Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Значение χ2 при уровне значимости 0,10, 0,05 и 0,01

Читайте также:
 1. C) Скоба - утолщение слиз оболочки, лежащее позади слепого отв на уровне второй и третьей жаберных дуг.
 2. I. Государственный стандарт общего образования и его назначение
 3. I. Сущность и социальное назначение государства.
 4. I. Сущность и социальное назначение государства.
 5. I.Понятие и значение конституционного контроля
 6. III. Установление групповой принадлежности и диагностика, их значение.
 7. Quot;Земля и воля" 70-х годов XIX в. Ее деятельность и значение.
 8. quot;Культурно-гигиенические навыки, их значение в развитии ребёнка".
 9. Quot;Народная воля" и "Черный передел". Их деятельность и значение.
 10. VII.Социальное значение СДВГ

 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р.№254/96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №3 0. Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України. - Закон від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (в редакції за станом на 01.03.2011 року) // Відомості Верховної Ради УРСР - 1971.- № 50.- Ст. 375.

3. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року № 3356-12 // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- №36.- Ст. 361.

4. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2004.- № 50. - Ст. 540.

5. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 17. - Ст. 121.

6. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 р. - № 217/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №22.- Ст.173.

7. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997.- № 5. - Ст. 2.

8. Про порядок вирішення колективних трудових спорів конфліктів: Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 34.- Ст. 227.

9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. -1999.- № 45.- Ст. 397.

10. Про охорону праці: Закон України в ред. від 21 листопада 2002 року № 2 29-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- № 2. - Ст. 10.

11. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. - Ст.171.

12. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2862-VI // Офіційний Вісник України. – 2011. – 234 січня. – Cт. 168.

13. Про індексацію грошових доходів населення: Закон України від 3 липня 1991 року № 1282-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 42. – Ст. 551.

14. Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати: Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2050-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 422.

15. Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток: Постанова КМУ від 19 січня 1998 р. № 45 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1998. - № 2.

16. Проект Трудового кодексу України (текст законопроекту підготовлений до повторного другого читання за станом на 01.12.2010).- http:// www. rada.gov.ua

17. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затв. Пост. КМУ від 22.01.1996, № 116 // ЗП України. – 1996. - № 6. – Ст. 192.

18. Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальні відповідальність // Людина і праця: Інформ. Бюлетень Міністерства праці України. – 1997. - № 1.

19. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 // www.liga.net

20. Про практику розгляду судами України трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – № 1. – 1995. – С. 373.

21. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствами, установами, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 № 14 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 29.03.1997 № 3 // Вісник Верховного Суду України. - 1997.- № 2. – С. 267.

 1. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 № 4// Постанови Пленуму Верховного Суду України - К., Юрінком, 1998.

23. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 13 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах (1972-2003). За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 159-169.

24. Про утворення Національної служби посередництва та примирення, затв. Указом Президента України від 17.11.1998 р. № 1258/98 // Праця і зарплата – 1998 - № 23 – С. 6 (станом на 2007 р.).

25. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої: Т-во “Знання”, 2001. – 564 с.

26. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник.–5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.

27. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 536 с.

28. Прокопенко В. Трудове право України. – Х.: Консум, 2000. – 480 с.

29. Трудове право України: Академ. курс: [підруч.] / [А.Ю. Бабаскин, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, та ін.]; за заг. ред. Н.М. Хуторян. – К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 608 с.

30. Щербина В.Ш. Трудове право України: Підручник / За ред.. В.С. Венедиктова. – К.: Істина, 2008. – 348 с.

Задачі з навчальної дисципліни “Трудове право України”

1. 22.01.2009 року П. Смик підписав договір з ВАТ “Малокозавод” про прийняття його на роботу водієм. У договорі було обумовлено, що працівник має з’являтись на роботу два рази на тиждень та відвозити на автомобілі ВАТ малочні продукти до ринку “Південний”, а роботодавець оплачує працівнику за роботу 955 гривень. Визначте, які відносини виникли між П. Смиком та ВАТ “Молокозавод”? Дайте правову характеристику договору, що був укладений у даній ситуації.

2. М. просив в усній формі директора підприємства розірвати договір за власним бажанням. Через 15 днів директор видав наказ про звільнення працівника за власним бажанням. М. звернувся до суду про поновлення на роботі, оскільки його дружина переконала продовжувати працювати на підприємстві. Розрахунку М. не отримав. Яке рішення має прийняти суд?

3. У зв’язку з скороченням штатів, директор підприємства наказом № 12/3-к перевів Р. Ковилова, який перебував на посаді економіста до філії № 2 на посаду старшого касира. Працівник відмовився виконувати наказ, оскільки, його згоди ніхто не запитував, філія знаходиться за 14 км від його місця проживання. Директор звільнив працівника за прогул. Дайте правову оцінку ситуації.

4. Голова ПП “Вирій” повідомив усно працівників, що з наступного місяця щодо них запроваджується 4-денний робочий тиждень. У зв’язку з цим тарифні ставки будуть зменшені на 10 відсотків К. і П. відмовились працювати, оскільки це не відповідатиме їх інтересам. Вони написали заяви про звільнення за власним бажанням за порадою голови профкому. Дайте ґрунтовну правову оцінку ситуації.

5. Директор підприємства “Кредит” запропонував працівникам П. і С. перейти на роботу на інше підприємство “Дебет”, мотивуючи це скрутним становищем підприємства. Він додав, що отримав усне погодження директора підприємства “Дебет”. Працівники написали зави про звільнення, однак, коли звернулись до нового роботодавця, то отримали відмову. Вони звернулись за допомогою до Вас. Дайте ґрунтовну правову консультацією.

6. Органами прокуратури щодо К. було порушено кримінальну справу у зв’язку з крадіжкою майна ПП “Ярина”, де працював. Директор Я. Лага видала наказ про звільнення К. з роботи у зв’язку з крадіжкою. К. звернувся до суду про поновлення на роботі. У заяві він вказав, що себе винним не визнає та директор не запропонувала йому іншої роботи. Дайте правову оцінку ситуації.

7. Чи можна вважати правомірним звільнення працівника за запізнення на роботу на 45 хвилин, виявлене роботодавцем через 2 місяці після вчинення даного порушення. Працівник оскаржив рішення роботодавця до суду. Зробіть ґрунтовний аналіз цієї ситуації. Які можливі правові наслідки?

8. І. Самчика було прийнято на роботу водієм з встановлення іспитового терміну протягом чотирьох місяця. Через місяць роботодавець, продовжив іспитовий термін ще на 2 місяці. Водій звернувся до суду. У суді роботодавець продовження мотивував тим, що працівник протягом 13 днів був на лікарняному. Яке рішення має прийняти суд?

9. П. звернувся до директора підприємства припинити трудовий договір за згодою сторін через два тижні, проте директор видав наказ про звільнення працівника за власним бажанням. П. з цим не погодився і звернувся до суду. Яке рішення має прийняти суд?

10. О 9.30. директор ТОВ “Аріс” зібрав працівників товариства і проінформував, що з наступного місяця, через тимчасові труднощі на підприємстві протягом семи місяців буде зменшено розмір заробітної плати на 30 відсотків щодо кожного працюючого, а щомісячну премію скасовано. А. і С. відмовились виконувати роботу на таких умовах. Директор притягнув їх до дисциплінарної відповідальності. Чи правомірні дії директора?

11. В. вимагав від роботодавця укладення трудового договору у письмовій формі, однак, останній, відмовив, посилаючись на те, що таке положення не передбачено законодавством. Дайте правову оцінку ситуації. Визначте у яких випадках трудовий договір укладається у письмовій формі.

12. Після закінчення строку дії трудового договору між К. та ПП “Арма”, К. продовжував виконувати свої трудові функції. Через місяць директор ПП видав наказ про припинення трудового договору з К. через закінчення його строку. Чи правомірні дії директора? Який порядок припинення трудового договору через закінчення строку його дії?

13. Н. відмовився працювати дві зміни підряд, мотивуючи тим, що це шкодить його здоров’ю. Директор застосував до працівника догану. Чи правомірні дї директора?

14. В. Кузьменко – мати шестирічної дитини-інваліда просила директора встановити їй неповну тривалість робочого тижня – 30 годин. Директор відмовив мотивуючи це тим, що їй доцільно взяти відпустку без збереження заробітної плати. Дайте правову оцінку ситуації. Відповідь обґрунтуйте.

15. Під час прийняття П. на роботу секретарем, її було повідомлено, що вихідними днями вона матиме неділю та понеділок, проте вона просила встановити їй вихідні: субота і неділя. Дайте правову оцінку ситуації. Визначте правовий статус вихідних днів..

16. І. Саблука за телефонним дзвінком з приймальної директора заводу було викликано на роботу в суботу. Працівник з’явився на роботу та виконав доручену роботу, але йому, як він думав, не було виплачено заробітну плату за цей час. Поясність, будь ласка, який порядок оплати праці за роботу у вихідні дні? Який порядок залучення працівника до роботи у вихідні дні?

17. Директор заводу видав наказ про притягнення В. Кульчицького до матеріальної відповідальності, через втрату останнім закріплених за ним матеріальних цінностей. У наказі було зазначено, стягнути з В. Кульчицького вартість цінностей, вартість неотриманих доходів та моральну шкоду. Дайте правову оцінку наказу. Відповідь обґрунтуйте.

18. К. на підставі довіреності уклав декілька угод на поставку продукції ВАТ “ОРАКУЛ” ТОВ “МЕРКС”. Однак зобов’язань за угодами ТОВ не виконало. Директор притягнув К. до матеріальної відповідальності. Визначте підстави та умови застосування обмеженої матеріальної відповідальності. Чи правомірні дії директора?

Значение χ2 при уровне значимости 0,10, 0,05 и 0,01

ν a ν a
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
  2,706 3,841 6,635   23,542 26,296 32,000
  4,605 5,991 9,210   24,769 27,587 33,409
  6,251 7,815 11,341   25,989 28,869 34,805
  7,779 9,488 13,277   27,204 30,144 36,191
  9,236 11,070 15,086   28,412 31,410 37,566
  10,645 12,592 16,812   29,615 32,671 38,932
  12,017 14,067 18,475   30,813 33,924 40,289
  13,362 15,507 20,090   32,077 35,172 41,638
  14,684 16,919 21,666   33,196 36,415 42,930
  15,987 18,307 23,209   34,382 37,652 44,314
  17,275 19,675 24,725   35,563 38,885 45,642
  18,549 21,026 26,217   36,741 40,113 46,963
  19,812 22,362 27,688   37,916 41,337 48,278
  21,064 23,685 29,141   39,087 42,557 49,588
  22,307 24,996 30,578   40,256 43,773 50,892

ν – степени свободы вариации
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 37 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав