Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття наука, суть наукового пізнання та наукового дослідження

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  3. SURFER 7.04 В АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  4. Адміністративні стягнення: поняття та види
  5. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  6. Аналіз результатів дослідження.
  7. Аналіз результатів експериментального дослідження
  8. Анкетування – метод дослідження, при якому спілкування між дослідником і опитуваним опосередковане письмовим опитувальником.
  9. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  10. Взяття матеріалу для дослідження на наявність хламідій.

3) эпистаз: ген R эпистатичен, ген P – гипостатичен

4) множественный аллелизм

5) эпистаз: ген P эпистатичен, ген R – гипостатичен

6) полигенное наследование

4. Цистинурия – наследственное заболевание, связанное с образованием цистиновых камней в почках. Этот признак рецессивен. Но у гетерозигот наблюдается повышенное содержание цистина в моче. Определите возможные генотипы детей, отец которых имел повышенное содержание цистина в моче, а мама страдала почечно-каменной болезнью. Условные обозначения: А – здоровые почки, а – цистинурия.

1) АА, Аа, Аа, аа

2) АА

3) Аа, аа

4) аа

5) АА, аа

5. У кошек гены, контролирующие окраску шерсти, находятся в Х-хромосоме и проявляют неполное доминирование. При скрещивании черной кошки с рыжим котом в F1 были получены черные самцы и черепаховые самки. Каково ожидаемое отношение фенотипов в F2?

1) 50% черепаховые кошки и 50% черные коты

2) 25% черепаховые самки, 25% черные самки, 25% рыжие самцы, 25% черные самцы

3) 50% черные самки, 50% черные самцы

4) 25% черепаховые самки, 25% рыжие самки, 25% рыжие самцы, 25% черные самцы

5) 50% черепаховые самки, 50% рыжие самцы

6) 50% черепаховые самки, 50% черепаховые самцы

Тема 1. Особливості науки та наукового пізнання

Поняття наука, суть наукового пізнання та наукового дослідження

1. Сфера діяльності людини, спрямована на вироблення, нагромадження та систематизацію об'єктивних знань про дійсність, називається:

а) практикою; б) наукою;

в) експериментом; г) пізнанням.

2. Характерними ознаками (парадигмами) науки є:

а)структурність, ієрархічність, проблемність;

б)доцільність, цілеспрямованість і ефективність;

в)конкретна націленість, керованість (спрямованість).

г)усі відповіді вірні.

3. Кінцевою метою науки щодо тих чи інших досліджуваних

явищ, є їх:

а) пізнання (опис);

б) передбачення і використання в практичній діяльності;

в) задоволення цікавості.

4. Шляхи пізнання людиною наукового світу:

а) спостереження і експериментальне дослідження;

б) абстрактне мислення і узагальнення;

в) статистична обробка спостережень.

5. Зародження елементів науки в процесі філогенетичного розвитку людини пов'язане з:

а) виникненням словесно-логічного мислення;

б) використанням вогню;

в) прямоходінням

6. Перехід від окремих фактів до узагальнень, виведення з окремих фактів та явищ загальних принципів та законів, називається:

а) дедукцією; б) індукцією;

в) абстрагуванням; г) аналізом.

7. Спосіб дослідження, що базується на переході від загального до конкретного, називається:

а) дедукцією; б) індукцією;

в) абстрагуванням; г) аналізом.

8. Основними етапами процесу формування понять і утворення на їх основі суджень та умовисновків є:

а) аналіз і синтез; б) порівняння і абстрагування;

в) конкретизація і узагальнення; г)статистична обробка результатів дослідження.

9. Розумове розчленування предмета (явища) на частини, виділення його окремих рис, особливостей чи ознак, здійснюється шляхом:

а) абстрагування; б) аналізу; в) синтезу; г) а+в.

10. Вивчаючи окремі риси, деталі, узагальнюючи їх, людина будує єдине ціле завдяки:

а) абстрагування; б) аналізу; в) синтезу.

11. Вичленення окремих об'єктів (явищ) для їх детального вивчення проводиться за допомогою:

а) абстрагування; б) аналізу; в) синтезу.

12. Об'єктом (предметом) у фізіології праці може бути:

а) життєдіяльність організму у взаємозв'язку з умовами виробничої діяльності;

б) розробка та вдосконалення методів оцінки функціонального стану організму;

в) з'ясування закономірностей розвитку функцій окремих органів і систем організму в онтогенезі;

г) з’ясування закономірностей розвитку функцій окремих органів і систем організму в процесі філогенезу.

13. Своєрідним інструментом, яким користуються для відкриття об'єктивних законів дійсності є:

а) метод (спосіб); б) осмислення;

в) прогнозування; г) узагальнення.

14. Метою теоретичного дослідження є:

а) узагальнення; б) осмислення;

в) прогнозування; г) проведення експерименту.

15. Основою інтуїтивного мислення є:

а) уява і творча фантазія; б) догадка і проникливість;

в)наявність новизни; г) наявність елементів несподіванки.

16. Творчий процес втілення ідеї дослідника в життя умовно поділяють на такі етапи:

а) народження ідеї й її логічне осмислення шляхом узагальнення та абстрагування (виділення);

б) практичне виконання (реалізація) творчого задуму;

в) інтуїтивне мислення.

17. Інтуїтивне мислення включає в себе:

а) уяву і творчу фантазію; б) догадку і проникливість;

Загрузка...

в) передбачення.

18. Активним елементом творчого процесу, що полягає у здатності викликати у своїй свідомості з чисельних спогадів складові частини і створювати з них нові психічні образи, є:

а) уява; б) творча фантазія;

в) здогад; г) проникливість.

19. Необхідним елементом науки, пов'язаної з використанням досвіду та знань попередніх поколінь, є:

а) інтуїтивне мислення; б) наслідування;

в) уява; г) проникливість.

20. Науковий висновок з об'єктивного аналізу наслідків вивчення даної проблеми, позначається терміном:

а) творча фантазія; б) догадка;

в) науковий прогноз; г) уява.

21. Своя думка на ті чи інші явища, процеси (відображення стану наукового пізнання), позначається терміном:

а) гіпотеза; б) уява; в) творча фантазія; г) здогад.

22. Науково обґрунтоване припущення про факт, що не доступний для звичайного спостереження:

а) здогад; б) уява; в) творча фантазія; г) гіпотеза.

23. Легенди про "снігову людину", чудовисько "Нессі", НЛО тощо, є прикладами псевдонаукових гіпотез. Таку псевдонауку називають:

а) уфологією; б) астрологією;

в) телекінезом; г) парапсихологією.

24. До категорії псевдонаук відносять (вкажіть неправильну відповідь):

а) астрологію;

б) телекінез (психокінез);

в) парапсихологію (телепатія, яснобачення, лозошукання, парадіагностика);

г) фізіологічний експеримент.

25. "Гіпотеза - це риштування, яке зводять перед будинком і розбирають, коли будинок готовий" - говорив:

а) І. Павлов; б) М. Сєченов; в) Г. Гете; г)М. Амосов.

26. Методологічні установки для дослідників в "Правилах для керівництва розумом" написав яскравий представник раціоналізму свого часу:

а) Р. Декарт; б) М. Бернштейн;

в) Л. Пастер; г) І. Мєчников.

27. "Закон, що живе в нас, називається совістю. Совість - це власне підпорядкування наших вчинків цьому закону" - писав:

а) Сенека; б) Кант; в) Спіноза; г) Декарт.

28. Проблема моральності вченого включає в себе відповідальність за:

а) науковий рівень та чистоту своїх досліджень;

б) коректність наукових висновків, терпимість та шанобливе ставлення до праці колег;

в) соціальні наслідки своїх досліджень, їх користь для сус­пільства;

г) мареріальні здобутки від винаходу.

29. Постійна готовність погоджуватися з думкою інших, прагнення до однодумства, позначується терміном:

а) альтруїзм; б) егоїзм; в) конформізм; г) методи наукових досліджень.

30. З врахуванням особливостей виконання, наукові дослідження поділяють на:

а) теоретичні і експериментальні; б) науково-виробничі;

в) науково-пошукові і виробничі;

г) фундаментальні та прикладні.

31. Теоретичні дослідження базуються на таких логічних побудовах, які стали наслідком узагальнення багатовікового досвіду людського суспільства, а саме на:

а) аксіомах, законах і принципах;

б) постулатах і теоремах;

в) гіпотезах.

32. Теоретичне дослідження не включає в себе такі етапи:

а) вибір напрямку, проблеми, теми, завдання;

б) аналіз літератури з даної теми;

в) розробка своїх варіантів вирішення проблеми і прийняття рішень;

г) проведення експерименту.

33. Система прийомів чи способів, що застосовуються при виконанні наукових досліджень, позначується терміном:

а) методика; б) метод;

в) експеримент; г) модель.

34. Штучна система, що відтворює головні риси досліджуваного об’єкту, позначується терміном:

а) методика; б) метод;

в) експеримент; г) модель.

35. Мінімальне статистичне (біометричне) опрацювання результатів експериментальних досліджень – це визначення по кожній досліджуваній групі:

а) середнього арифметичного числа (М) і його похибки (m);

б) вірогідності різниці (Р);

в) коефіцієнта кореляції двох (чи більше) величин (r).

36.Основними методами досліджень науковцями давніх часів був:

а) дедуктивний метод; б) метод спроб та помилок;

в) гіпотетичний метод; г) історичний метод.

37.Метод досліджень, що базується на аксіомах, які приймаються без доказів, називається:

а) історичним; б) гіпотетичним;

в) аксіоматичним; г) а + б.

38.Розробка гіпотези досліджуваного явища чи процесу, як мето дологічної основи дослідження, підтвердженої експеримен тально, передбачається таким методом дослідження:

а) історичним; б) гіпотетичним;

в) аксіоматичним; г) методом спроб і помилок.

39.Загальний спосіб досягнення тотожного і всебічного відображен­ня предмета, явища, властивості, закономірності позначується терміном:

а) метод; б) методика;

в) експеримент; г) б + в.

40.Спосіб цілеспрямованого проведення окремих робіт в процесі самого вивчення явища, процесу, властивості, називається:

а) методом; б) методикою;

в) експериментом; г) а + в.

41. Система прийомів чи способів, що застосовуються при виконанні теми, позначується терміном:

а) методика; б) метод;

в) експеримент; г) модель.

42.Методика включає в себе такі пункти:

а) мета та завдання досліджень;

б) вибір змінних чинників, що впливають на хід дослідження та визначення їх важливості;

в) обгрунтування оцінюваних критеріїв, вибір необхідних приладів тощо;

г) а + б + в.

43.«Немає будь-якої вірогідності науки там, де не можна застосувати жодну з математичних наук, де немає зв’язку з математикою» – писав:

а) Р.Декарт; б) Л.да Вінчі;

в) Л.Пастер; г) І.Мєчніков.

44.Журнал наукових досліджень є офіційним документом, тому він повинен бути:

а) пронумерованим; б) прошитим;

в) скріпленим печаткою; г) а+б+в.

45.Виділення загальних рис та закономірностей досліджуваних чинників та явищ, як основи для узагальнюючого висновку, проводять на підставі:

а) аналізу та синтезу отриманих даних; б) критичної оцінки отриманих результатів;

в) співставлення та виявлення залежностей між якісними та кількісними змінами досліджуваного об’єкту; г) а+б+в.


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав