Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема № 1. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

Читайте также:
 1. Амбулаторно - поліклінічна допомога
 2. Визначення походження дитини від матері та батька,Особисті і майнові обовязки батьків і дітей.
 3. Диференційна діагностика захворювань молочної залози
 4. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.
 5. Діагностика вагітності
 6. Діагностика конкурентних сил
 7. Допомога по вагітності та пологах.
 8. Економічна діагностика ефективності господарської діяльності страхових компаній
 9. ІІ-га група підходів базується на ринковій недосконалості і так званих “відмов ринку”, тобто недостатності або неефективності класичних ринкових механізмів.
 10. Науковий аналіз роботи та методична допомога вчителеві

На державному рівні підтримка та розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді передбачена Законом України «Про зайнятість населення», який набрав чинності 1-го січня 2013 року багато статей торкається студентів і випускників вищих навчальних закладів, тому вивчення його є нагальним.

Експерти вважають, що новоприйнятий закон сприяє вирішенню трьох основних проблем. По-перше, він дозволить впровадити стимули для роботодавців, щоб їм було вигідно створювати робочі місця. По-друге, вирішити проблему працевлаштування молоді. По-третє, підтримати людей зрілого віку, яким складно конкурувати на ринку праці.

Безперечно, що студенти бажають знати, які статті Закону «Про зайнятість населення» спрямовані на вирішення проблем забезпечення випускників першим місцем роботи. Тому на лекції особлива увага приділяється цим статтям.

У статті 1 Закону України «Про зайнятість населення» визначено, що молодий працівник це громадянин України віком до 35 років, випускник професійно-технічного або вищого навчального закладу, який у шестимісячний строк після закінчення навчання працевлаштувався самостійно або за направленням навчального закладу чи територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно від місця першого працевлаштування.

Статею 14 до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, серед інших віднесено молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (протягом шести місяців після закінчення) і яка вперше приймається на роботу.

Для працевлаштування категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Значні зміни стосуються працевлаштування молоді і пов’язані вони з державною підтримкою молодих працівників, залучених до роботи в селах і селищах. У статті 28 молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, надається житло на строк його роботи та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та за переліком професій (спеціальностей), затверджених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше десяти років, житло передається йому у власність.

Розширюються можливості для підвищення конкурентоспроможності молоді у статті 29. Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій. Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців. Вперше передбачено внесення роботодавцем запису про проходження стажування до трудової книжки. Керувати таким стажуванням за індивідуальною програмою може тільки працівник підприємства, установи, організації, який має стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) не менш як три роки. Законом також передбачено, що у разі коли в період стажування вищезазначена особа, виконує професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. З метою якісного проведення керівництва стажуванням, робота керівників стажування призначених з числа працівників підприємства, організації, установи, може оплачуватися підприємством, організацією, установою не за їх рахунок, а за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5 відсотків суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи.

Посилаючись на статтю 34 роботодавець має право укладати з працівниками або іншими особами, які не перебувають з ним у трудових відносинах, за їх згодою договори про направлення їх до навчальних закладів для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Загрузка...

Зазначеним договором на працівника або іншу особу, яка направляється на навчання, може бути покладено обов'язок відпрацювати на посаді відповідно до отриманої кваліфікації в такого роботодавця після закінчення навчання протягом погодженого сторонами строку, який повинен бути порівнянний з обов'язками, що взяв на себе роботодавець щодо оплати та строку навчання, але не більше, ніж три роки.

Стаття 35 передбачає участь роботодавців - замовників кадрів у визначенні змісту навчання, кваліфікаційній атестації безробітних, і зобов’язує їх надавати робочі місця для виробничого навчання, виробничої практики або стажування.

Таким чином, закон "Про зайнятість населення" містить значні зміни, які носять позитивний характер як для роботодавців, так і для випускників. Знання та використання норм Закону України «Про зайнятість населення», дозволить випускникам відчувати себе більш впевнено на ринку праці у пошуку першого місця роботи. Головне, щоб запропоновані норми отримали дієвий механізм їх реалізації.

Особливої актуальності набуває підготовка спеціалістів цільового призначення. Цільова підготовка спеціалістів орієнтується на модель майбутнього фахівця, яка відображає структуру його майбутньої професійної діяльності. ДонНУЕТ має досвід цільової підготовки фахівців для системи Пенсійного Фонду, акціонерного товариства „НОРД”, оптово-роздрібної торгівлі ОП „Шахта імені О.Ф.Засядька”, ВАТ „Пиво-безалкогольний комбінат „Славутич” м. Запоріжжя та інш. Співпраця здійснюється через розробку робочих навчальних програм, програм виробничої практики, навчально-методичної літератури, проведення захисту дипломних робіт, розробки заходів направлених на набуття знань, компетенцій майбутніми спеціалістами, з урахуванням специфіки роботи підприємств що виступають заказниками спеціалістів.

Для вирішення проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів особливої уваги потребує формування спеціального ступеню навчання – стажування. Пошук компаній, які погоджуються брати у штат стажера, є досить актуальним. Для випускників вищих навчальних закладів роботодавці висувають комплекс досить високих вимог, зокрема глибокі теоретичні знання за спеціальністю, навички професійної компетентності, комунікативні навички, розвиток певних здібностей, особистих якостей. Але роботодавці відзначають, що навантаження в університеті не дозволяє сучасним випускникам поєднувати роботу і навчання. І хоча роботодавці цінують глибоку теоретичну підготовку, вони не готові відмовитись від принципу – краща освіта здобувається на практиці. На державному рівні Законом України «Про зайнятість населення» визначено в статті 29. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді

1. Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій.

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору затверджує Кабінет Міністрів України.

Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців.

Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

2. Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника підприємства, установи, організації, який має стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) не менш як три роки.

3. У разі коли в період стажування особа, зазначена у частині першій цієї статті, виконує професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

4. Робота керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, організації, установи, може оплачуватися підприємством, організацією, установою за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5 відсотків суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи.

5. Вищі та професійно-технічні навчальні заклади разом з роботодавцями сприяють студентам і учням у доступі до інформації про можливість стажування.

Підприємницька діяльність в сучасних умовах розглядається як одна із найбільш ймовірних форм професійного самовизначення. В університеті ряд спеціальних дисциплін спрямовані на підтримку і розвиток комунікативних навичок підприємницької діяльності. В університеті проводяться традиційні конкурси бізнес-проектів, ярмарки ідей, ділова гра „Моя фірма”, майстер класи, де відпрацьовуються особливості створення різних малих підприємств.

 

Тема № 1. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

Завдання 1.У 9 місячної дитини висока температура, кашель, задишка. Хворіє 5 днів після контакту з хворим на ГРВІ. Стан дитини тяжкий. Температура 380 С, ціаноз носогубного трикутника. ЧД – 54/хв, роздування крил носа при диханні. Перкуторно над легенями вкорочення звуку справа нижче кута лопатки, над іншими ділянками – тимпанічний відтінок звуку. При аускультації: дрібнопухирчасті вологі хрипи з обох боків, більше справа.

 1. Які зміни можливо очікувати при рентгенографії легень
 2. Алгоритм вибору стартового антибіотика
 3. Еталон відповіді
 4. Вогнищеві тіні різних розмірів розміщені локалізовано. При сегментарній пневмонії – гомогенна тінь з чіткими контурами в межах сегменту.
 5. При встановленні діагнозу «пневмонія» негайно призначається антибактеріальна терапія. Вибір стартового антибіотика проводиться з урахуванням імовірного збудника (за показниками віку дитини, місця й часу захворювання, передбачуваного імунодефіциту та інших модифікуючих факторів). В даному випадку: амоксіцилін клавуланат, при неефективності заміна: цефуроксим, цефазолін.

 

 

Завдання № 2. У дитини 4,5 місяців на тлі катаральних явищ з'явилися ознаки дихальної недостатності: періоральний ціаноз, напруження крил носа, частота дихання – 80 за хв., частота серцевих скорочень – 140 за хв. Над легенями – перкуторний звук з тимпанчним відтінком, аускультативно – жорстке дихання, дрібноміхурцеві хрипи над лівою легенею. Запідозрено пневмонію.

 1. Яке дослідження слід провести для верифікацї діагнозу.

Проведіть д иференційну діагностик

Еталон відповіді:

 1. Рентгенографія органів грудної клітки
 2. Диференційна діагностика з бронхітом, бронхіолітом

у

 

Завдання № 3.Хвора 2-х років 10 місяців, мати відмічає приступоподібний кашель, підвищення температури до 380С. При кліничному обстеженні відмчається задишка змішаного характеру, перкуторно – над легенями коробковий звук, аускультативно – жорстке дихання, сухі свистячі та вологі середньоміхурцеві хрипи. В гемограмі – помірна лейкопенія, відносний лімфоц

итоз. Запідозрено гострий обструктивний бронхіт.

 

 1. Доповніть дані фізікального обстеження що дозволять провести диференційну діагностику з пневмонією
 2. Які дані рентгенограми дозволять провести диференційну діагностику з пневмонією.

 

Еталон відповіді:

 1. При огляді – здута грудна клітка, горизонтальне розміщення ребер.
 2. На рентгенограмі органів грудної клітки – розрідження легеневою малюнку в латеральних відділах легенів та згущення в медіальних (прихована емфізема)

 

Завдання № 4.Костя 7 років хворіє четвертий день. Захворювання почалося гостро з підвищення температури до 39,10С. Пізніше з'явився сухий кашель, що супроводжувався болючістю в правих бічних відділах грудної клітки. На тлі лікування кашель стал вологий. В аналізі крові: лейкоцитоз, нейтрофільоз, зсув вліво, прискорене ШОЄ. Встановлено діагноз – пневмонія.

 

 1. Назвіть основні групи антибіотиків, що можуть бути використані у ранжированій послідовності.
 2. Назвіть основні групи препаратів, що використовуються в терапії кашлю

 

Еталон відповіді:

1. Напівсинтетичні пеніціліни, напівсинтетичні пеніціліни з клавулановою кислотою, цефалоспорини, макроліди, аміноглікозиди ІІ – ІІІ поколінь, похідні метронідазолу, фторхінолони (дітям з 12 років)

2. При плануванні лікувального комплексу лікар аналізує склад чотирьох основних груп препаратів:

А. Протикашльові препарати:

- центральної дії (наркотичні та ненаркотичні)

периферичної дії

Б. Відхаркувальні препарати:

- резорбтивної дії

- рефлекторної дії

С. Муколітики

Д. Комбіновані препарати

 

Завдання № 5.Кирило, 12 років, знову надходить на стаціонарне лікування через 48 годин після виписки (лікувався з приводу гострого синуїту.) Відзначаються симптоми вираженої інтоксікації, дихальна недостатність, у загальному аналізі крові високий лейкоцитоз (50 • 10 9/л). На рентгенограмі осередкова зливна інфільтрація середньої щільності у вигляді промінистості, без чітких меж, із дрібним множинними порожнинами деструкції, інтерстиціальна реакція.

 

 1. Встановіть діагноз згідно класифікації
 2. Тактика ведення хворого.

 

Еталон відповіді:

1. Пневмонія, нозокоміальна, гостра, сегментарна, ускладнена легенево-гнійним процесом.

2. Згідно наказу № 18 від 13.01.2005 року при назокоміальній пневмонії слід використовувати комбінацію β-лактамів з аміноглікозидами II – III генерації або з фторхінолонами за життєвими показниками. Лікування токсикозу – дезінтоксикаційна терапія. Терапія дихальної недостатності. За хворим з бактеріальною деструкцією легень спостерігають спільно педіатр і дитячий хірург.

 

 

Завдання № 6.Сашко, 4 років, надходить у стаціонар зі скаргами на утруднене дихання, підвищення температури до 38,40С. Об'єктивно: частота дихання 44 у хв., частота серцевих скорочень 105 у хв. Шкірні покриви бліді, відзначається ціаноз носогубного трикутника. В акті дихання бере участь допоміжна мускулатура. Над легенями коробковий відтінок перкуторного звуку, дифузні сухі свистячі і різнокаліберні вологі хрипи. Спадковість, алергологічний анамнез обтяжені.

 1. Які дослідження необхідно провести для диференційної діагностики гострого бронхіту та пневмонії.

З чим ще слід провести диференційну діагностику

 1. .

 

Еталон відповіді:

 1. Рентгенограма органів грудної клітини, загальний аналіз крові
 2. З бронхіальною астмою: алергообстеження, імунограма з визначенням рівня Jg E крові, імунорегуляторного індексу.
 3. Завдання № 7.Даша 9 років, захворіла через 10 днів після спалаху гострого респіраторного захворювання в класі. Початок захворювання поступовий. Спочатку з'явилися катаральні симптоми: захриплість голосу і нав'язливий кашель з незначною кількістю мокротиння. У загальному аналізі крові лімфоцитоз. На рентгенограмі органів грудної клітки негомогенна, двобічна асиметрична інфільтрація.

 

 1. Вкажіть найбільше ймовірного збудника виникнення пневмонії у Даші
 2. Тактика ведення хворого

 

Еталон відповіді:

1. Мікоплазма пневмонії. Етіологічний діагноз виставляється на основі бактеріологічного та серологічного обстеження харкотіння та крові.

2. Антибактеріальна терапія макролідами: азитроміцин (сумамед), спіраміцин (роваміцин)

 

 

Завдання № 8.До дитини 8 років викликаний сімейний лікар у зв'язку з підвищенням температури до 380С, кашлем, відсутністю апетиту. Об'єктивно: шкіряні покриви бліді, задишка в покої, співвідношення пульсу та частоти дихання 2,5:1, періорбітальний ціаноз над легенями праворуч ясний легеневий звук, ліворуч притуплення перкуторного звуку в нижньоаксилярних відділах, тут же вислуховуються крепитуючі хрипи. Запідозрено пневмонію

 

 1. Які дослідження необхідно провести для постановки остаточного діагнозу

Показання до госпіталізації при пневмоніях у дітей

 

Еталон відповіді:

 

 1. Загальний аналіз крові, посів макротиння на флору та чутливість, рентгенограма органів грудної клітки в прямій і бічній проекції
 2. Вік до 3-х років

Ускладнений перебіг захворювання

Дихальна недостатність 2-3 ступеня

Несприятливий преморбідний фон (анемія, гіпотрофія)

Наявність супутніх хронічних захворювань

Наявність вроджених вад розвитку

За несприятливих соціально-побутових умов

 

Завдання № 9. Дитина, 2,5 років, захворіла гостро з гавкаючого кашлю, помірних виділень з носу, температури 380С. В першу добу захворювання прокинулась вночі від грубого кашлю, задишки інспіраторного характеру, що спостерігається, як при збудженні, так і у спокої. У диханні бере участь допоміжна мускулатура, відмічається нерізке западання поступливих місць грудної клітки та епігастрію, періоральний ціаноз, блідість, тахікардія. Дитина щеплена за віком. Запідозрено гострий ларинготрахеобронхіт.

 

 1. Яка ступінь дихальної недостатності відмічається у дитини.
 2. Класифікація дихальної недостатності у дітей раннього віку.

 

Еталон відповіді:

 1. Дихальна недостатність 2 ступеня
 2. 1-ступінь – задишка, тахікардія при фізичному навантаженні (грудне вигодовування, крик, хвилювання). Парціальний тиск кисню в артеріальній крові – 80-65 мм рт.ст.

2-ступінь – задишка, тахікардія в спокої, значне її посилення при фізичному навантаженні. Незначний ціаноз губ, акроціаноз. Роздування крил носа, втягування міжреберних проміжків при диханні. Дитина млява, дратлива. Парціальний тиск кисню в артеріальній крові –65-50 мм рт.ст.

3-ступінь – задишка до 80-100 дихань за хвилину в спокої. Загальний ціаноз шкіри, слизових. В акті дихання беруть участь допоміжні м'язи. Може розвинутися гіпоксична енцефалопатія (порушення свідомості, судоми). Парціальний тиск кисню в артеріальній крові – нижче 50 мм рт.ст.

 

Завдання № 10.У 3-місячної дитини на фоні субфебрильної температури тіла і риніту спостерігається блідість, ціаноз носогубного трикутника, виражена задишка експіраторного характеру, здута грудна клітка, сухий кашель, участь допоміжної мускулатури в акті дихання. Перкуторно над легенями коробковий звук, при аускультації – на фоні подовженого видиху – розсіяні сухі та дрібноміхурцеві вологі хрипи з обох боків. На рентгенограмі грудної клітки спостерігається посилення легеневого малюнку, підвищення прозорості легень за рахунок обтураційної емфіземи.

 

 1. Встановить діагноз
 2. Визначте загальні принципи терапії дихальної недостатності

 

Еталон відповіді:

 1. Гострий бронхіоліт
 2. Аеротерапія (оксигенотерапія), підтримування вільного проходження дихальних шляхів, поліпшення гемодинаміки.

 

 

 

 

-

 

 

 1. .

 

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав