Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

X. Робота самодіяльних організацій засуджених.

Читайте также:
  1. I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
  2. XV. Аналітична робота.
  3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  4. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами
  5. Види та організаційно-правові форми підприємств
  6. Виробничий (операційний) менеджмент: суть, передумови виникнення та місце в системі менеджменту організацій
  7. Виховна та позакласна робота.
  8. Вищим керівним органом Товариства є з’їзд, його організацій – конференції та загальні збори.
  9. Дипломна робота

Технологія (від грецького technē – мистецтво, майстерність, уміння + logos – учіння) – система знань про способи та засоби якісного перетворення об’єкта.

Під технологією соціально-виховної роботи із засудженими будемо розуміти спосіб організації цілеспрямованої, двосторонньої діяльності суб’єктів і об’єктів на основі її поділу на етапи та вибору оптимальних засобів, форм і методів виконання.

Кожний етап може передбачати кілька методів її здійснення, які використовуються залежно від умов здійснення діяльності і наявних ресурсів.

Зазначене вище дає нам підстави визначити основні риси технології соціально-виховної роботи із засудженими в пенітенціарних закладах:

1. Цілеспрямованість на досягнення мети ресоцілізації та подальшої соціалізації, розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості засудженого;

2. Чітка алгоритмізація на основі визначення та послідовного виконання етапів (операцій, кроків), спрямованих на досягнення мети;

3. Доцільний і ретельний відбір форм, методів і засобів на кожному етапі;

4. Вимірювальний результат;

5. Існування в двох формах: як проект діяльності і як сама діяльність, побудована відповідно до цього проекту.

Класифікація соціально-виховних технологій може бути найрізноманітнішою: за рівнями, видами, сферами використання тощо. Усі вони свідомо чи підсвідомо використовуються в соціально-педагогічній роботі з неповнолітніми засудженими. Найбільш зручною для нас є класифікація технологій за В. Курбатовим, що відповідає суто специфічним принципам і функціям соціально-педагогічної роботи. Відповідно до цієї класифікації всі технології соціально-педагогічної роботи можна поділити на дві великі групи: загальні та конкретні. Загальні технології мають більш універсальний характер і використовуються в повсякденній роботі з усіма категоріями засуджених. До них належать технології цілепокладання, прогнозування, проектування, моделювання, діагностики, профілактики, адаптації, корекції та терапії, реабілітації, консультування, посередництва, супроводу, патронажу тощо.

Конкретні технології соціально-виховної роботи використовуються в роботі з конкретними категоріями засуджених та їх групами: технології роботи із засудженими в дільницях карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; соціальної адаптації; технології роботи із засудженими з позитивними соціальними установками, негативними соціальними установками; технології роботи із засудженими з девіантною поведінкою, психічними вадами, функціональними обмеженнями; технології роботи із засудженими з підвищеною або зниженою самооцінкою; технології роботи із засудженими різних каст субкультури – «вожаки», «авторитети», «виконавці», «болото» тощо.

 

 

План

1. Поняття, значення та принципи планування роботи із засудженими.

2. Види та форми планів соціальної (соціально-виховної) роботи із засудженими.

3. Методичні рекомендації щодо змісту плану соціальної (соціально-виховної) роботи із засудженими в пенітенціарному закладі.

4. Методичні рекомендації щодо планування соціальної (соціально-виховної) роботи із засудженими у відділенні соціально-психологічної служби (СПС).

Ефективність соціально-виховної роботи із засудженими безпосередньо залежить від науково обґрунтованої її організації в пенітенціарному заладі та раціонального планування.

Планування соціально-виховної роботи із засудженими передбачає об'єднання зусиль керівництва установи, працівників соціально-психологічної служби, інших служб та частин, педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних закладів, державних, громадських, релігійних, благодійних організацій та приватних осіб у забезпеченні процесу виправлення і ресоціалізації засуджених.

Правильне планування соціально-виховної роботи, систематичний облік та аналіз її результатів забезпечують керованість педагогічним процесом, надає можливість визначати головні напрямки в роботі із засудженими. Воно передбачає суворо розраховану систему заходів, розстановку сил та засобів, спрямованих на вирішення виховних завдань, визначення методики виховного впливу на засуджених.

Відділення соціально-психологічної служби (СПС) виправної колонії, здійснюючи соціально-виховну роботу із засудженими, одночасно виконує координуючу функцію в її організації за принципом «кожен працівник-вихователь».

Згідно з чинним кримінально-виконавчим законодавством виконання завдання щодо виправлення і ресоціалізації засуджених покладено на всі служби та частини установи, які вирішують його своїми засобами, сутність яких визначається їх службовими функціями. Наприклад, працівники служби нагляду і безпеки використовуючи режимні заходи, сприяють зміцненню дисципліни серед засуджених. Оперативна служба допомагає проводити виховну та профілактичну роботу з окремими категоріями засуджених, які потребують посиленого контролю. Виробнича служба формує у засуджених позитивне відношення до праці. Медичні працівники беруть участь у санітарно-гігієнічному вихованні засуджених та інше.

Тому, про значення, вимоги, принципи планування соціально-виховної роботи, види та форми різних планів, методику їх складання мова піде в даній лекції. Ми зупинимось саме на тих питаннях, без знання, яких не можливо начальнику відділення виконувати свої функціональні обов'язки.

У першому питанні лекції розглянемо поняття, значення та принципи планування.

1. Поняття, значення та принципи планування роботи із засудженими

Планування соціально-виховної роботи із засудженими – це комплекс заходів, які спрямовані на визначення найближчих і перспективних цілей роботи із засудженими та засобів і шляхів їх досягнення.

Планування роботи із засудженими дозволяє:

· здійснити якісний аналіз раніше проведеної роботи, виявити недоліки,

· узагальнити їх, та визначити завдання на наступний період;

· визначити найбільш ефективні й раціональні форми, методи та прийоми виконання поставлених завдань;

· визначити можливий обсяг роботи на певний проміжок часу, регламентувати його, забезпечити правильний розподіл співробітників та інших наявних сил;

· розкрити перспективу діяльності, мобілізувати відповідальних осіб на

· виконання конкретних виховних завдань;

· досягти найкращих результатів в організації роботи із засудженими при найменших витратах часу, засобів та сил.

Вимоги до планування роботи із засудженими

1. Планування роботи із засудженими повинно охоплювати всі їх можливі напрямки соціально-корисної діяльності, зокрема: громадську, трудову, навчальну та дозвільну діяльність.

2. В організації соціально-виховної роботи необхідно рівномірно розподіляти навантаження на працівників установи з урахуванням їх ділових якостей та службових обов'язків.

3. Планування роботи із засудженими у відділенні СПС повинно узгоджуватись з планами роботи інших частин та служб УВП і перш за все, з планом роботи СПС.

4. Планування роботи із засудженими повинно бути спрямоване тільки на досягнення позитивного результату від проведення заходів.

5. Обов’язково невід’ємними складовими планування соціально-виховної роботи із засудженими повинні бути:

а) облік і контроль за проведенням запланованих заходів;

б) аналіз результатів виховного процесу;

в) оцінка діяльності співробітників, які залучаються до проведення заходів соціально-виховної роботи із засудженими.

Планування соціально-виховної роботи із засудженими повинно постійно здійснюватись на основі наявної інформаційної бази.

Необхідна для планування інформація поділяється на 4 види:

· зовнішня керуюча інформація (закони, кодекси, накази, інструкції, розпорядження, методичні вказівки ДДУПВП України);

· зовнішня ознайомча інформація (методичні рекомендації ДДУПВП, інформація від громадськості, родичів, виробничих колективів, що співпрацюють з установою, наукова інформація, з теорії педагогіки тощо);

· внутрішня керуюча інформація (накази начальника установи, рішення методично-виховної ради, розпорядження керівництва УВП);

· внутрішня ознайомча інформація (інформація від співробітників інших частин та служб).

Планування соціально-виховної роботи із засудженими повинно здійснюватись на основі таких принципів:

· цілеспрямованість плану (план повинен передбачати виховний зміст заходів, які проводяться із засудженими і спрямовані на досягнення головної мети кримінального покарання – виправлення та ресоціалізацію засуджених);

· наукова обґрунтованість плану (підхід, заснований на положеннях законодавства, педагогіки, психології, соціальної роботи та наукової організації праці, тобто підґрунтям планування роботи із засудженими повинні бути наукові підходи, такі як аналіз, синтез, експеримент тощо);

· комплексний характер плану (план роботи із засудженими повинен передбачати проведення заходів за різними напрямками соціально-виховної роботи);

· актуальність та доцільність пл ану (кожний виховний або режимний захід, який планується на поточний період повинен мати відповідне виховне значення для засудженого, плануватись з урахуванням ситуації у відділенні, а також з урахуванням державних та релігійних свят);

· стабільність план у (план роботи із засудженими не повинен змінюватись в ході його реалізації на практиці, можливі лише деякі корективи, якщо цього вимагає ситуація);

· реальність плану (плануються тільки ті заходи, які дійсно можна провести в пенітенціарному заладі)

· конкретність плану (передбачає чітке визначення назви та змісту виховних заходів; осіб, які відповідають за їх підготовку і проведення; точних дат, часу і місця проведення);

· наступність плану (кожний план роботи із засудженими має бути продовженням попереднього плану);

· своєчасність розробки плану (план складається, затверджується у встановлені керівництвом строки);

· масштабність плану (охоплення заходами максимальної кількості засуджених).

Таким чином, ми з'ясували що таке планування, яке воно має значення, які вимоги до нього висуваються і на яких принципах воно базується.

Знання означених питань дозволить уникнути помилок, які найбільш часто зустрічаються під час планування.

2. Види та форми планів роботи із засудженими

Соціально-психологічна служба установи, її відділи та відділення здійснюють свою діяльність згідно планів роботи, тому їх робота планується.

Існують три рівні планування роботи із засудженими:

1. Стратегічне (перспективне) планування.

2. Тактичне (поточне) планування.

3. Одноразове спеціальне планування.

Розглянемо їх призначення.

Стратегічне планування спрямоване на визначення виховних цілей, завдань, шляхів їх досягнення на перспективу, наприклад,, на рік. Стратегічний план складає соціально-психологічна служба установи, а також психологічна служба установи. Стратегічне планування соціально-виховної роботи є базою, на основі якої здійснюється тактичне планування, а на базі останнього здійснюється одноразове спеціальне планування.

Тактичне планування спрямоване на визначення мети та завдань роботи із засудженими та шляхів їх досягнення на певний проміжок часу.

Тактичний план соціально-виховної роботи із засудженими складає начальник відділення на квартал та план культурно-масових та фізкультурно - оздоровчих заходів на місяць.

Одноразове спеціальне планування здійснюється з метою підготовки та проведення конкретних заходів, одноразових дій.

До спеціальних планів, які складає начальник відділення СПС відносяться:

· план соціально-виховної роботи на вихідні та святкові дні;

· план соціально-виховної роботи із засудженими, які схильні до порушень режиму тримання або відносяться до групи “ризику”.

Види планів соціально-виховної роботи із засудженими

План соціально-виховної роботи із засудженими установи (соціально-психологічної служби) та її відділу (групи).

На рівні установи (служби) планування здійснюються на рік, у відділі (групі) соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом на квартал. Заходи плануються у відповідності з напрямками соціально-виховної роботи, визначеними у Кримінально-виконавчому кодексі України, відомчих нормативно-правових актах та особливостями рівня безпеки установи та контингенту засуджених.

Для проведення соціально-виховної роботи за службами та частинами установи закріплюються певні дні та тижні. Виховні заходи в установі та відділеннях соціально-психологічної служби здійснюються за змінним графіком, охоплюючи протягом запланованого періоду всі відділення.

Згідно методичних рекомендацій розроблених ДДУ ПВП в 2003 році, план роботи відділу (групи) соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом виправної колонії структурно складається з наступних розділів:

І. Результати соціально-виховної роботи із засудженими та приоритетні завдання на новий період.

ІІ. Організаційні заходи.

ІІІ. Моральне виховання.

IV. Правове виховання.

V. Трудове виховання.

VI. Загальноосвітнє навчання та просвітницька робота.

VII. Естетичне виховання.

VIII. Фізичне виховання.

IX. Санітарно-гігієнічне виховання.

X. Робота самодіяльних організацій засуджених.

XI. Індивідуальна робота.

XII. Залучення громадськості до соціально-виховної роботи із засудженими.

XIII. Підготовка засуджених до застосування передбачених законодавством заохочувальних норм.

XIV. Сприяння засудженим у попередньому вирішенні питань трудового та побутового влаштування після звільнення.

XV. Аналітична робота.

У разі необхідності основні заходи соціально-виховної роботи на рівні установи із засудженими, які тримаються в дільницях карантину, діагностики і розподілу, посиленого контролю, соціальної реабілітації та дільницях іншого рівня безпеки, може плануватися у окремому розділі (розділах).

План соціально-виховної роботи із засудженими у відділенні соціально-психологічної служби установи виконання покарань

У відділенні соціально-психологічної служби планування здійснюється на квартал. Планування повинно починатися з аналізу начальником відділення соціально-психологічної служби результатів роботи, її ефективності. Поряд з кількісними показниками необхідно аналізувати причини та ступінь розповсюдження негативних явищ, на підставі чого визначати вибір форм, методів та основних напрямків соціально-виховної роботи із засудженими. Обов'язково здійснюється погодження з планом роботи установи, що виключає дублювання заходів та дозволяє координувати участь працівників інших служб та частин установи у виховному процесі.

У кожному розділі на квартал планується 5-7 заходів, які розкривають відповідну тематику розділу.

У процесі діяльності план лише частково може корегуватися у залежності від оперативної обстановки, тому начальник відділення має право змінювати тільки деякі розділи плану іншими, або доповнювати план. Наприклад, робота із засудженими молодіжного віку або “Індивідуально-виховна робота із засудженими", тощо.

Структурно-квартальний план соціально-виховної роботи у відділенні складається по аналогії з планом роботи відділу (групи) соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом, з деякими змінами:

І. Результати соціально-виховної роботи та пріоритетні завдання на новий період.

ІІ. Організаційні заходи та аналітична робота.

ІІІ. Індивідуальна робота.

ІV. Правове виховання.

V. Моральне та естетичне виховання

VІ. Трудове виховання

VІІ. Просвітницька робота та сприяння загальноосвітньому навчанню засуджених.

VІІІ. Санітарно-гігієнічне та фізичне виховання.

ІX. Робота самодіяльних організацій та залучення громадськості до соціально-виховної роботи із засудженими.

Х. Підготовка засуджених до застосування передбачених законодавством заохочувальних норм.

XI. Сприяння засудженим у попередньому вирішенні питань трудового та побутового влаштування після звільнення.

План культурно-масових фізкультурно-оздоровчих та виховних заходів на місяць (тиждень).

План складається на великому форматі паперу і вивішується на дошці об'яв.

План роботи ради колективу засуджених відділення СПС.

Складається на місяць у журналі обліку роботи ради колективу засуджених відділення.

Крім названих плинів роботи із засудженими які є основними, начальник відділення може складати і такі:

· план шефської роботи (якщо громадські організації співпрацюють з відділенням установами виконання покарань);

· план проведення виховних заходів у вихідні та святкові дні.

Плани індивідуально-виховної роботи з окремими засудженими.

Ці плани складає начальник відділення з метою додаткового вивчення індивідуально-психологічних особливостей засуджених та проведення з ними додатково соціально-виховної роботи, оскільки вони потребують підвищеної уваги з боку представників адміністрації.

6. За необхідністю інші плани.

Форма плану

Календарне планування передбачає визначення назви заходів, строки їх проведення, відповідальних за виконання, відмітки про виконання.

Плани соціально-виховної роботи із засудженими складаються за такою формою:

 

№ п/п Назва виховних заходів Дата виконання Виконавець Відмітка про виконання
                   

 

У окремих випадках план може бути доповнений розділами: “Час проведення”, “Місце проведення” (для конкретизації плану), примітка.

План індивідуальної роботи із засудженими складається або в аналогічній формі, або в довільній.

Таким чином, плани роботи із засудженими е різних видів і мають певну форму, якої необхідно дотримуватись. Методику складання планів розглянемо в наступному питанні.

 

3. Методичні рекомендації щодо змісту плану соціальної (соціально-виховної роботи) із засудженими в пенітенціарному закладі

 

І. Результати соціально-виховної роботи із засудженими та пріоритетні завдання на новий період.

Відображають:

· зміни у складі засуджених, основну кримінально-правову та соціально-демографічну характеристику (за видами злочинів, по віку, освіті, кількості судимостей та інше);

· стан дисципліни, дисциплінарної практики, ефективність вжитих заходів щодо зміцнення режиму відбування покарання;

· проведені виховні заходи, результативність форм і методів соціально-виховної роботи;

· участь працівників інших служб, частин установи та громадськості у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених.

· Звертається увага на проблемні та невирішені питання, визначаються пріоритетні завдання.

II. Організаційні заходи.

Визначаються заходи, спрямовані на зміцнення дисципліни серед засуджених. Планується проведення загальних зборів, „Днів відділень", оглядів відділень соціально-психологічної служби та проведення особистого прийому засуджених, перевірка індивідуальних програм соціально-виховної роботи із засудженими. Заходи, спрямовані на підвищення професійного рівня працівників соціально-психологічної служби (збори, наради, семінари, заняття у школі підвищення психолого-педагогічної майстерності, засідання методично-виховної ради установи, звіти молодих працівників та їх наставників тощо).

III. Моральне виховання.

Заходи мають на меті формування культури поведінки моральних та духовних якостей, які дозволять засудженим успішно інтегруватися у суспільство після звільнення, спонукання до каяття за скоєні злочини та відшкодування збитків, заподіяних злочинами, забезпечення протидії негативному впливу на особистість засуджених позбавлення волі. У цьому розділі відображаються заходи патріотичного виховання, організація роботи бібліотеки установи, перегляд фільмів виховного змісту, реалізація програм диференційованого виховного впливу на засуджених “Творчість" (у частині залучення засуджених до літературної творчості), “Духовне відродження", створення умов для задоволення духовних потреб, співпраця з релігійними організаціями.

IV. Правове виховання.

Передбачає проведення заходів щодо роз'яснень положень чинного законодавства України, організацію проведення „вечорів запитань та відповідей", юридичного консультування, оформлення, поновлення наочної інформації та куточків правових знань, створення умов для самостійного ознайомлення з юридичною літературою, реалізацію програми диференційованого виховного впливу на засуджених „Знайте свої права та обов'язки".

V. Трудове виховання.

Плануються заходи, спрямовані на формування у засуджених потреби у соціально-корисній діяльності, оволодінні професією, сумлінного ставлення до праці. Спільно з виробничою службою реалізація програми диференційованого виховного впливу на засуджених „Професія", організація економічного навчання (години економічної просвіти), трудового змагання, конкурсу „Кращий за професією", роботи гуртку технічної творчості, підведення підсумків трудової діяльності.

VI. Загальноосвітнє навчання та просвітницька робота.

У розділі зосереджуються заходи щодо підвищення загальноосвітнього рівня засуджених та розвитку кругозору. Залучення засуджених до участі у програмі диференційованого виховного впливу „Освіта". Організація діяльності загальноосвітнього навчального закладу при установі, предметних гуртків, консультацій, самостійної підготовки, взаємодія з органами управління освітою. Інформування засуджених про події в Україні та світі, організація роботи радіовузлу, кабельної телевізійної мережі установи, забезпечення засуджених пресою та організація підписки на періодичні видання, тематичні заходи (лекції, вечори, пізнавальні вікторини тощо).

VII. Естетичне виховання.

Заходи мають на меті раціональну організацію вільного часу засуджених, розвиток у них почуття прекрасного. Планується робота клубу, зустрічі з творчими колективами, діячами мистецтв, виставки живопису, скульптури, проведення конкурсів тощо. Реалізація програми диференційованого виховного впливу на засуджених “Творчість" (у частинах залучення засуджених до участі у художній самодіяльності та гуртках прикладної художньої творчості).

VIII. Фізичне виховання.

Заходи, спрямовані на збереження та підтримання здорового способу життя під час відбування покарання: ранкова фізична зарядка, діяльність спортивних секцій, відвідання спортзалу, організація спартакіад, змагань, спортивних ігор, зустрічі з спортсменами, прихильниками здорового способу життя. Реалізація програми диференційованого виховного впливу на засуджених “Фізкультура і спорт".

IX. Санітарно-гігієнічне виховання.

Передбачаються заходи, спрямовані на збереження здоров'я засуджених, а саме: санітарно-гігієнічна просвіта, обладнання відповідної наочної інформації, перевірки санітарного стану у відділеннях соціально-психологічної служби, організація конкурсу на кращий гуртожиток, локальну дільницю житлової зони.

X. Робота самодіяльних організацій засуджених.

Зосереджуються заходи, спрямовані на формування у засуджених корисної ініціативи, соціальної активності, здорових міжособових взаємовідносин, залучення засуджених до участі у вирішенні питань організації праці, навчання, відпочинку, побуту, впливу на виправлення засуджених, розвитку корисних соціальних зв'язків. Планується засідання та звіти ради колективу установи, перевірки роботи рад колективу відділень, організація навчання активу.

XI. Індивідуальна робота.

Розділ плану відображає диференційований підхід при організації соціально-виховної роботи з різними категоріями засуджених (особи зі стійкою криміногенною спрямованістю та протиправною поведінкою, злісні порушники режиму відбування покарання, особи, які знаходяться у штрафних приміщеннях, схильні до агресії та самоагресії, особи, що мають психічні відхилення, перебувають у тривалому депресивному стані, залежні від вживання алкоголю, наркотиків та інші). Визначаються заходи виховного впливу на засуджених у залежності від їх моральної, педагогічної занедбаності та психологічного стану. Планується участь у засіданнях профілактичної комісії, заслуховування засуджених, бесіди, заходи психологічної корекції, залучення до виховної роботи родичів, членів методично-виховної ради, досвідчених працівників установи, самодіяльних організацій, представників державних, громадських та релігійних організацій тощо. Реалізація програми диференційованого виховного впливу на засуджених „Подолання алкогольної та наркотичної залежності".

XII. Залучення громадськості до соціально-виховної роботи із засудженими.

Визначаються заходи щодо встановлення та розвитку співпраці зі спостережними комісіями, державними, громадськими, релігійними і благодійними організаціями та окремими особами з питань їх участі у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених.

XIII. Підготовка засуджених до застосування передбачених законодавством заохочувальних норм.

Плануються заходи щодо роз'яснення засудженим порядку застосування передбачених законодавством заохочувальних норм (умовно-дострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, помилування, амністії, зміни умов відбування покарання в межах колонії тощо), участь в роботі відповідної комісії установи, аналіз повторної злочинності серед осіб, звільнених умовно-достроково, а також причин зміни умов тримання на більш суворі.

XIV. Сприяння засудженим у попередньому вирішенні питань трудового та побутового влаштування після звільнення.

Передбачаються заходи, спрямовані на організацію роботи курсів підготовки засуджених до звільнення, відповідної взаємодії з державними та громадськими організаціями, проведення ритуалу звільнення. Реалізація програми диференційованого виховного впливу на засуджених “Повернення".
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 240 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав