Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Місцевої державної адміністрації

Читайте также:
  1. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  2. Адміністративно правовий статус місцевих державних адміністрації.
  3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНШИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  4. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  5. Аналіз інформаційно – аналітичного забезпечення загального відділу у Надвірнянській райдержадміністрації
  6. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  7. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  8. Взаємовідносини суб'єктів державної системи моніторингу довкілля
  9. Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це
  10. Вибори- це встановлена законодавством процедура формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування безпосередньо виборцями шляхом голосування.

1. Методичні рекомендації спрямовані на надання практичної допомоги під час розроблення положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва обласної, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі – структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва, структурний підрозділ).

2. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до Конституції України, Цивільного, Господарського, Водного, Бюджетного кодексів України, Житлового кодексу УРСР, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про поховання та похоронну справу», «Про енергозбереження», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про ціни і ціноутворення», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про природні монополії», «Про державно-приватне партнерство», «Про концесії», «Про особливості передачі і оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», «Про охорону навколишнього природного середовища», інших нормативно-правових актів.

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» у місцевих державних адміністраціях утворюється структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва, вид якого (департамент, управління, відділ, сектор) та його статус як юридичної особи публічного права визначається головою місцевої державної адміністрації залежно від ступеня складності завдань згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій».

4. Положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва розробляється на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2012 р. № 887 (далі – Типове положення), та відповідно до цих Методичних рекомендацій.

5. Під час підготовки положення доцільно враховувати, що структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва підпорядковується голові місцевої державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним відповідному підрозділу обласної державної адміністрації (для структурного підрозділу райдержадміністрації), Київської або Севастопольської міської державної адміністрації (для структурного підрозділу районної в мм. Києві та Севастополі державної адміністрації), а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузях житлово-комунального господарства та будівництва (для структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій).

Структурний підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузях житлово-комунального господарства та будівництва (для структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій), із заступником голови та керівником структурного підрозділу житлово-комунального господарства та будівництва обласної державної адміністрації (для структурних підрозділів районної державної адміністрації), із заступником голови та керівником структурного підрозділу житлово-комунального господарства та будівництва Київської або Севастопольської міської державної адміністрації (для структурних підрозділів районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації).

6. Основним завданням діяльності структурного підрозділу житлово-комунального господарства та будівництва рекомендується вказувати забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території області (мм. Києва або Севастополя, районів, району у мм. Києві або Севастополі).

7. При формуванні завдань, що виконуються структурним підрозділом житлово-комунального господарства та будівництва місцевої держадміністрації, окрім визначених у пункті 6 Типового положення, рекомендується визначати такі галузеві повноваження:

7.1. спрямовує та контролює роботу відповідних структурних підрозділів місцевої державної адміністрації (для обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) (Закон України «Про місцеві державні адміністрації»);

7.2. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

7.3. готує у межах компетенції пропозиції до проекту місцевого бюджету та подає їх на розгляд відповідної місцевої державної адміністрації;

7.4. забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

7.5. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

7.6. у сфері житлово-комунального господарства залежно від виду місцевої державної адміністрації:

7.6.1. для структурного підрозділу обласної державної адміністрації:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері (стаття 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);2) розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері (стаття 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», стаття 8 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», стаття 17 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців»);3) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень (стаття 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);4) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (стаття 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);

5) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням (стаття 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

6) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

7) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;8) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків (стаття 17 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців»);9) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення (стаття 8 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»);10) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ (стаття 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»);11) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів (стаття 26 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців»);

12) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»);

13) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»);

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері (стаття 12 Закону України «Про теплопостачання»);

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 508 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року»);

4) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства (стаття 12 Закону України «Про теплопостачання»);

5) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання (стаття 12 Закону України «Про теплопостачання»);

6) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією (стаття 12 Закону України «Про теплопостачання»);

7) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»);

8) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 10.11.2009 № 352, та відповідних регіональних програм;

9) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері (стаття 12 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»);

2) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм (стаття 12 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання») (повноваження здійснюється з 06 грудня 2012 року згідно із Законом України
від 16.10.2012 № 5459-VI)
;

3) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання (стаття 12 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»);

4) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»);

5) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам (стаття 12 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»);

7) розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»);

8) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»);

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»);

2) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»);

3) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку» (стаття 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»);

4) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

5) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів (стаття 39 Закону України «Про благоустрій населених пунктів») (повноваження здійснюється з 06 грудня 2012 року згідно із Законом України від 16.10.2012 № 5459-VI);

6) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України «Про відходи»);

7) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (стаття 20 Закону України «Про відходи», стаття 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

8) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання (стаття 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу»);

9) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою (стаття 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу»);

 

7.6.2. для структурного підрозділу Київської та Севастопольської міської державної адміністрації:

1) повноваження, визначені підпунктом 7.6.1 пункту 7.6 цих Методичних рекомендацій;

2) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг (стаття 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);

3) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечує їх належне утримання та ефективну експлуатацію (стаття 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);4) вживає заходів щодо забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості (стаття 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);5) забезпечує укладення договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг (стаття 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);6) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства стосовно захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг (стаття 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);

7) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподілу та надання житла, що належить до комунальної власності, вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності (стаття 32 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

8) здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 508 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року»);

9) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері теплопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, схем теплопостачання та іншої містобудівної документації (стаття 13 Закону України «Про теплопостачання»);

10) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог (стаття 13 Закону України «Про теплопостачання»);

11) надає пропозиції щодо погодження на розміщення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об'єктів теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на відповідній території (стаття 13 Закону України «Про теплопостачання»);

12) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо встановлення для відповідної територіальної громади в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках комбінованого виробництва теплової і електричної енергії (стаття 13 Закону України «Про теплопостачання»);

13) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо управління об'єктами водопровідно-каналізаційного господарства що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню (стаття 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);14) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води (стаття 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);15) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (стаття 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

7.6.3.для структурного підрозділу районної державної адміністраціїповноваження аналогічними повноваженням структурного підрозділу обласної державної адміністрації (підпункт 7.6.1 пункту 7.6 цих Методичних рекомендацій), крім повноважень щодо здійснення ліцензування господарської діяльності згідно із законом;

 

7.6.4.для структурного підрозділу районної у мм. Києві та Севастополі міської державної адміністраціїповноваження є аналогічними повноваженням структурного підрозділу Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (підпункт 7.6.2 пункту 7.6 цих Методичних рекомендацій), крім повноважень щодо здійснення ліцензування господарської діяльності згідно із законом;

7.7. у галузі будівництва незалежно від виду місцевої державної адміністрації:

1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

2) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;

4) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

8) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

9) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

10) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

 

11) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

12) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

13) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

7.8. здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та будівництва відповідно до законів.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.038 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав