Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методи прогнозування

Читайте также:
  1. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  2. I. Из истории развития методики развития речи
  3. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  4. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  5. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  6. I.Методические указания по выполнению курсовых работ
  7. I1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  8. II. Глубокая скользящая методическая пальпация.
  9. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА
  10. II. Методические указания по прохождению учебной практики

Для прогнозування врожаїв найбільшого поширення набули такі методи:експертних оцінок, аналогій,кореляційно-регресивного моделювання, вирівнювання динамічних рядів урожайності та їхня екстраполяція.

Метод експертних оцінок ґрунтується на досвіді та інтуїції спеціалістів. Позитивним у ньому є орієнтація на середньопрогресивні показники явищ, які визначають урожайність. Проте цей метод має значну частку суб’єктивності, тому надійність його недостатня.

Метод аналогій близький за своєю сутністю до методу експертних оцінок і є якіснішим, ніж кількісне програмування. Він використовує більше конкретних даних про фактори формування врожаю. Щоб спрогнозувати за цим методом, необхідно мати дані про врожайність та умови формування врожаю за попередні роки.

Метод кореляційно-регресійного прогнозування врожайності - один з найдосконаліших методів. Він ґрунтується на конкретних показниках різних сторін продукційного процесу. Алгоритмічна система підходу до прогнозування включає такі основні етапи: виявлення можливих факторів, які впливають на врожайність; встановлення тісноти міжфакторних зв’язків із наступним виділенням підмножини факторів, що найбільше впливають на врожайність; перетворення підмножини з метою усунення явища мультикорллінеарності; визначення допустимих значень факторів, які ввійшли в модель; проноз урожайності із заданим ступенем статистичної надійності. Такі моделі складаються з окремих блоків (агрометеорологічний, фотосинтезу, дихання, росту, розвитку та інші), досить об’ємні за інформацією і потребують комп’ютерного забезпечення. Математичне рівняння для прямолінійної залежності між трьома змінними має такий вигляд:

У= А+В1Х1+ В2Х2,

Де У - прогнозована врожайність, ц/га;

А - вільний член рівняння;

Ві і В2 - коефіцієнти регресії:

В! - показує, на яку величину збільшується У при кожному зростанні на одну одиницю

Х1 при постійному значенні Х2; В2 - показує, на яку величину збільшується У при зростанні Х2 на одиницю при постійному значенні Х1.

Значення А, В1 і В2 вираховують методом найменших квадратів.

Метод вирівнювання динамічних рядів досить поширений у прогнозуванні. Його основою є припущення про стійку тенденцію зміни врожайності в часі. Однак така гіпотеза не завжди підтверджується. Цього не враховує просте вирівнювання динамічних рядів. Тому за вказаним методом не можна передбачити зміну тенденції врожайності. Цей метод широко застосовують для прогнозування врожайності у перспективі на підставі сукупного результату господарської діяльності без вичленування впливу кожного конкретного фактора, тобто на основі тенденцій, що склалися в сільгосппідприємстві стосовно забезпечення врожаю добривами, технікою, засобами захисту рослин, тенденцій зміни сортового складу, сортооновлення, насінництва, управління виробництвом тощо. Для прогнозування врожайності за цим методом необхідно мати величину врожайності не менше як за 10 попередніх років. Прогнозовану врожайність розраховують за рівнянням лінійної регресії:

У = а + bx,

Де У - прогнозована урожайність, ц/га;

а - вільний член рівняння;

в - коефіцієнт регресії;

X - фактор часу, тобто порядковий номер року, на який прогнозують урожайність.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав