Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Object Pascal

Читайте также:
  1. Accessing COM Objects from Assembly
  2. Complex Object Construction
  3. Component Object Library
  4. Creating a COM object in ASM
  5. Different content and objectives.
  6. I. Программирование на CF Pascal
  7. ObjectData
  8. ObjectEntryN
  9. Status praesens objectivus

1. Object Pascal.Структура даних, прості і складені типи даних, схема, приклади деяких простих типів, призначення..

2. Object Pascal.Дайте характеристику типам даних byte, integer, word, real, charмови Паскаль, що можна описати ціми даними, приклади.

3. Object Pascal.Поняття алгоритму, наведіть 2-3 приклади алгоритмів із різних сфер життя, алгоритм розв'язання квадратного рівняння.

4. Object Pascal.Процедури, функції, їх призначення, формальні і фактичні параметри.

5. Object Pascal.Доступність даних у вкладених процедурах, навести схему доступності даних на прикладі вкладеності 3-4 процедур.

6. Object Pascal.Цикли, подати опис, синтаксис, можливості зациклення, приклади?

7. Object Pascal.Процес ініціалізації змінних, навести приклад ініціалізації масиву записів як типізованої константи.

8. Object Pascal.Масиви, одно-, багатовимірні, опис використання, приклади.

9. Object Pascal.Мова програмування, на якому етапі розвитку виникла, коротка характеристика основних мов програмування.

10. Object Pascal.Схема і етапи формування коду програми, яка буде виконуватись на комп'ютері(виконавчего коду).

11. Object Pascal.Операційна система, необхідність в неї, перелічити її основні функції.

12. Object Pascal.Навести розділи програми (label, type, тощо), пояснити їх призначення.

13. Object Pascal.Наведіть схему класифікації типів даних, подати короткі характеристики вбудованих типів даних.

14. Object Pascal.Наведіть схему класифікації типів даних, подати короткі характеристики складених типів даних.

15. Object Pascal.Як виконуються логічні операцїї and, or,not,формування складних умовприклади?.

16. Object Pascal.Наведіть перерахований тип, що відповідає дням тижня і на його базі визначте діапазонний тип робочих днів, вивести назву тижня за його номером на екран.

17. Object Pascal.Оператори введення\виведення, приклади, сформувати виведення матриці 3*4, елемент якої дійсні числа, на екран у природному вигляді (десяткові розділювачі на однієї вертикалі)

18. Object Pascal.Умовні оператори, вкладені умовні оператори, приклади.

19. Object Pascal.Умовні вирази прості і складені з використанням логічних операцій: or, and, not,приклади.

20. Object Pascal.Тип даних множина, синтаксис, використання, операція належності до множини на прикладі формування логічного виразу для перевірки чи знаходиться значення символьній змінній серед ( 'B','b','1','0','C','h' ).

21. Object Pascal.Оператор довільної кількості альтернатив, характеристика, правила використання, приклади.

22. Object Pascal.Передача даних у процедуру або функцію за значеннями і за адресою, коротка характеристика, приклади.

23. Object Pascal.Рекурсивні процедури, особливості формування коду, особливості виконання(стек), пояснити на простому прикладі обчислення суми елементів масиву.

24. Object Pascal.Перевантажені процедури і функції, показати на прикладі обчислення площ круга і квадрата.

25. Object Pascal.Процедурний тип даних, призначення, опис, приклад передачі імені процедури через формальні параметри.

26. Object Pascal.Рядковий тип даних, призначення, опис, основні операції з рядками(вставка, видалення підрядка, визначення позиції певного символу у рядку.

27. Object Pascal.Операція конкатенації для рядка, пояснити на прикладі інвертування рядка, порівняння рядків.

28. Object Pascal.Запис, структура, призначення, доступ до полів, вкладені записи, приклади

29. Object Pascal.Файловий тип даних, призначення, структура, особливості читання-запису, порівняти із масивом.

30. Object Pascal.Типізований файл, дії, які виконуються процедурами Assign, Rewrite, Reset, приклад.

31. Object Pascal.Типізований файл, дії, які виконуються з файлом процедурами : Close, Erase, Read, Rename, Seek, Truncate, Write, Flush, дати їм коротку характеристику.

32. Object Pascal.Типізований файл, дії, які виконуються з файлом функціями Eof, FilePos, FileSize, приклади.

33. Object Pascal.Типізований файл, алгоритми: пошук у файлі, сортування файлу, індексація файлу, перекачки таблиці Excel у типізований файл.

34. Object Pascal.Текстовий файл, опис, принципова різниця порівняно з типізованим(читання, запис), приклади, перетворення типів.

35. Delphi.Графіка на формі, принцип формування кольорового зображення на екрані монітора.

36. Delphi.Обчислення масштабу зображення при виведенні реальних об'єктів на екран, привести фрагмент програми обчислення масштабу по осях Х, У.

37. Delphi.Візуальні компоненти на формі, призначення, вигляд, керування їх виглядом через вікно властивостей.

38. Delphi.Поняття події, навести приклади, обробники подій, їх створення, формування коду.

39. Delphi.Відображення на екрані руху фізичних об'єктів у реальному часу, показати на прикладі польоту кульки по горизонталі.

40. Delphi.Відлагодження програм у Delphi, прийоми локалізації помилок.

41. Object Pascal.Статичні і динамічні змінні, розподіл і використання пам'яті, переваги і недоліки, приклади.

42. Object Pascal.Лінійні списки, структура списку і окремого елементу, зв'язування елементів списку, показати на блок-схемі списку.

43. Object Pascal.Пошук елементу у лінійному списку, який розташован "до" або "після" вказаного, вставка нового елементу, переадресація, приклад.

44. Object Pascal.Циклічні списки, особливості структури, пошук елементу у списку, заміна змісту елементу.

45. Object Pascal.Вставка нового елементу у певне місце списку, вилучення елемента списку з певними даними, логіка виконання, фрагмент програми.

46. Object Pascal.Бінарне дерево, структура вузла, зв'язок вузлів.

47. Object Pascal.Бінарне дерево пошуку, розташування вузлів, обход вузлів.

48. Object Pascal.Пошук елемента в структурі дерева пошуку, показати на схемі дерева.

49. Object Pascal.Модулі, призначення, загальна структура, (розділи: інтерфейс, реалізація, ініціалізація), приклад.

50. Object Pascal.Вкладеність модулів, доступність ідентифікаторів, показати на прикладі.

51. Object Pascal.О'єктноорієнтований підхід до програмування, три принципи ООП(коротка характеристика), переваги перед звичайним підходом.

52. Object Pascal.Класс, його складові: поля і методи, синтаксис, приклад (ламана ліня).

53. Object Pascal.Опис заголовків методів і їх реалізація, порядок розташування, інкапсуляція.

54. Object Pascal.Наслідування, доступність полів і методів, статичне зв'язування методів.

55. Object Pascal.Поліморфізм, віртуальні методи, переваги і недоліки, приклади.

56. Object Pascal.Constructor віртуальних методів, процедури і функції класу, їх призначення і дії, які вони виконують, приклади.

57. Object Pascal.Динамічні масиви одно- і двовимірні, створення і використання, приклади.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав