Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз основних коефіцієнтів ділової активності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» в частині активів

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  3. Аналіз виробництва культури
  4. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  5. Аналіз витрат на виробництво продукції
  6. Аналіз вихідних умов
  7. Аналіз власне ринку
  8. Аналіз внутрішнього середовища
  9. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  10. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
Показники Роки   Абсолютне відхилення, тис. грн.
      2011/ 2012/ 2012/
Коефіцієнт дохідних активів 0,89 0,92 0,93 0,03 0,01 0,05
Коефіцієнт кредитної активності 0,64 0,59 0,75 -0,05 0,16 0,11
Коефіцієнт кредитної активності в дох. активах 0,72 0,64 0,80 -0,07 0,16 0,08
Коефіцієнт загальної інвестиційної активності 0,0044 0,0190 0,0192 0,0146 0,002 0,0148
Коефіцієнт інвестиційної активності в дохідних активах 0,0050 0,0207 0,0205 0,0157 -0,0002 0,0156

 

Тенденція коефіцієнта кредитної активності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» за досліджуваний період не стабільна, так у 2011 році він зменшився на 5% порівняно з 2010 роком, а в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшився на 16% та на 11% порівняно з 2010 роком. В цілому значення даних коефіцієнтів є досить високими.

Проаналізуємо коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь, який хоча і досить невисокими темпами але зростав, так у 2010 році він склав 0,4%; у 2011 році –1,9%, що на 1,4% більше ніж у 2010 році; у 2012 році –1,92%, що на 0,02% більше ніж у 2011 році та на 0,14% більше ніж у 2010 році. Це говорить про те, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» компенсує зниження кредитного портфеля нарощенням інвестиційної діяльності. Коефіцієнт (частка) інвестицій у дохідних активах знаходиться на низькому рівні у 2010-2012 роках, що засвідчує про досить низьку інвестиційну діяльність банку.

Таким чином, провівши аналіз ділової активності в частині активів можна відмітити: зміна напрямків вкладення коштів, свідчить про диверсифікацію активів, зростання кредитного портфеля, засвідчує про достатність фінансових ресурсів у банку.

2.3.Аналіз фінансової стійкості та ліквідності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Метою оцінки фінансового стану ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»є його аналіз в ретроспективній динаміці для виявлення реальної стійкості банку.

Фінансова стійкість банку - це головна умова його існування та активної діяльності. Вона формується під впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів і оцінюється за допомогою як окремих показників, так і зведених комплексних показників, які лежать в основі рейтингових оцінок діяльності банків.

Активні операції банків - це фінансові операції з розміщення коштів з метою отримання доходу. До них належать надання кредитів та позичок, купівля цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції, операції з векселями тощо.

Дослідження активів банку полягає у використанні аналітичних прийомів, спрямованих на визначення загального обсягу коштів, які перебувають у розпорядженні банку, їх структури і динаміки в аналітичному періоді.

Мета дослідження активних операцій полягає в тому, щоб визначити шляхом аналізу по вертикалі структуру та динамічні зміни у структурі активів, як це наведено нижче у таблиці 2.10.

За минулий рік активи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зросли на 31 681 251 тис. грн. і станом на 31 грудня 2012 року становлять 145 118 473 тис. грн. через наступну динаміку: «Кредити та заборгованість клієнтів», порівняно з даними станом на 31.12.2010 року збільшилися на 15 406 903 тис. грн., тобто на 18%, і складають 100 792 210 тис. грн. «Торгові цінні папери» збільшилися на 46 %, що дорівнює 38 440 тис. грн. Значно зросли «Кошти в інших банках» і на кінець року вони становлять 3 616 684 тис грн. Також, за результатами минулого року зросли й «Інші фінансові активи», на дату звітності вони дорівнюють 18 475 601 тис. грн.

«Грошові кошти та їх еквіваленти» збільшились на 10 474 687 тис. грн. і складають 19 725 932 тис. грн. «Кредити та заборгованість клієнтів» складають з урахуванням резерву 85 385 307 тис. грн.


Таблиця 2.10

Динаміка активів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Показники тис. грн. Абсолютне відхилення, тис. грн., Відносне віджиплення,%
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2011 -2010 2012-2011 2012-2010 2011/ 2012/ 2012/
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 356 346 16 592 376 8 700 965 -8 763 970 -7 891 411 -16 655 381 0,65 52,43 34,31
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 1 238 199 1 356 840 1 540 194 118 641 183 354 301 995 1,09 113,5 124,3
Торгові цінні папери   122 841 84 401 122 821 -38 440 84 381 6142, 68,70 42,20
Кошти в інших банках 3 137 515 3 851 211 10 068 760 713 696 6 217 549 6 931 245 1,22 261,44 320,91
Кредити та заборгованість клієнтів 113 759 164 101 040 530 85 585 345 -12 718 634 -15 455 185 -28 173 819 0,88 84,70 75,23
Цінні папери в портфелі банку на продаж 286 673 83 638 83 498 -203 035 -140 -203 175 0,29 99,83 29,12
Цінні папери в портфелі банку до погашення 239 567 72 227 708 257 -167 340 636 030 468 690 0,301 980,59 295,64
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 1 178 522 979 744 1 025 367 -198 778 45 623 -153 155 0,83 104,65 87,00
Інвестиційна нерухомість 13 762 1 507 - -12 255 -1 507 -13 762 0,10    
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток -                
Відстрочений податковий актив 19 420   2 681 -19 163 2 424 -16 739 0,01 1043,1 13,80
Основні засоби та нематеріальні активи 2 475 773 2 018 056 1 801 944 -457 717 -216 112 -673 829 0,81 89,29 72,78
Інші фінансові активи 985 136 788 814 644 495 -196 322 -144 319 -340 641 0,80 81,70 65,42
Інші активи 103 074 164 387 154 409 61 313 -9 978 51 335 1,59 93,93 149,80
Необоротні активи, утримані для продажу, та активи групи вибуття 47 549 40 479 40 534 -7 070   -7 015 0,85 100,13 85,24
Усього активів 148 840 720 127 113 095 110 441 038 -21 727 625 -16 672 057 -38 399 682 0,85 86,88 74,20

 

Дослідження структури активів комерційного банку дає можливість визначити, які переважають активи в структурі дохідні чи недохідні, ліквідні, високоліквідні чи неліквідні. Зміни у структурі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» наведено в табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Структура активів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Показники Питома вага, % Зміни у структурі,%
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2011 -2010 2012-2011 2012-2010
Грошові кошти та їх еквіваленти 17,04 13,05 7,88 -3,98 -5,17 -9,16
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0,83 1,07 1,39 0,24 0,33 0,56
Торгові цінні папери 0,00 0,10 0,08 0,10 -0,02 0,08
Кошти в інших банках 2,11 3,03 9,12 0,92 6,09 7,01
Кредити та заборгованість клієнтів 76,43 79,49 77,49 3,06 -1,99 1,06
Цінні папери в портфелі банку на продаж 0,19 0,07 0,08 -0,13 0,01 -0,12
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0,16 0,06 0,64 -0,10 0,58 0,48
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 0,79 0,77 0,93 -0,02 0,16 0,14
Інвестиційна нерухомість 0,01 0,00   -0,01 0,00 -0,01
Відстрочений податковий актив 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01
Основні засоби та нематеріальні активи 1,66 1,59 1,63 -0,08 0,04 -0,03
Інші фінансові активи 0,66 0,62 0,58 -0,04 -0,04 -0,08
Інші активи 0,07 0,13 0,14 0,06 0,01 0,07
Необоротні активи, утримані для продажу, та активи групи вибуття 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00
Усього активів 100,00 100,00 100,00 х х х

 

З наведених даних табл. 2.11, видно перевагу такого активу, як кредити та заборгованість клієнтів, так за досліджуваний період знаходиться в межах від 71-87%, це є позитивним для банку. Ці активи є дохідними та ліквідними, хоча і ризиковими для комерційного банку, але майже 70% доходу банки отримують дохід саме з кредитів. Третє місце з незначною часткою посідають інші фінансові активи: у 2010 році – 8,3%; у 2011 році – 2,7%; у 2012 році – 9,18%. Кошти в інших банках є наступною складовою за вагомістю, хоча за досліджуваний період їх частка зменшувалась у структурі активів і склала у 2011 році 2,48%, що порівняно з 2009 роком менше на 3,5%. Частка основних засобів та нематеріальних активів за досліджуваний період знаходиться в межах 1% і постійно зменшується.

Аналіз грошових коштів та еквівалентів наведено в табл. 2.12

Таблиця 2.12

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Показники Тис. грн. Абсолютне відхилення, тис. грн., Відносне відхилення,%
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2011/ 2012/ 2012/ 2011/ 2012/ 2012/
Готівкові кошти       -1433388   -1497995 -33,82 97,70 30,83
Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів)             141,72 51,15 265,35
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:           1 445462 217,20 42,99 353,57
України         -108771 -110389 10735,85 -62,04 4013,29
інших країн           1 555851 212,92 44,47 352,08
Усього грошових коштів та їх еквівалентів             90,70 52,82 191,42

Друге місце в структурі активів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» займають грошові кошти та їх еквіваленти у 2010 році вони склали 10,75%, у 2011 році – 17,39% та у 2012 році частка зменшилась і склала 12,49%.

Грошові кошти ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2010-2012 рік зменшувались, так у 2011 році відносно 2010 року збільшились на 46,2%, у 2012 році до 2011 року на 1,2% зменшились. Зменшення грошових коштів є негативним для банку так як це високоліквідні активи, що дають змогу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" розраховуватись із своїми зобов’язаннями.

Кошти в національному банку навпаки зросли у 2012 році порівняно з 2011 роком на 100,5%. Кореспондентські рахунки в Україні за аналізований період залишись майже незмінними, щодо кореспондентських рахунків в інших країнах, то у 2011 році відносно 2010 року вони зросли в два рази, у 2012 році до 2011 року тільки на 0,9%.

Проаналізуємо ліквідні та дохідні активи, що мають 50% ризику для ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме кошти в інших банках (табл.2.13).

Таблиця 2.13

Динаміка «коштів в інших банках» ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Показники Тис. грн. Абсолютне відхилення, тис. грн. Відносне відхилення,%
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2011 -2010 2012-2011 2012-2010 2011/ 2012/ 2012/
Депозити в інших банках:       -302538     -92,75 1698,03 30,27
короткострокові депозити       -302538     -92,75 1698,03 30,27
Кредити, надані іншим банкам:             43,79 140,74 246,16
короткострокові             45,61 159,80 278,30
довгострокові             32,45 10,15 45,89
Резерв під знецінення коштів в інших банках -63831 -306642 -308882 -242811 -2240 -245051 380,40 0,73 383,91
Усього коштів у банках за мінусом резервів             22,75 161,44 220,92

Надані кредити та заборгованість на початковому етапі обліковуються за первісною вартістю, яка є їх справедливою вартістю. Потім вона відображається по амортизованій вартості за вирахуванням резерву під знецінений кредитний портфель. Амортизована вартість заснована на справедливій вартості наданого кредиту, що розрахована з урахуванням ринкових процентних ставок по аналогічних кредитах, що діють на дату надання кредиту.

Резерв під знецінені активи формується при наявності об'єктивних даних, що свідчать про неотримання коштів. Сума резерву - різниця між амортизованою вартістю і оціночною відшкодованою вартістю кредиту на звітну дату. Оціночна відшкодована вартість кредиту розраховується як поточна вартість очікуваних грошових коштів, включаючи кошти, що відшкодовані по гарантіях і забезпеченню, дисконтовані з урахуванням ефективної процентної ставки по даному кредиту. Необхідні розрахунки коефіцієнтів фінансової стійкості виконано в табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Аналіз основних коефіцієнтів фінансової стійкості ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Назва показників Оптимальне значення Роки Абсолютне відхилення
      2011/ 2012/ 2011 2012/ 2010
Коефіцієнт надійності Не менше 5 % 11,70 13,05 11,87 1,35 -1,17 0,18
Коефіцієнт «фінансового важеля» У межах 1: 20 8,55 7,67 8,42 -0,88 0,76 -0,13
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів Не менше 10 % 10,47 11,54 10,61 1,07 -0,93 0,14
Коефіцієнт захищеності власного капіталу х 15,17 12,05 13,53 -3,12 1,48 -1,64
Коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом х -10,50 -3,22 -8,74 7,28 -5,52 1,76
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу 12,0—15,0 12,80 10,71 11,57 -2,09 0,86 -1,23

З наведених у табл.2.14, даних видно, що коефіцієнт надійності (співвідношення капіталу банку і залучених коштів за мінімально допустимого значення не менше 5,0 %) знизився станом на. 011 р. і становить 10,0 %, а в 2011 р. він був незмінним порівняно з 2010 роком і складав 16%. Таким чином, банк має високу забезпеченість власним капіталом і, отже, високу надійність, тобто він досяг того рівня, за якого не залежить від стихій у залученні вільних коштів грошового ринку, бо має вдосталь своїх, дешевших, які можна розміщати в кредити господарюючим суб’єктам та в інвестиції.

Коефіцієнт фінансового важеля при максимально допустимому співвідношен-ні 1: 20 становив на 2010 р. 6,22, а в 2011 р. —6,26 і значно підвищився у 2012 році -9,62. Це свідчить також і про те, що банк підвищив активність щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку, навіть за високого забезпечення власними.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів дещо знизився за аналізований період, а сааме у 2011 році порівняно з 2010 роком на 0,04 п.п., а порівняно з 2011 роком підвищився на 0,09 п. п. За оптимального значення не менше 10 % у 2012 році він склав 9%, що негативно для данного банку..

Спостерігається зростання коефіцієнта захищеності власного капіталу у 2012 році на 5% порівняно з 2011 роком, що пітверджує зростання вкладень його також у свої власні капіталізовані активи — основні засоби і нематеріальні активи.

Однак ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»значно знизив захист дохідних активів власним капіталом.. Це свідчить про те, що розмір власного капіталу за мінусом недохідних активів покривав на початок року дохідні активи, а наприкінці року - ні, на що вплинуло два фактори: значне збільшення дохідних активів та збільшення недохідних активів, темп приросту яких значно перевищує темп приросту дохідних активів. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»за 2012 рік погіршив менеджмент пасивів і активів, понизивши забезпеченість власними коштами і збільшивши обсяг недохідних активів.

Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом, то за оптимального співвідношенні 12,0—15,0 разів він на 2010 р. становив 8,80, а в 2011 р. зменшився і склав 8,53, але у 2012 році підвищився і досяг рівня 12,45. Це свідчить, насамперед, що темп зростання активів перевищує темп зростання акціонерного капіталу і, по-друге, — про наявність тенденцій збільшення використання «потужностей» із залучення їх з акціонерного капіталу. Ця сама тенденція зберігається, якщо зіставити темп зростання власних коштів у цілому (капітал — брутто), то вони зросли за рік в 1,5 раза, порівняно із зростанням у цілому всіх активів у 1,73 раза, що не є ризикованим у даному випадку, але це вже свідчить про поліпшення менеджменту власного капіталу.

Отже, крім коефіцієнта участі власного капіталу у формуванні активів та коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом, всі основні показники взяті нами для аналізу фінансової стійкості банку, мають тенденцію до поліпшення (коефіцієнт надійності, захищеності власного капіталу, коефіцієнт мультиплікатора, коефіцієнт «фінансового важеля»).

Звідси можна зробити висновок, що фінансова стійкість банку достатньо забезпечена його капіталом і останній може захищати банк від імовірних ризикованих втрат сьогодні і в близькому майбутньому.

Найбільш суттєвих, прийнятих в економічній літературі показників, які дають можливість достатньо повно розкрити ліквідність ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»наведені в табл. 2.15.

Таблиця 2.15
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 850 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав