Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Басқарудағы коммуникацияның ролі және оның түрлері

Читайте также:
  1. B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б
  2. D) ертикальды және горизонтальды
  3. E) Билік ету, пайдалану және иелену
  4. G)Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін
  5. PS, TOP командаларымен процесстерді тексеру. Процестермен жұмыс істеуге арналған командалардың түрлері.
  6. Stty, tset командаларын тағайындау және сипаттау. Қатқыл дискімен жұмыс істеу командалары. /etc/passwd, /etc/shadow және /etc/group файлдары.
  7. Ағымдық және жедел жоспарлау
  8. Аңқа бұлшық еттерінің құрылысы.Физ-қ қасиеттері және қызметтік ерекшеліктері.
  9. Абілет және нышан
  10. Абсолютті және қатыстық шамалар

Хабардыѕ пайдалылыєы мен тиiмдiлiгiн зерттеумен байланысты тїрi: A) прагматика

Хабарлар алмасу їдерістінде јдетте негізгі тґрт элементт атайды, олар C) жґнелтуші, хабар, арналар, хабар алып тўрушы

Харизмаєа негiзделген, билiк A) эталонды билiк

Харизматикалыќ мінез-ќўлыќ билігі Эталондыќ

Харизматикалыќ тўлєа, оныѕ јсер етуi неге негiзделген: A) кґрiктiлiк, тартымдылыќ, ќанаєаттану арќылы жјне осындай тўлєаєа ўќсау маќсатымен јсер ету

Хирургтыѕ пациентке ќатысты билiгi ќай билiк тїрiне жатады A) эксперттiк

Хоманс моделiн бiлдiретiн жиынтыќ фактiлерiн таѕдап алыѕыз A) эмоциялар, ќызмет, ґз-араќатынастар

Хоторн эксперименті жїргізілген компания D) «Уэстерн Электрик»

Хоторн экспериментіне ќатысќан єалым B) Э.Мэйо

Хабар алмасу үстінде хабарды жіберушімен қабылдаушы арасында бірнеше өзара байланыс кезеңдері болады - неше кезең болады? 4

Шешiлетiн мјселелердiѕ ауќымдылаєы жаєынан басќарушылыќ шешiмдердiѕ тїрлерi A) жалпы, жеке

Шешiм ќабылдау їдерісі ќандай сатылардан тўрады? A) јзiрлiк, негiзгi, ќорытынды

Шешiмдердi ґѕдеудегi басќарушылыќ циклiне не жатады: A) аќпаратты жинау, шешiмдердi негiздеу, ќабылдау, орындау уаќыты

Шешiмнiѕ жїзеге асырылу ўзаќтыєы жґнiнен негiзгi тїрлерi A) Ўзаќ, орташа, ќысќа мерзiмдi

Шешiмнiѕ жїзеге асырылу ўзаќтыєы жґнiнен шешiмдердiѕ негiзгi тїрлерi B) перспективалыќ, аєымдаєы, оперативті

Шуылдар дегеніміз D) хабар мјніѕ бўзу

 

Ыќпал – бўл: A) жеке бiр адамныѕ, келесi бiр адамныѕ мiнезiне ґзгерiс енгiзетiн ќандай да бiр мiнез-ќўлыќ јрекетi

Ыќпал етудiѕ формалары A) кґз жеткiзу, ќатынасу

Ықпал ету объектілерін неше шешімдерге бґлуге болады? B) екі

Іс жїзінде менеджерлердіѕ јдептілікке жатпайтын іс-јрекет жасауларына мјжбїр ететін жаєдай A) Бјсекелестік кїресі

Экономикалыќ жїйе дегенiмiз A) экономикалыќ байланыстарыныѕ бiрлiгi

Экономиканыѕ ґсуiне жаєдай жасауєа баєытталєан экономикалыќ, ўйымдастурышылыќ, јлеуметтiк шаралар жїйесi – бўл: A) реттеу

Экспертті билік A) Орындаушы жетекшініѕ біліміне сенеді жјне оны баєалайды

Элемент дегенiмiз: A) Ќўрамдас бґлiкке ыдырамайтын бґлiк

Э тикалыќ нормативке ќатысты факторлардыѕ бірі: Фирманыѕќўпиясын саќтау

Экономикалық басқару тәсiлi – бұл? A) орындаушының қызығушылығын тудыратын, адамдардың мүдделерiне сүйенетiн тәсiл

Эмерсонның неше өнімділіктің қағидасы бар? C) он екі Э кономикада басќарушы кiшi жїйе немесе субъектiсi дегенiмiз – A) басќару органдарыныѕ жиынтыєы

 

 

Басқарудағы коммуникацияның ролі және оның түрлері

Коммуникация дегеніміз қарым-қатынас, екі және одан да көп адамдардың өзара түсінісуге негізделген байланысы: бір бірінен ақпарат, мәліметтер алмасуы.

Басшы өзінің көпшілік уақытын мәліметтер алу және шешім қабылдау үшін, біреулермен байланысуға, қарым-қатынас орнатуға арнайды. Баскдрудың жоспарлау, ұйымдастыру мотивация және бақылау қызметтерін орындау да қарым-қатынас орнатуға байланысты. Коммуникация – басшылық етудің байланыстырушы процесі болып саналады.

Менеджерлер өз жұмысын ойдағыдай орындау үшін тиімді қарым-қатынас орнатуы қажет.

Шетел зерттеушілерінің пікірінше, тиімсіз қарым-қатынас – проблемалардың туындауының басты себептерінің бірі. Тиімді жұмыс істейтін басшылар – бұлар тиімді қарым-қатынас орната білетіндер. Ұйым ішінде де, одан тысқары жерде де тиімді қарым-қатынас ұйым аралықтары үшін де, сыртқы орта үшін де аса қажетті, сол мақсатта олар түрлі амалдарды пайдаланады.

Олар тұтынушыларға жарнама арқылы және басқадай жолдармен байланысады. Қоғамдық ұйымдармен қарым-қатынас орнатуда жергілікті ұйымдармен, жалпыұлттық немесе халықаралық деңгейде байланыс жасауға ерекше кеңіл бөледі. Ұйым мемлекеттік реттеу тәртібіне бағынуына тура келеді, сол себептен де есеп беріп, онда қаржы және маркетинг туралы мәлімет береді, сондай-ақ өзінің орналасуы мүмкіндіктері, жеңілдіктері т.б. туралы деректер келтіреді. Ұйымның сыртқы ортадағы оқиғалар мен факторларға қатысуынын баска да толып жатқан әдістері бар.

Сыртқы орта арқылы пайда болатын алуан түрлі проблемаларға байланысты ұйым ішінде әр түрлі талқылаулар, жиналыстар, телефон арқылы келісімдер жүргізіліп, қызмет жазбалары, есептері, бейнетаспалар т.б. жасалады.

Ұйымда мәліметтер бірінен бірі беріліп, алмасып отырады. Жоғарғы басшылықтан төменгі басшылықка күнделікті міндеттер, нақты тапсырмалар, ұсыныстар т.б. беріледі. Төменгі деңгейдегі басшылықтан жоғары деңгейдегі басшылыкка берілетін мәліметтер еңбек өнімділігіне айтарлықтай ықпал етеді.

Төменгі деңгейден жоғарғы деңгейдегі басшылыкка берілетін мәліметте не істеп жатқандығы айтылады. Басшы осындай жолмен ағымдағы және толғағы жеткен мәліметтерді біліп отырады, істі оңға бастырудың мүмкін болатын варианттарын ұсынады. Жоғарғы басшылар мен төменгі басшылардын мәлімет алысуы әдетте есеп беру, ұсыныс айту және жазбаша түсініктеме нышанында болады.

Әр түрлі бөлімшелер аралығындағы коммуникация көлбеу коммуникацияға жатады. Кез келген ұйым ұндай коммуникацияны қажет етеді, өйткені, оның өзі өзара байланысты элементтерден тұратындықтан басшы мақсатқа жетуі үшін біркелкі жолға қойылған жұмысқа қол жеткізуі тиіс.

Басшы мен бағыныштылар коммуникация компоненттері болып саналады. Олар бөлімшелердегі міндеттерді анықтау үшін мәліметтер алмасады, жұмысты тиімді орындау проблемаларын талқылайды.

Басшы мен жұмысшы топтарының арасындағы коммуникация, басшы мен бағыныштылар арасындағы қосымша мәлімет алу болып саналады, әрі басшыға топтың іс әрекетінің тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 141 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Коммуникация їдерісініѕ бір кезеѕне __________ жатады Хабарлау| Цикл сокращается за счет параллельного хождения каждой отдельной пары смежных операций.

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав