. А146. Предприятие с точки зрения гражданского права...
  9. Авторское право и смежные права.
  10. Авторское право и смежные права.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття- система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг.

Для управління соціальним страхуванням на випадок безробіття, збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, здійснення виплат матеріального забезпечення та надання соціальних послуг з 1 січня 2001 р. запроваджена система загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, почав функціонувати Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ФСС ВБ), який є правонаступником Державного фонду сприяння зайнятості населення. Він є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Основними напрямами діяльностіє управління соціальним страхуванням на випадок безробіття, збір і акумуляція страхових внесків, контроль за використанням коштів, виплата матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, виконання інших функцій згідно з статутом. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг.

Управління ФСС ВБ здійснюється його правлінням, виконав­чою дирекцією та її робочими органами. Функції виконавчої ди­рекції покладаються на Державний центр зайнятості, а її робочих органів — на центр зайнятості Автономної Республіки Крим, об­ласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міжрайонні, міські та районні в містах центри зайнятості.

Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, що забезпечує виконання рішень правління. Функції виконавчої дирекції Фонду покладаються на органи державної служби зайнятості. Директор Державного центру зайнятості та його заступники є відповідно керівником і заступниками виконавчої дирекції Фонду. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи:1. Ведуть реєстр платників страхових внесків.2. Провадять збір страхових внесків.3. Здійснюють оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету.4. Виплачують забезпечення та надають соціальні послуги.

Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, що контролює виконання Фондом статутних завдань та цільове використання ним коштів. Наглядова рада складається з 15 осіб, до неї в однаковій кількості входять представники держави, застрахованих осіб і роботодавців.

До складу наглядової ради не можуть входити члени правління Фонду та працівники виконавчої дирекції Фонду. Строк повноважень членів наглядової ради - 6 років. Голова обирається так, як і голова правління. Засідання проводяться також один раз на квартал.

Наглядова рада:

1. Обирає голову наглядової ради та затверджує двох його заступників.

2. Затверджує регламент роботи наглядової ради.

3. Заслуховує звіти правління Фонду та виконавчої дирекції Фонду з питань виконання статутних завдань Фонду та цільового використання коштів Фонду.

4. У разі потреби вимагає від правління Фонду проведення аудиторської перевірки діяльності Фонду.

5. Ставить питання про відповідальність посадових осіб виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів за виявлені порушення.

6. Одержує необхідну інформацію про роботу органів управління Фонду.

Джерела формування бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Види матеріального забезпечення і соціальних послуг за соціальним страхуванням на випадок безробіття.

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" джерелами формування коштів ФСС ВБ є:

1. страхові внески страхувальників - роботодавців, застрахованих осіб, що сплачують на умовах і в порядку, передбачених законодавчими актами (частина ЄСВ - див. Додаток 1);

2. асигнування державного бюджету України;

3. суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", Закону України "Про зайнятість населення", інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів ФСС ВБ, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених на посадових осіб та громадян за такі порушення;

4. прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів ФСС ВБ, у тому числі резерву коштів, на депозитному рахунку;

5. благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

6. інші надходження відповідно до законодавства України.

Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів ФСС ВБ, на депозитний рахунок приймає правління. Порядок розміщення зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією ФСС ВБ за погодженням з правлінням. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному Фондом.

З метою забезпечення фінансової стабільності утворюється резерв коштів, який не може перевищувати суму, необхідну для виплати допомоги із безробіття в розрахунку на 5 календарних днів.

Резерв коштів зберігається на спеціальному рахунку в уповноваженому банку України й використовується за цільовим призначенням за рішенням правління.

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послугимають застраховані особи, а також незастраховані особи - військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до Законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, та особи, які вперше шукають роботу, інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

Громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають, мають право на матеріальне забезпечення за умови сплати страховику страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, мають право на матеріальне забезпечення за умови сплати страховику страхових внесків.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав