Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що таке директиви компіляторові?

Читайте также:
  1. Директиви ЄС про ергономічні вимоги
  2. Директиви препроцесора
  3. Що таке директиви компіляторові?

Директиви компіляторові – це вказівки, які призначають режими роботи компіляторові при трансляції програми. Ці вказіки оформлюються як коментарі, які розпочинаються парою символів “{$” і закінчуються “}”. Такі вказівки можуть містити замовлення на включення в текст програми фрагментів інших програм, інформацію для відлагоджувачів чи відомость про необхідність використання арифметичного співпроцесора

16) Що означають повідомлення про помилки:

· undeclared identifіer − змінну не описано в розділі Var;

· missing operator or semicolon − між операторами немає крапки з комою;

· ‘;’ expected but ‘.’ found − очікувався один символ (‘;’), а з’явився інший (‘.’);

· incompatіble types :<type1> and <type2> − невідповідність типів;

· division by zero − знайдено ділення на нуль.

Що таке умова вибору?

У програмі умова - це вираз логічного типу (Boolean), що може приймати одне із двох значень: True (істина) або False (неправда). Вибір у точці розгалуження алгоритму програми може бути реалізований за допомогою інструкцій if і case. Інструкція if дозволяє вибрати один із двох можливих варіантів, інструкція case - один з декількох.

Перерахуйте шість операторів порівняння.

> Більше
< Менше
= Дорівнює
<> Не дорівнює
>= Більше або дорівнює
<= Менше або дорівнює

Які логічні оператори ви знаєте?

Логічні оператори: and - "логічне І", or "логічне АБО" і not "заперечення". При записі складних умов важливо враховувати те, що логічні оператори мають більш високий пріоритет, чим оператори порівняння.

Наведіть загальний опис інструкції IF.

if умова then

begin // тут інструкції, які треба виконати, якщо умова істинна.

end

else

begin // тут інструкції, які треба виконати, якщо умова неправда.

end;

Що означає у програмі запис #193?

У тексті програми замість символу можна вказати його код, поставивши перед числом оператор #. Такий спосіб запису використають для запису службових символів або символів, які під час набору програми не можна ввести із клавіатури. Наприклад, символ "новий рядок" записується так: #13.

Поясніть функції chr і ord?

Значенням функції chr є символ, код якого зазначений як параметр цієї функції. Наприклад, у результаті виконання інструкції c:=chr(32) змінній с буде привласнене значення пробіл. Функція ord дозволяє визначити код символу, що передається їй як параметр. Наприклад, у результаті виконання інструкції k:=ord('*') змінна k буде містити число 42 - код символу *.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав