Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок оформления и закрытия паспорта сделки.

Читайте также:
  1. E. Порядок защиты курсовой работы.
  2. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  3. I. Правила оформления отчета по практике
  4. I. Правила оформления отчета по практике
  5. II. Порядок выполнения
  6. II. Порядок выполнения курсовой работы
  7. II. Порядок выполнения, рецензирования и защиты курсовой работы
  8. II. Правила оформления курсовой работы
  9. II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ
  10. III. Организация и порядок прохождения практики

9. Визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на

3) місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом.

10.Основними принципами державної політики у сфері пово­дження з відходами є

2)пріоритетний захист навколишнього при­родного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів,

11. Суб'єктами права власності на відходи є

4) громадяни України, інооземці,особи без громадянства, підприємства, установи та організації усіх форм власності, територіальні громади, Автономна Республіка Крим і держава. (ст.9 Про відходи)

12.Розподіл коштів, що надходять до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється

2) Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. (ст.47 Про охорону НПС)

 

13. місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються за рахунок:

3) а) частини екологічного податку згідно із законом;

 

б) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням

законодавства про охорону навколишнього природного середовища в

результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним

законодавством;

 

в) цільових та інших добровільних внесків підприємств,

установ, організацій та громадян.(ст.47 зу про онпс)

 

14.2) ек аудит

15. Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються :

3) Державний, республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. ()ст 47 зу про онпс

16.Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища :

3)визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;(ст.41 про онпс)

 

17.складовими елементами економіко-правового механізму природокористування виступають:

1) збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього природного середовища та інші види шкідливого впливу на довкілля;

 

18.стимулювання природоохоронної діяльності полягає
3) у наданні на пільгових умовах короткострокових і довгострокових позичок

для реалізації природоохоронних заходів.

19.платниками екоподатку є:

2)...викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення(ст.240 ПКУ)

20.земельний податок сплачують
3)землевласники і землекористувачі

 

 

Особенности представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых резидентами с нерезидентами по внешнеторговым сделкам. (Только резидентами)

Виды валютных операций. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций.

Виды валютных операций:

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

г) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с таможенной территории Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации;

Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций

1. Резиденты вправе без ограничений открывать в уполномоченных банках банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

Расчеты при осуществлении валютных операций могут производиться юридическими лицами - резидентами через счета, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, за счет средств, зачисленных на эти счета в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличной валюте Российской Федерации по договорам розничной купли-продажи товаров, а также расчеты при оказании физическим лицам - нерезидентам на территории Российской Федерации транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению.

Юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с нерезидентами в наличной иностранной валюте и валюте Российской Федерации за обслуживание воздушных судов иностранных государств, судов иностранных государств в речных и морских портах, а также при оплате портовых сборов.

Порядок оформления и закрытия паспорта сделки.

Базовым документом валютного контроля является паспорт сделки, который оформляется экспортером либо импортером по каждому заключенному контракту и содержит изложенные в стандартизированной форме сведения о внешнеэкономической сделке, необходимые для контроля за движением валютных средств.

Паспорт сделки - досье, открываемое в уполномоченном банке (территориальном учреждении ЦБ РФ), содержащее сведения (в том числе из валютного контракта между резидентом и нерезидентом), а также подтверждающие документы, необходимые для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля.

Паспорт сделки оформляется до совершения валютной операции. В паспорте сделки, в частности, фиксируются данные контракта, изменения и дополнения к нему, а также факты отгрузок и оплат экспортируемого товара.

Паспорт сделки оформляется в двух экземплярах и подписывается в уполномоченном банке или его филиале, где открыт валютный счет, с которого должны осуществляться расчеты по данному контракту. Один экземпляр паспорта сделки остается в банке и служит основанием для открытия досье валютного контроля за экспортной (импортной) сделкой, другой экземпляр возвращается экспортеру (импортеру).

Паспорт сделки подписывается: от имени участника внешнеэкономической сделки - лицом, имеющим право первой подписи по счету данной фирмы в уполномоченном банке; от имени банка - одним из ответственных лиц банка, уполномоченных подписывать паспорт сделки и совершать иные действия по валютному контролю от имени банка как агента валютного контроля. Полномочия ответственных лиц уполномоченного банка проверяются по составляемому в этих целях списку, утверждаемому председателем уполномоченного банка и его главным бухгалтером. Их подписи заверяются нотариусом, а сам список регистрируется ЦБ. ЦБ информирует ФТС об уполномоченных банках, потерпевших банкротство, подвергшихся принудительной реорганизации, лишенных валютной лицензии. Паспорт сделки, оформленный одним из таких банков, признается недействительным, и таможенные органы не осуществляют выпуск товаров, оформленных с представлением такого паспорта.

Подписание паспорта экспортной сделки означает, что экспортер принял на себя ответственность за полное соответствие сведений, приведенных в паспорте, условиям контракта, на основании которого он был составлен; зачисление в полном объеме и в установленные сроки выручки от экспорта товаров по данному контракту на валютный счет экспортера в уполномоченном банке, в который он представляет паспорт сделки для оформления.

Подписание паспорта импортной сделки означает, что импортер принял на себя ответственность за полное соответствие сведений, приведенных в паспорте, условиям контракта, на основании которого он был составлен; поступление в РФ товаров в полном объеме и в сроки, не превышающие 180 календарных дней между днем оплаты импортируемого товара и датой таможенного оформления, или при невозможности поставки товаров - за возврат на указанный в паспорте текущий валютный счет импортера суммы предоплаты, ранее переведенной иностранной стороне по контракту или ее приказу в установленные кон­трактом сроки, но не более 180 календарных дней с даты осуществления платежа, если иное не разрешено Банком России.

Для оформления ПС резидент представляет в банк ПС следующие документы:

• Два экземпляра ПС;

• Контракт (договор);

• Разрешение органа валютного контроля на осуществление валютных операций по контракту (кредитному договору), а также на открытие резидентом счета в банке-нерезиденте, в случаях, предусмотренных актами валютного законодательства РФ;

• Иные документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов

 

55.Особенности предоставления резидентом документов и информации при предоставлении и получении кредитов и займов.

2.1. Действие настоящей главы распространяется на валютные операции, заключающиеся в осуществлении расчетов и переводов при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидентам , а также при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации от нерезидентов по кредитным договорам и договорам займа, заключенным между резидентом и нерезидентом (далее - кредитный договор).

2.2. Действие настоящей главы не распространяется на валютные операции, указанные в пункте 2.1 настоящей Инструкции, осуществляемые:

между нерезидентом и кредитной организацией - резидентом ;

между нерезидентом и резидентом - в случае если общая сумма кредитного договора не превышает в эквиваленте 5 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору, предусматривающих такие изменения.

2.5. В случае если по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, обязательства между резидентом и нерезидентом по кредитному договору были исполнены способом, отличным от способа исполнения обязательств в виде расчетов и переводов в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, резидент представляет в банк ПС документы , подтверждающие исполнение обязательств иным способом (далее - документы , подтверждающие исполнение обязательств иным способом), в срок, не превышающий 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого обязательства между нерезидентом и резидентом по кредитному договору были исполнены иным способом.

Резидент осуществляет валютные операции по кредитному договору только через свои счета, открытые в банке ПС, за исключением валютных операций по кредитному договору, проводимых через счета, открытые в банке-нерезиденте в случаях, предусмотренных актами валютного законодательства Российской Федерации или актами органов валютного регулирования, либо в иных случаях - на основании разрешений, выданных Банком России.

Информация, содержащаяся в документах , представляемых резидентом в банк ПС в соответствии с настоящей Инструкцией либо иными нормативными актами Банка России, вносится банком ПС в ведомость в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты представления указанных документов .

2.11. В целях представления резидентом ведомости органам валютного контроля на основании письменного заявления резидента , составленного в произвольной форме, банк ПС передает резиденту ведомость на бумажном носителе в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой получения заявления резидента , указанного в настоящем пункте.

После передачи резиденту ведомости на бумажном носителе ответственным лицом банка ПС, уполномоченным осуществлять от имени банка ПС предусмотренные настоящей Инструкцией действия по валютному контролю (далее - ответственное лицо банка ПС), на указанном заявлении резидента проставляется отметка о получении резидентом ведомости, и заявление резидента помещается в досье по паспорту сделки, порядок ведения которого установлен настоящей Инструкцией.

Передаваемая резиденту ведомость должна быть подписана ответственным лицом банка ПС и заверена печатью банка ПС, используемой для целей валютного контроля, зарегистрированной в Банке России в порядке , установленном настоящей Инструкцией (далее - печать банка ПС).

2.12. Обмен документами , указанными в настоящем разделе, между банком ПС и резидентом может быть осуществлен посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи в порядке , согласованном между банком ПС и резидентом .

В случае использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи между банком ПС, с одной стороны, и резидентом , с другой стороны, устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также определяются порядок и условия его использования.

 

Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля (за исключением уполномоченных банков).

Информация представляется резидентами и нерезидентами агентам валютного контроля на русском языке в объеме, установленном в запросе агента валютного контроля. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее агентам валютного контроля.

4. Резиденты и нерезиденты обязаны представлять подтверждающие документы (копии документов) и информацию по запросам не являющихся уполномоченными банками и подотчетных федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиентами которых такие резиденты и нерезиденты являются, либо по запросам держателей реестра владельцев ценных бумаг (регистраторов), подотчетных федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, осуществляющих ведение реестров владельцев именных ценных бумаг эмитентов, с ценными бумагами которых осуществляются валютные операции, таможенных органов и налоговых органов, являющихся агентами валютного контроля.

5. Запрос о представлении подтверждающих документов (копий документов) и информации подается агентом валютного контроля резиденту или нерезиденту путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или вручается агентом валютного контроля резиденту или нерезиденту лично либо его представителю, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок представления подтверждающих документов и информации устанавливается агентом валютного контроля в запросе и не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса.

Днем подачи запроса агентом валютного контроля считается:

для запроса, направленного резиденту или нерезиденту заказным почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;

для запроса, врученного резиденту или нерезиденту лично либо его представителю, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, - дата, указанная резидентом или нерезидентом (его представителем) в отметке о принятии запроса.

7. Подтверждающие документы и информация по запросу агента валютного контроля направляются резидентом или нерезидентом агенту валютного контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представляются резидентом или нерезидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, агенту валютного контроля лично.

Днем представления подтверждающих документов (копий документов) и информации агенту валютного контроля считается:

а) для подтверждающих документов и информации, направленных заказным почтовым отправлением, - дата направления резидентом или нерезидентом заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

б) для подтверждающих документов и информации, представленных резидентом или нерезидентом, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, агенту валютного контроля лично, - дата, указанная агентом валютного контроля в отметке о принятии подтверждающих документов (копий документов) и информации.

8. На основании письменного заявления резидента или нерезидента агент валютного контроля продлевает установленный в запросе срок представления подтверждающих документов (копий документов) и информации.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав