Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 8. Введення у Visual Basic 6.0.

Читайте также:
  1. Basic Approaches to syntactic analysis.
  2. III. Алгоритмическая конструкция ветвление и ее использование в языке Visual Basic
  3. IV. Алгоритмическая конструкция цикл и ее использование в языке Visual Basic
  4. Syntax. Basic syntactic notions.
  5. The accentual tendencies in English. Basic word stress patterns in English
  6. Бейсик (Basic)
  7. Введення
  8. Введення
  9. ВВЕДЕННЯ
  10. Введення аналогових сигналів і формування дискретних статичних сигналів

На Капитанской 4

(Василеостровский район)

Небольшие группы по 6-8 человек. Занятия проводятся под руководством Черняева Дмитрия Александровича 4-й дан айкидо Айкикай, представителя направления айкидо сенсея Хорикоси в России.

Детские группы от 5 до 10 лет,

подростковые группы от 11 до 14 лет,

Взрослые группы от 14 до 50 лет

Запись по телефонам: +7 921 090 66 11 305-59-09

Стоимость:2500руб/мес.

Www.aikihome.ru, www.seimei.spb.ru

Ректор

___________ __ Макаренко М.В.

«____» ____________2012 р

Програма навчальної дисципліни

 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ

 

Шифр та галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Код та напрям підготовки: 6.070101 «Вагони та вагонне господарство»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Навчальна програма розглядалась

на засіданні кафедри і запропонована

для затвердження протокол № 1

від 14 серпня 2012 року

 

Завідуючий кафедрою АКІТТ

_______________ Стасюк О.І.

Київ 2012


Обчислювальна техніка та програмування // Програма навчальної дисципліни. - ДЕТУТ, 2012 - _17_ с.

Розробник: професор кафедри інформаційних систем і технологій, доктор технічних наук Мараховський Л.Ф.

Рецензенти: (доцент кафедри інформаційних технологій державного педагогічного університету ім.. Драгоманова, кандидат фізико-математичних наук Кузьміна Н.М та доцент кафедри Економіка підприємств ______________________).

 

 

Затверджено вченою радою ДЕТУТ
Протокол №___ від_______
. 201 __р.

ДЕТУТ, 2012


І. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Обчислювальна техніка та програмування»

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ структури персонального комп’ютера, оволодіння інструментами побудови структурних блок-схем алгоритмів та розробки програм на основи мови програмування Visual Basic. Вивчення способів побудови структурних блок-схем алгоритмів у відповідності зі стандартами.

 

Курс: підготовка (бакалаврів, спеціалістів або магістрів) Шифр та найменування галузі знань, код та назва спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
     
  Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 6   Модулів: 4   Змістовних модулів: 4   Загальна кількість годин: 180 годин   Тижневих годин: 3 години.       Шифр та галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» Код та напрям підготовки: 6.070101 «Вагони та вагонне господарство»   Освітньо-кваліфікаційній рівень - бакалавр       Вибір вузу. Рік підготовки: 1 Семестр: 2   Лекції (теоретична підготовка): 30 години. Лабораторні: 50 годин.   Самостійна робота: – опрацювання теоретичного матеріалу за темами 1-15.   Індивідуальна робота – 90 годин.   Вигляд контролю: залік, іспит

 


ІІ. ВСТУП

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

 

Надати студентам знання, уміння та навички для викладення технічних ідей за допомогою методів програмування. Оволодіти методами комп ютерної техніки і програмного забезпечення, набути знання і уміння працювати на сучасних персональних комп ютерах, набути знання і уміння по розробці алгоритмів та програм на мові програмування Visual Basic.

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

- мати достатньо повне уявлення про структуру мікропроцесора та комп’ютера;

- набути навичок створення креслень структурних блок-схем алгоритмів засобами стандартного програмного забезпечення і комп'ютерної графіки;

- використовувати отримані знання з комп'ютерної техніки та програмування при виконання курсових і дипломних проектів;

- створювати структурні блок-схеми алгоритмів і програм обчислювального процесу згідно із затвердженими державними стандартами;

- уміння виконувати розробку програм на мові програмування Visual Basic.

Зв’язки між дисциплінами:

- вивчення курсу «Обчислювальна техніка та програмування» базується на матеріалах, що були засвоєні студентами в процесі вивчення таких курсів, як: математика, інформатика та алгоритмічні мови.

 

 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- основні принципи роботи на персональному комп ютері при побудові програм на алгоритмічній мові програмування Visual Basic.

Вміти:

- працювати на сучасних комп ютерах;

- розробляти структурні блок-схеми алгоритмів конкретних задач;

- розробляти програми на алгоритмічній мові програмування Visual Basic для розв язування конкретних задач;

- налагоджувати програми у відповідності зі структурними блок схемами алгоритмів.

Повинні оволодіти навичками:

- використання персонального комп ютера засобами введення і виведення інформації при створенні зображень структурних блок-схем алгоритмів; знанням команд системи програмування на мові Visual Basic та методами розробки програм на мові Visual Basic при розв’язані конкретних задач.

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Введення в дисципліну «ОТ і програмування».

(2 лекційні години)

У введені спочатку розглядається закон «Про національну програму інформатизації». Визначення інформатики, теорії інформації. Дано поняття обчислювальної техніки, для чого використовується імітаційне моделювання, що визначає системний аналіз, економічна інформація. Розглядається що належить до найважливіших властивостей економічної інформації, з чого складається структура інформації, дається визначення: реквізиту, ознаки, основі, показнику. Також розглядається, що собою являє набір даних, інформаційний потік. Надається класифікація економічної інформації, що характеризує ієрархічну, фасетну і дескриптору системи. Дається визначення баз даних, що забезпечує система управління базами даних, що таке база знань, чому призначені системи інтелектуальної підтримки рішень. Дається визначення цивілізації з точки зору виконання законів та поняття інформаційного суспільства.

 

Література [1-4]

Тема 2. Принципи і особливості побудови комп’ютера.

.

(2 лекційні години)

Основні поняття принципів і побудови процесорів та комп’ютерів обчислювальної техніки. Розглядаються основні апаратні засоби сучасних персональних комп’ютерів, їх функціональні блоки. Структурна схема персональних комп’ютерів та призначення їх пристроїв.

Література[1–4]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

 

Тема 3. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів.

(2 лекційні години)

Принцип програмного управління. Методологія розв’язання задач на ПК. Визначення етапів складання типового підходу людини до розв’язання задач на ПК. Життєвий цикл програмного забезпечення. Геометричні фігури структурних блок-схем. Основні види, що використовуються для складання структур блок-схем алгоритмів. Системний підхід до розв’язання задач на ПК. Приклади структурної блок-схеми введення даних одновимірного та двовимірного масивів інформації. Принцип ієрархічного програмного управління. Новий напрям розробки – реконфігуріруєми пристрої комп’ютера.

Література [1-4]

Тема 4. Основи теорії алгоритмів.

(2 лекційні години)

Основні поняття про алфавітні оператори та алгоритми, абстрактний алфавіт, алфавітне відображення алгоритмічної системи. Приведені типи алфавітних операторів. Поняття еквівалентності між собою алгоритмів. Характеристики та призначення елементарних операторів та розпізнавачів. Дано поняття граф-схем для відображення алгоритмів. Нормальні алгоритми та алгоритми узагальненими нормальними алгоритмами. Приведений принцип нормалізації. Самовдосконаленні ієрархічні системи алгоритмів, що змінюють структуру алгоритму у процесі роботи. Автоматизації процесів творчості.

Література [1-4; Д 9]

Тема 5. Програмне забезпечення персонального комп’ютера

(2 лекційні години)

Основа роботи сучасного ПК. Організація обчислювального процесу в ПК. Класифікація програмного забезпечення. Визначення комп’ютерної програми, програмного засобу, програмного забезпечення. Розподіл програмного забезпечення на основні класи. Операційні системи і сервісні програми. Інструментальні мови і системи програмування. Транслятори, інтерпретатори та компілятори. Прикладні системи. Пакети прикладних програм. Розробка додатків. Загальні відомості. Умови необхідні для створення комерційного додатку професійного рівня. Масштаб додатка. Офісні додатки. Електронні таблиці. Ділова графіка. Особливості розробки технічного завдання.

Література [1-4; Д-5–9]

Тема 6. Технологія побудови блок-схем алгоритмів.

(2 лекційні години)

Технологію побудови блок-схем алгоритмів. Блок-схеми лінійних процесів. Блоки-схем, що використовуються при побудові лінійної структури блок-схеми алгоритму. Визначення розгалуженого алго-ритму. Розгалужені обчислювальні процеси. Визначення циклічного алгоритму. Структури блок-схем циклічного алгоритму в загальному вигляді. Типи циклічних алгоритмів: з відомим та невідомим повторюванням. Ітераційні циклічні процеси.

Література[1-4; Д-5–9]

Тема 7. Блок-схеми вкладених циклічних процесів.

(2 лекційні години)

Визначення вкладених циклів: зовнішніх та внутрішніх. Обчислення вкладених циклічних процесів. Характеристики масивів. Типи масивів. Поняття одновимірних масивів. Алгоритми одновимірних масивів. Поняття двовимірних масивів. Алгоритми двовимірних масивів. Поняття багатовимірних масивів. Задачі для створення циклічних блок-схем алгоритмів.

Література [1-4; Д-5–9]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Тема 8. Введення у Visual Basic 6.0.

(2 лекційні години)

Загальні питання про Visual Basic 6.0. Стиль програмування реалізований у Visual Basic. Додаток Visual Basic. Принцип будування додатків у Visual Basic. Робоче місце розробника. Код - це команди комп’ютера. Відкриття вікна коду у формі. Поділення вікна на дві частини. Відміна розділу вікна. Рядок коду у Visual Basic. Поняття змінної. Типи змінних, що підтримує Visual Basic. Орієнтація на події. Заголовок у процедури обробки події. Об’єкти. Параметри об’єкту. Методи. Вікно властивостей. Процедури та функції. Проект. Компоненти проекту.

Література [1-4; Д-5–9]
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 103 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав