Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз технічного стану та руху основних засобів

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  3. Аналіз виробництва культури
  4. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  5. Аналіз витрат на виробництво продукції
  6. Аналіз вихідних умов
  7. Аналіз власне ринку
  8. Аналіз внутрішнього середовища
  9. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  10. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
Показники Звітний рік +, – до базисного
Коефіцієнт оновлення -   0,099 - -
Коефіцієнт вибуття -   0,073 0,025 -
Коефіцієнт приросту -0,089   0,084 -0,063 0,026
Коефіцієнт зносу 0,43   0,38 0,39 -0,04
Коефіцієнт придатності 0,57   0,62 0,61 0,04

Дані таблиці розраховані на основі річних фінансових звітів ПОСП «Нива» за 2011-2013 роки та таблиці 2.8.

Проаналізувавши технічний стан та рух основних засобів в ПОСП «Нива» було з’ясовано що коефіцієнт приросту хоч і має від’ємне значення, але набув позитивної тенденції і зріс на 0,026. Коефіцієнт зносу ж навпаки зменшився на 0,04, а коефіцієнт придатності в свою чергу зріс на 0,

Таблиця 2.9

Забезпеченість та ефективність використання виробничих фондів

ПОСП «Нива»

Показник Відношення 2013 до2011, у %
тис. грн. %
Фондозабезпеченість на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн 117,9 89,00 47,00 -70,9 39,9
Фондоозброєність на 1 середньорічного працівника,тис.грн 27,3 23,76 37,42 10,12 135,9
Фондовіддача, грн 0,91 1,05 2,27 1,36 249,5
Фондоємкість,грн 1,09 1,55 1,14 0,05 104,6
Рентабельність основних виробничих фондів, % 28,21 19,4 50,30 22,09 178,3

Дані таблиці розраховані на основі річних фінансових звітів ПОСП «Нива» за 2011-2013 роки у формі № 1 та таблиці 2.8

Проаналізувавши забезпеченість та ефективність використання основних фондів на підприємстві ПОСП «Нива» встановлено що в цілому підприємство зменшенню площ використання земель. Рівень рентабельності основних виробничих фондів зріс на 78,3%.

Таблиця 2.10

Структура операційних витрат ПОСП «Нива»

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення, +/-
Тис. грн. % Тис. грн. % Тис. грн. % тис. грн.. п. с.
Матеріальні затрати 594,00 42,90 551,00 45,27 1012,00 53,24 418,00 10,34
Витрати на оплату праці 515,00 37,15 463,00 38,04 582,00 30,62 67,00 -6,53
Відрахування на соціальні заходи 120,00 8,70 138,00 11,34 216,60 11,39 96,00 2,69
Амортизація 140,00 10,10 35,00 2,88 70,30 3,69 -69,70 -6,41
Інші операційні витрати 16,00 1,15 30,00 2,46 21,00 1,1 5,00 -0,05
Разом 1385,00 100,00 1217,00 100,00 1901,00 100,00 516,00 Х

Дані таблиці розраховані на основі річних фінансових звітів ПОСП «Нива» за 2011-2013 роки у формі № 2, елементи операційних витрат.

Найбільшу питому вагу в даному підприємстві займають матеріальні затрати, вони становлять 42,90 в 2010 році і з кожним роком вони збільшувались досягши рівня в 2013 році в 53,24%. Також витрати на оплату праці займають значну частину, але протягом 3-х років вони зменшились на 6,53%. Як щодо відрахуавнь на соціальні заходи то вони займають 8-12 % у зальній структурі витрат, при чиму їх загальна частка зросла на 2,69 %. Амортизація в порівнянні з троьма вище вказаними видами витрат займає ще меншу питому вагу у загальній структурі витрат і становить 10,10 % в 2011р. та 3,69 % в 2013р, тобто вона знижилась майже в 3 рази. Що є звичайно позитивним для даного підприємства. Ну і найменшу частку у структурі витрат займають інші операційні витрати які пртягом 3 років не зазнали значних змін і коливаються в межах 1 %.

Далі ж проаналізуємо фінансові результати ПОСП «Нива».

Таблиця 2.11

Фінансові результати діяльності ПОСП «Нива»

        Відхилення 2013 до 2011, +/-
       
Показники 2011р. 2012р. 2013р. тис. грн. %
Дохід від реалізації продукції 159.33
Податок на додану вартість
Чистий дохід від реалізації продукції       144,03
     
Собівартість реалізованої продукції           142,42
Валовий прибуток 150,00
Збиток - - - - -
Інші операційні доходи - - - -
Адміністративні витрати 46,85
Інші операційні витрати - - - - -
Фінансові результати від операційної діяльності          
Прибуток -196 55,35
Збиток - - - - -
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування          
Прибуток 102,90
Збиток - - - - -
Фінансовий результат від звичайної діяльності          
Прибуток 102,90
Збиток - - - - -
Чистий          
Прибуток 102,90
Збиток - - - - -

Дані таблиці розраховані на основі річних фінансових звітів ПОСП «Нива» за 2011-2013 роки у формі № 2, фінансові результати.

Проаналізувавши фінансові результати ПОСП «Нива» було вияснено одне із найголовніших завдань підприємства, а саме чи є воно прибутковим а чи навпаки працює собі в збиток. Дане підприємство є прибутковим, хотя і прибутки його протягом 2011-2013 років і не високі, а саме 439-452 тис. грн. Враховуючи кількість працівників а також розміщення даного підприємства можемо сказати, що показники досить таки непогані і при чому чистий прибуток тільки збільшується і збільшується.

2.2. Сучасний рівень собівартості виробництва кормових культур у господарстві ПОСП «Нива»

Кормові культури займають важливу частину у функціонуванні кожного підприємства. Адже вони є одним із резервів зниження собівартості м'ясо-молочної продукції. Підприємство ПОСП «Нива» спеціалізується саме у молочно-м'ясному виробництві продукції, ці дані ми отримали проаналізувавши таблицю 2.2 «Рівень товарності продукції», продукції тваринництва складає більше 95% всієї товарності підприємства і цим все сказано. І саме вирощення кормових культур є одним із резервів зниження собівартості продукції тваринництва. Тож для загального аналізу виробництва продукції у ПОСП «Нива» проаналізуємо собівартість продукції у наведеній нижче таблиці.

Таблиця 2.12

Структура собівартості продукції у ПОСП «Нива»

Види витрат Всього на виробництво в тому числі
Рослинництво Тваринництво
Тис.грн. % Тис. грн % Тис. грн %
Витрати на оплату праці 557,00 18,49 204,00 18,7 353,00 18,37
Відрахування на соц. Заходи 216,00 7,17 75,00 6,87 141,00 7,34
Матеріальні витрати: 1007,00 33,4 354,00 32,45 653,00 33,98
в т.ч. насіння та посадковий матеріал 102,00 3,3 102,00 9,35 Х Х
Корми всього, 372,00 12,34 Х Х 372,00 19,35
з них: корми покупні 68,00 2,25 Х Х 68,00 3,53
Мінеральні добрива 58,00 1,92 58,00 5,31 Х Х
Нафтопродукти 340,00 11,28 120,00 10,99 220,00 11,44
Електроенергія 39,00 1,29 15,00 1,37 24,00 1,24
Запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали 94,00 3,11 55,00 5,04 39,00 2,03
Оплата робіт та послуг 7,00 0,23 4,00 0,37 3,00 0,16
             
Амортизація 70,00 2,32 30,00 2,75 40,00 2,10
Інші витрати включаючи плату за оренду 51,00 1,69 32,00 2,93 9,00 0,47
Оренда за земельні паї 32,00 1,06 32,00 2,93 Х Х
Усього витрат 3013,00 100,00 1091,00 100,00 1922,00 100,00

Дані таблиці розраховані на основі річних фінансових звітів ПОСП «Нива» за 2011-2013 роки у довідці № 1, витрати на основне виробництво.

Проаналізувавши структуру собівартість продукції у сільськогосподарському підприємстві ПОСП «Нива» найбільшу питому вагу становлять в основному виробництві матеріальні затрати 33,4%, ситуація щодо виробництва продукції рослинництва та тваринництва аналогічна матеріальні затрати становлять 32,45 і 33,98% відповідно. У продукції велику частку собівартості становлять корми 19,35; закупочні корми становлять 3,53% всієї собівартості по тваринництву. Тобто в основному підприємство використовує власні корми для відгодівлі ВРХ.

Тож надалі давайте розглянемо структуру собівартості виробництва кормів в ПОСП «Нива».

Таблиця 2.13

Структура собівартості кормів ПОСП «Нива»

Корми 2011р. 2012р. 2013р. 2011 р. у % до 2013 р.
Однорічні трави:        
Сінаж - 12,80 - -
Багаторічні трави:        
Сіно 5,20 10,97 9,79 188%
Кукурудза:        
Силос 26,40 17,40 105,00 397.7

Дані таблиці розраховані на основі річних фінансових звітів ПОСП «Нива» за 2011-2013 роки у формі № 50 с-г.

З даних таблиці нам чітко зрозуміло що підгалузь кормовиробництва на підприємстві дуже і дуже слабо розвинута і представлена сіном та силосом. Як щодо їх собівартості то вона дуже стрімко збільшилася: собівартість сіна збільшилась на 88,8 %, а собівартість силосу на 297,7 %. Підприємству ПОСП «Нива» потрібно негайно прийняти заходи що зниження собівартості кормових культур, адже їхня собівартість збільшилась до неприпустимих показників.

Для подальшого визначення собівартості продукції проаналізуємо собівартість продукції рослинництва.

Таблиця 2.14


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав