Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекція № 14

Читайте также:
  1. Вступна лекція
  2. Заняття 2 Лекція3/2. Методи аналізу та прогнозування розвитку середовища підприємства
  3. Заняття 3 Лекція 3/3. Стратегічний аналіз діяльності підприємства та вибір стратегічних позицій
  4. ЛЕКЦІЯ 1
  5. ЛЕКЦІЯ 1
  6. Лекція 1
  7. ЛЕКЦІЯ 1
  8. Лекція 1
  9. ЛЕКЦІЯ 1
  10. Лекція 1

У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол.

У господарському судочинстві ведення протоколу судового засідання було запроваджено із набранням чинності 28 червня 2002 р. ст. 81-1 ГПК. Ця стаття встановлює правила ведення протоколу судового засідання у паперовій формі. Протокол судового засідання має важливе значення, оскільки в ньому фіксується перебіг розгляду справи, вчинення учасниками розгляду справи процесуальних дій, що здійснені ними в судовому засіданні. Протокол судового засідання має доказове значення для встановлення процесуальних фактів. Протоколи судових засідань, протоколи огляду та дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження належать до письмових доказів.

Частина 1 статті 81-1 ГПК України визначає, що складаються два види протоколів:

- протокол судового засідання;

- протокол огляду і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження.

Протоколи - письмова форма фіксації судового процесу. У протоколі судового засідання відображається перебіг судового розгляду справи у судовому засіданні.

У частині 2 статті 81-1 ГПК України визначається склад відомостей, які секретар судового засідання відображає у протоколі судового засідання.

У протоколі судового засідання зазначаються:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду;

3) номер справи і найменування сторін;

4) відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки;

5) відомості про роз'яснення господарським судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження перекладача про відповідальність за завідомо неправильний переклад, судового експерта - за дачу завідомо неправильного висновку або відмові від дачі висновку;

6) усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

7) усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і відповіді на поставлені їм додаткові запитання.

Якщо відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК суддя оголошує вступну і резолютивну частини рішення, про це зазначається у протоколі судового засідання.

Неявка в судове засідання сторін, інших учасників судового процесу не звільняє суд від обов'язку ведення протоколу.

Частина 3 статті 81-1 ГПК України покладає обов'язок ведення протоколу судового засідання на секретаря судового засідання. Будь-яка інша особа не вправі вести протокол судового засідання.

Відповідно до частини 4 статті 81-1 ГПК України заповнення протоколу судового засідання завершується його підписанням. Протокол підписується суддею та секретарем судового засідання в 3-х денний строк. Якщо справа розглядається колегіальним складом суду, протокол підписується не всім складом суду, а лише головуючим.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколами і протягом п'яти днів після їх підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи.

Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом п'яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє їх.

На вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У випадку неявки у судове засідання всіх учасників судового процесу фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Щодо визнання конституційними положень частини восьмої статті 81-1, якими передбачено випадки, коли повне фіксування судового процесу технічними засобами не здійснюється, див. Рішення Конституційного Суду № 16-рп/2011 від 08.12.2011

Відтворення технічного запису судового процесу здійснюється в судовому засіданні при розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи касаційному порядку, а також при розгляді зауважень на протокол судового засідання на вимогу сторін чи за ініціативою суду.

Питання про видачу копії технічного запису учаснику процесу, про його відтворення поза судовим засіданням вирішуються головуючим у кожному окремому випадку залежно від обставин.

З вимогою про фіксування судового процесу може звернутися будь-хто з учасників судового процесу; на відміну від цього, з вимогою про відтворення запису може звернутися лише сторона. Отже, буквальне тлумачення цієї норми дає підстави для висновку, що з вимогою про відтворення технічного запису можуть звернутися тільки сторони. Водночас системне тлумачення цієї норми у сукупно з нормами статей 26, 27, 29 ГПК дає можливість стверджувати, що вимагати відтворення технічного запису вправі також треті особи і прокурор, який бере участь у справі.

Учасник процесу, який бажає отримати копію технічного запису судового процесу, повинен звернутися з відповідним клопотанням до судді (головуючого у колегії суддів), який розглянув справу. Слід звертатися до суду тієї інстанції, який здійснював фіксування судового процесу.

Видача копії технічного запису допускається лише учаснику судового процесу, тобто стороні, третій особі, прокурору, який бере участь у справі.

Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом.

Заповнений і підписаний протокол разом із додатками до нього приєднується до матеріалів справи та зберігається разом із ними.

Лекція № 14

Тема: Емоції і почуття

Мета вивчення: розкрити сутність емоційних процесів особистості – емоцій, почуттів; охарактеризувати основні форми протікання емоційного життя особистості, загальні та індивідуальні особливості емоційних процесів, які виявляються в різних сферах діяльності людини; розглянути фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів; проаналізувати особливості емоцій і почуттів; розвивати практичні вміння, які в подальшому забезпечать ефективну діяльність особистості; вчити студентів навчатися, працювати, бути щасливими, толерантно жити та спілкуватися з іншими людьми.

Студенту варто знати:

ü сутність поняття «емоція»;

ü фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів;

ü особливості вираження емоцій і почуттів;

ü зовнішні та внутрішні вираження емоцій;

ü характерні індивідуальні особливості емоційного стану особистості.

Студенту варто вміти:

ü бачити відмінність емоцій від почуттів;

ü розкрити різновиди емоційних проявів;

ü охарактеризувати фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів;

ü давати характеристику основним особливості вираження емоцій і почуттів;

ü визначати індивідуальні особливості емоційно-вольових процесів особистості, які виявляються в різних сферах життєдіяльності;

ü використовувати теоретичні та практичні знання теми в життєвих ситуаціях.

Ключові терміни і поняття: почуття, емоції, стенічні почуття, астенічні почуття, чуттєвий тон.

Література основна:

1. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информ.-метод, пособие курсу «Психология человека» / Гамезо М.В., Домашенко И.А. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 276 с. –С.193-216.

2. Загальна психологія. Підручник / [За загальною редакцією академіка С.Д. Максименка]. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с. – С. 328-339

3. Загальна психологія: Навчальний посібник / [О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін.]. – К.: «А.П.Н.», 1999. – 463 с.

4. Електронний підручник для студентів вищих навчальних закладів. Мелітопольський державний педагогічний університет. Загальна психологія (на основі підручника С.Д. Максименка) / [Розробка електронного підручника Л.П. Добровольська, П.В. Бєльчев, І.С. Третякова, П.О. Рашковський, Т.М. Поліщук, Л.І. Яругіна, А.М. Мережко]. – Мелітополь, 2007р.

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. посіб / Максименко С.Д., Соловієнко В.О. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

6. Психологія: Підручник / [Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова]. – 3-тє вид. Стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 560 c. – С. 337-361.

Література додаткова:

1. Варій М.Й. Загальна психологія / Варій М.Й. – К.: «Центр учбової літератури», 2009 р. – 1008 с.

2. Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Ильин Е.П. – СПб: Питер, 2001. – 752 с: ил.

3. Лекции по общей психологии / [А.Р. Лурия]. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

4. Лисянська Т.Т. Загальна психологія: інформ. забезп. Змісту практ. занять, індивід., самост. роботи, модул. контролю знань студентів (специалізація «Психологія») / Лисянська Т.М., Співак Н.В., Співак Д.М. – К.: Ін-т сучасн. підруч., 2007. – 144 с.

5. Маклаков А.Г. Общая психология / Маклаков А.Г. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»)

6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. / Немов Р.С. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с.

7. Савчин М. Загальна психологія: навч. посіб. / М.В. Савчин. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.

План:

1. Поняття про емоції і почуття.

2. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів.

3. Вираження емоцій і почуттів.

 

Питання для самостійної роботи:

1. У чому полягає відмінність емоцій від почуттів?

2. За якими ознаками можна констатувати, що людина перебуває у стані емоційного збудження?

3. Які об'єктивні та суб'єктивні чинники можуть впливати на настрій?

4. Чому моральні, інтелектуальні, естетичні та праксичні почуття належать о вищих?
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 57 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав