Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

V. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Читайте также:
  1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  3. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  4. II.3. Средства контроля. Контроль рабочих листов
  5. II.ЦЕЛЬ контрольной РАБОТЫ
  6. III. Систематизація і доповнення знань
  7. III. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  8. III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  9. IV. Контрольная работа №1.
  10. IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань студентами та об'єктивного їх оцінювання необхідно здійснювати систематичний поточний контроль знань і належно організовувати підсумковий контроль. Оцінювання знань студентів з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» проводиться у двох напрямках:

1. Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни (експрес-опитування студентів попередньої теми лекційного заняття за 10-15 хв. перед початком нової лекції).

2. Контроль за виконанням модульних завдань.

Перший напрямок контролю передбачає оцінку оперативної роботи:

• Відвідування лекційних та лабораторних занять;

• Активність та рівень знань при обговоренні питань (виступ студента підготовленою доповіддю або рефератом) за темою, що розглядається;

• Виконання лабораторних робіт;

• Виконання індивідуальних завдань, тощо.

Другий напрямок контролю передбачає оцінку модульних завдань:

• Результатів виконання контрольних тестів;

• Результатів контрольних робіт за модулями (блоками).

3. Завершальним етапом контролю знань студента за 1-й семестр є складання заліку, а за 2-й семестр – іспиту з дисципліни.

Контроль знань студентів здійснюється на лекційних та лабораторних заняттях, які проводяться з метою відпрацювання поточної заборгованості або отримання поглиблених знань з окремих питань.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1. Усне експрес-опитування студентів попередньої теми лекційного заняття (за 10-15 хв. перед початком нової лекції).

Оцінюється: за 1правильну відповідь нараховується додаткових - 0,5 бала.

 

2. Відвідування лекційних та лабораторних занять.

Оцінюється: при відвідуванні студентом 1 занятті нараховується - 0,5 бала за кожне відвідування заняття;

при відвідування студентом менше 70% занять - бали не нараховуються.

 

3. Виконанням модульних завдань:

А) За підготовлену доповідь або реферат по темі лекційних занять (також виступ студента з ним і дані відповіді на питання) оцінюється в додаткових від 3…5 балів:

“Відмінно” – 5 балів. Реферат або доповідь побудована на рівні самостійного творчого мислення на основі ґрунтовного знання проблеми, що висвітлюється; основних понять та категорій, розуміння закономірностей, грамотне, логічно–послідовне викладання матеріалу, вміння пов’язувати його з сучасними досягненнями в області розвитку комп’ютерної графіки, зроблено узагальнення та висновки. На додаткові питання дана правильна відповідь.

“Добре” – 4 бали. Реферат або доповідь побудована на рівні самостійного мислення з елементами творчого пошуку, розуміння студентом основних закономірностей викладання навчального матеріалу. Допускаються окремі незначні помилки та неточності у висвітленні неосновних аспектів проблеми. На додаткові питання відповідь дана в цілому вірно, але стисло і допускалися деякі уточнення з боку викладача.

“Задовільно” – 3 бали. В цілому реферат або доповідь на рівні репродуктивного мислення. Допускаються недостатньо вірні формулювання, окремі незначні помилки у висвітленні основних аспектів проблеми, незнання студентом другорядних понять і категорій. На додаткові питання студент затруднявся з відповіддю.

Б) Виконання лабораторних робіт оцінюється:

5 балів – студент, правильно виконав лабораторну роботу, дав правильні відповіді на всі питання при захисті лабораторної роботи;

4 бали – студенту, який виконав роботу з деякими неточностями, зауваженнями, допустив деякі неточності при відповіді на питання при захисті лабораторної роботи;

3 бали – ставиться студенту, якщо він вчасно здав лабораторну роботу, проте несамостійне виконав її, були зауваження,щодо правильного виконання, відповідь не обґрунтована майже ні на одне питання;

1-2 бали - у випадку, якщо студент: не вчасно, із суттєвим запізненням здав лабораторну роботу, не самостійно її виконував,без захисту.

В) Виконання індивідуальних завдань оцінюється в додаткових максимум 2 балів, якщо завдання було виконане правильно, якщо з деякими незначними зауваженнями то знімається 1 бал. У разі неправильного виконанні завдання бали не нараховуються.

Г) Результатів виконання контрольних тестів оцінюється у 2 бали, тобто за кожну правильно дану відповідь нараховується 0,5 бала.

Д) Результатів контрольних робіт за модулями (блоками) оцінюється максимум у 3 балів.

 

4. Залік, іспит та підсумкова оцінка з дисципліни.

 

Залік та іспит проводиться під час сесії згідно екзаменаційного розкладу. На залік та іспит виділено по 15 балів. Залік оцінюється при виконані лабораторних робіт, котрих у 1-му семестрі 15. Екзаменаційний білет складається з 3 питань та практичної роботи. За кожну відповідь нараховується по 1÷3 білів, за практичну роботу 6 балів, додаткових 1÷3 балів студент може заробити давши правильну відповідь на додаткове питання.

 

Вид оцінювання Кількість балів
Всього за зм.модуль 1 - лабораторні роботи - контрольна робота - індивідуальні завдання   3*5=15  
Всього за зм.модуль 2 - лабораторні роботи - контрольна робота - індивідуальні завдання   12*5=60  
Всього за зм.модуль 3 - лабораторні роботи - контрольна робота - індивідуальні завдання   7*5=35  
Всього за зм.модуль 4 - лабораторні роботи - контрольна робота - індивідуальні завдання   8*5=40  
Залік  
Іспит  
Всього за 1-й семестр  
Всього за 2-й семестр  

 

Отже, за 1-й та 2-й модулі 1-го семестру та залік студент може набрати максимальну кількість 100 балів,. за 3-й та 4-й модулі 2-го семестру та іспит студент може набрати максимальну кількість 100 балів.

.

Студент при складанні двох модулів за семестр, заліку або іспиту може отримати автоматично оцінку по курсу відповідно до таблиці:

 

Кількість балів (за шкалою навчального закладу) Екзаменаційна оцінка За національною шкалою ЕСТS
90-100 відмінно А
82 – 89 75 – 81 добре В С
67 – 74 60 – 66 задовільно D Е
35-59 не задов. з можлив. повторного складання FX
1-34 не задов. з обов’язковим повторним курсом F

 

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою, яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких об’єктивних причин (хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

VI. ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Безверхий О.І., Кривоносов Ю.Г., Мараховський Л.Ф. Основи інформатики та комп’ютерної техніки. Т.1. Основи інформатики, ПК та програмування: навчальний посібник. – К.: КУЕТТ, 2005.– 394 с.

2. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Навчальний посібник / За ред. О.А.Пушкаря.-Київ: Видавничий центр “Академія”, 2001. - 696 с.

3. Мараховський Л.Ф., Міхно Н.Л. Комп’ютерна техніка та програмування: В 2 т.: Навч. Посіб. – Т. 1. Комп’ютерна техніка та програмування на Visual Basic і VBA. – К.: КУЕТТ, 2007. – 214 с.

4. Мараховський Л.Ф., Міхно Н.Л. Комп’ютерна техніка та програмування: В 2 т.: Навч. Посіб. – Т. 2. Розв’язання економічних задач на Visual Basic та VBA. – К.: КУЕТТ, 2007. – 234 с.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 90 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав