Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Типи господарств

Читайте также:
  1. I готельного господарства
  2. i готельного господарства
  3. Виникнення козацтва. Запорізька Січ: соціальний устрій та господарство.
  4. Виникнення та розвиток готельного господарства
  5. Відбудова народного господарства в Україні після Великої Вітчизняної війни. Друга радянізація західноукраїнських земель.
  6. Господарства
  7. Господарство ФРН в 70-90 рр. ХХ ст.
  8. Додаткові послуги закладів ресторанного господарства при готелі
  9. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація
  10. Економіка галузей сільського господарства іспит

1. південні– рабовласниці сист. та великі лактації

2. північні – дрібне фермерське госп. Головну роль в сусп. відіграє торговець

3. центральне – фермерські госп. і великі латифундії,які здавалися у спадкову оренду існували елементи примусової праці

Причини війни за незалежність Північноамериканських колоній:

1. гальмування економічного розвитку і перешкоджання товарним зв’язкам

2. збільшення податкового тиску

3. спроба формування великого дворянського землеволодіння

4. заборона освоєння нових земель

Наслідки війни за незалежність Америки:

1.створення нової держави США

2.ліквідація дворянської і королівської зем. власності

Особливість пром. перевороту в США полягає у відсутності докапіталістичних пережитків,як у Європі.

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН НІМЕЧЧИНИ

Причини екон. відсталості Німеччини:

1. панування феодальних відносин в с/г,збереження цехів у промисловості та політична роздробленість країни

2. ізольованість від світових торгових шляхів та відсутність флоту

3. араризація країни

4. будівництво залізниць окремо кожним князівством

5. більш швидкий розвиток внутрішньої торгівлі

ОСОБЛИВІСТЬ пізнього пром. перевороту в Німеччині – це розвиток на основі вітчизняного машинобудування і власних досягнень.

Монопо́лія — виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб (олігополія) чи державі.

Картель – об’єднаннядекількох пілприємстводнієї галузі, в якомувони, зберігачи своювиробничу та комер-ційну самостійність,домовляються про розподіл ринків си- ровини та збуту,про дотримання ціни

Синдикат-об’єднання ряду пілприємстводнієї галузі з метоюколективного збутупродукції через єдинуторгівельну мережув якому вони , збері-гаючи виробничу,втрачають комерцій-ну самостійність

Трест – об’єднання ряду піл-приємств однієї або декіль-кох галузей, в якому вони,втрачаючи свою виробни-чу та комерційну самостій-ність, на суму вкладеногокапіталу отримують акції,що дає їм змогу прийматиучасть в управлінні та при-власнювати відповіднучастку прибутку

Концерн – об’єднання бага-тьохпілприємств різнихгалузей, які пов’язаніміж собоювиробничими ітехнологічними про-цесами , а головнафірма здійснює надіншими учасникамиоб’єднання фінансо-вий контроль

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АНГЛІЇ І ФРАНЦІЇ

АНГЛІЯ ФРАНЦІЯ
Великі колонії Друга колоніальна держава
Сповільнення темпів пром. розвитку Послаблення екон. після Франко-Пруської війни
Розвиток експорту капіталу в першу чергу в свої колонії і вкладення його в пром. торгівлю і транспорт Теж саме,але головним чином у формі позики,під відсотки в менш розвиненим державам
Застаріле пром. обладнання,втрата промислової першості, помілення експлантації робітників,утворення монополій,особливо банківських і створення фінансових олігархій

ПРИЧИНИ ПОВІЛЬНОЇ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ:

1. можливість отримання надприбутків при вивезенні капіталу в колонії

2. відносний занепад виробництва у традиційних галузях,з яких починається монополізація

3. орієнтація економіки на експорт,а експортні галузі,погано піддаються монополізації

ПРИЧИНО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ США(1861-1865)

1. освоєння нових земель

2. рабство (пініч-відсутне,південь-існує)

3. митні тарифи

НАСЛІДКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ

1. швидкий розвиток капіталістичного фермерства

2. Звільнення рабів,без надання землі

3. Ліквідація політичних та економічних розєднань США

4. Створення сприятливих умов внутрішнього ринку,упорядкованість і посилення грошового обігу і банківської системи

ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДЙОМУ США:

1.Послідовний характер буржуазно-демократичних перетворень

2.Висока конкуренто спроможність експортних товарів

3.Політика протекціонізму і зростання внутрішнього ринку

4.Швидкий ріст населення

5.Пізній пром. переворот

6.Сприятливі географічні і зовнішньополітичні умови

7.Зростання продуктивності праці в наслідок раціоналізації виробництва

8.Широке використання електроенергії

Фактори,які зумовили утворення монополій в США

1. Економічні кризи

2. Необхідність значних капіталовкладень у техн.досягнення

3. Інтенсивне будівництво за залізниць

МОНОПОЛІЯ СПРИЯЛА ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННЮ ВИРОБНИЦТВОМ,АЛЕ ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ВЕЛИКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ ЗУМУСИЛО УРЯД ПРИЙНЯТИ АНТИМОНОПОЛЬНІ ЗАКОНИ І ВТРУЧАВСЯВ ЕКОНОМІЧНІІ ПРОЦЕСИ

ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДЙОМУ НІМЕЧЧИНИ:

1. Утворення єдиної держави(1848)

2. Перемога у Франко-Пруській війні

3. Мілітарезація економіки

4. Швидкий ріст населення (на 40%)

5. Пізній пром. переворот

6. Політичний режим Вісмарка

7. Інтенсивне будівництво за залізниць

8. Зосередження фінансового капіталу в країні в наслідок відсутності колоній

МОНОПОЛІЇ НІМЕЧЧИНИ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ В ОСНОВНОМУ КАРТЕЛЯМИ І СИНДИКАТАМИ,А В США-ТРЕСТАМИ

ПРИЧИНИ ПРИСКОРЕННЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ НІМЕЧЧИНИ:

1. економічні кризи і депресія

2. Високі мтні тарифи

3. Відсутність колоній

Дзайбацу – цей японській термін означав "грошовий клан” або конгломерат. Він використовувався з ХІХ до ХХ століття щоб позначати великі сім’ї, що контролювали банківські та промислові об’єднання. Чотири головні дзайбацу почали свою історію ще в період Едо. Це були Міцубісі , Міцуї , Сумітомо , Ясуда.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НІМЕЧЧИНИ(1 пол.20ст)

Наслідки першої світової для Німеччини:

1. Великі людські втрати(7,5млн)

2. Руйнація фін. системи,збільшення державного боргу і зростання інфляції

3. Зниження рівня пром. і с/г виробництва

4. Версальський договір

5. Погіршення стану працюючих

6. Посилення ждерж регуляції

План «Дауеса» передбачав скорочення репараційних виплат,контроль над грошовим обігом і кредитом,надання позики.

Юнга план— план заходів, спрямованих на отримання репарацій з Німеччини. Дістав назву за прізвищем американського банкіра О. Юнга, під головуванням якого комітет фінансових експертів у 1929 р. підготував цей документ.

План Юнга передбачав зниження розміру щорічних репараційних платежів, скасування всіх форм контролю за народним господарством і фінансами Німеччини, сприяв мілітаризації німецької економіки. У січні 1930 р. був затверджений на Гаазькій конференції. Після відмови німецького уряду від сплати репарацій (15.06.1931 р.) перестав діяти, у 1932 р. на Лозаннській конференції був скасований.

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ФАШИЗМУ:

1.Державне регулювання економікою

2. Пріоритетний розвиток військової і важкої промисловості

3.План мобілізації екон ресурсів накопичення дефіцитних матеріалів і розширення виробництва

4.Контроль ринку роб сили та труд відносин

5.Фінанси політика Гітлера

6.Розширення держ сектору

 

Програма виходу з економічної кризи відома під назвою «новий курс» :

1етап (1933 – 1934 рр.) – реформи у фінансово-кредитній сфері; закон про відбудову промисловості,); закон про регулювання сільського господарства.

2 етап (1935 – 1938 рр.) – закон про трудові відносини); закон про соціальне страхування і допомогу безробітним; закон про справедливий найм робочої сили,; закон про регулювання сільськогосподарського виробництва, який передбачав заходи щодо збереження родючості грунту.

 

Економічні наслідки ІІ Світової війни для США:

1. Зміцнення лідируючого положення США в капіталістичному світі і “золоте ожиріння”.

2. Збільшення обсягу промислового виробництва, зменшення кількості безробітних, збільшення військовослужбовців і обсягів постачання армії, а також поставок союзникам у розстрочку.

3. Розвиток концентрації виробництва і посилення його державного регулювання за рахунок: інвестицій у промисловість з держбюджету; державних замовлень найбільшим підприємствам; першочергового постачання дефіцитних матеріалів і сировини підприємствам, які виконували військові замовлення уряду.

4. Перерозподіл національного багатства на користь найбільших монополій.

5. Структурні зрушення в промисловості.

6. Деформація економічного циклу.

7. Зміцнення економіки на фоні послаблення позицій конкурентів і визнання долара США головним засобом міжнародних розрахунків (Бреттон-Вудська конференція).

Конверсія– структурна перебудова економіки відповідно до потреб мирного часу, яка супроводжується зниженням обсягу виробництва і збільшенням безробіття.

“план Маршалла” (1948 – 1951 рр.) – план економічної допомоги постраждалим у війні країнам Західної Європи,. Країни – учасниці плану зобов'язувались розвивати підприємництво, заохочувати американські інвестиції, співпрацювати у зниженні митних тарифів, постачати у США окремі види товарів, забезпечувати фінансову стабільність, створювати спеціальні фонди у національній валюті, звітувати про використання наданої допомоги. СРСР та його союзники відмовилися від участі у плані.

Причини економічного підйому США 1960-х років:

1. Посилення державного впливу на економіку шляхом збільшення державних витрат і державної заборгованості, Штучне підтримання цін на сільськогосподарську продукцію за рахунок дотацій, зміни порядку оплати продукції готівкою.

2. Покращання матеріального стану населення за рахунок введення соціального страхування,

3. Пріоритетний розвиток галузей, пов’язаних з НТР (енергетики, електротехніки, машинобудування, хімічної промисловості та інших), де продуктивність праці була вищою.

4. Війна у В′єтнамі, яка відтягнула нову кризу 1967 р.

 

 


 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав