Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виробничу характеристику.

Читайте также:
  1. На виробничу переддипломну практику,
  2. Перечислите структурные компоненты биосферы и дайте их характеристику.

Программа, методические указания, контрольные вопросы и темы письменных работ по дисциплине

 

«Экологическая безопасность при освоении подземного пространства крупных городов»

 

 

Темплан 2005 г.

поз. 12

 

Компьютерная верстка Куликова Е.Ю.

 

 

Подписано в печать 22.02.2005 Формат 60´90/16

Объем 1 печ.л. Тираж 200 экз. Заказ №

 

 

Типография Московского государственного горного университета.

Ленинский пр., 6

Луганськ - 2012


ВСТУП

Державна кваліфікаційна атестація – це завершальний етап навчально-виробничого процесу, що здійснюється відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, та інших законодавчих актів України.

Основною метою дипломної роботи є систематизація і поглиблення теоретичних і практичних знань учня за фахом і ступеня їх самостійності в рішенні поставленої проблеми, вмінні застосовувати отримані знання з предметів: «Перукарська справа»; «Матеріалознавство»; «Основи санітарії та гігієни»; «Основи макіяжу»; «Охорона праці».

Основні вимоги до дипломної роботи: глибина і повнота освітлення обраної теми; логічна послідовність викладу матеріалу; обґрунтованість висновків і рекомендацій. Кваліфікаційна робота повинна мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор спроможний самостійно вирішувати професійні завдання, які мають теоретичне і практичне значення.

Кваліфікаційна робота викладається з урахуванням сучасних вимог, державною мовою, грамотно, без помилок та нетрадиційних скорочень. У ній повинні бути чіткі, зрозумілі для сприйняття формулювання прийнятих вихідних положень, отриманих результатів, тверджень тощо.

На момент захисту учень повинен мати такі документи:

1. Залікову книжку;

2. Щоденник-звіт переддипломної практики;

Виробничу характеристику.

Теми дипломних робіт визначаються викладачами спеціальних предметів з професійної підготовки разом з майстрами виробничого навчання.

Готуючись до захисту роботи, дипломник складає тези виступу, оформлює наочні матеріали, продумує відповіді на зауваження рецензентів.

Під час виступу учень може користуватися докладом виступу, підготовленим їм до захисту роботи.

В своєму виступі на захисті дипломник повинен відобразити актуальність теми, теоретичні і методологічні положення, на яких базується дипломна робота, результати проведеного аналізу проблеми, що вивчається, конкретні пропозиції, щодо її рішення.

Після виступу учня, оголошення відгуку керівника і рецензій дипломник відповідає на задані йому питання і зауваження керівника, рецензентів, голови і членів ДАК, а також присутніх на захисті.

Учні, які не захистили дипломні роботи, відраховується з навчального закладу.

Для учнів, що не захистили дипломну роботу у встановлені терміни з поважної причини, підтвердженої документально, керівництвом може бути призначений захист в інші терміни.

 


загальні вимоги до структури і змісТу пояснювальної записки

 

Дипломна робота має таку структуру:

· титульний аркуш;

· лист завдання на дипломну роботу;

· відгук;

· зміст;

· вступ;

· основна частина;

· висновки;

· список використаних джерел;

· додатки;

· календарний графік виконання дипломної роботи.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав