Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Графік надання внутрішньої звітності

Читайте также:
  1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКОМ
  2. Аналіз ефективності надання ПАТ КБ «Приватбанк» кредитних послуг
  3. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  4. Види графіків
  5. Визначення та характеристика надання кредитних послуг
  6. Відображення даних обліку надходження основних засобів в статтях фінансової звітності
  7. Відображення обліку готівки в касі встаттях фінансової звітності
  8. Відображення обліку готівки в регістрах обліку та статтях фінансової звітності
  9. Відображення операцій з грошовими коштами та розрахунками в регістрах обліку й звітності
  10. Відповідальність за ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
Код форми назва Посадова особа, якій надається Термін надання Відповідальна особа за складання і надання Дата фактичного надання Примітка
             
             

Як і при складанні податкової та статистичної звітності, до процесу формування внутрішніх звітів бухгалтер повинен, за потреби, залучати спеціалістів інших структурних підрозділів підприємства. Наприклад, формуючи звітність про обсяги, асортимент і вартість виробленої продукції, бухгалтеру слід звіряти показники власного звіту з показниками звіту начальника виробництва.

Складовими ефективного управління підприємством є управління резервами та договірним процесом, а також про об’єкт позабалансового обліку, що можливе лише за наявності відповідної достовірної і оперативної інформації.

Щодо резервів бухгалтерська служба може надавати управлінському персоналу наступні форми внутрішньої звітності:

Назва звіту Коротка характеристика та призначення
Р-1 “Звіт про динаміку резервів протягом періоду, включених до балансу на 200_р.” Даний звіт не дублює Примітки до річної фінансової звітності (ф. 5), оскільки ф. 5 складається наприкінці року та не забезпечує прийняття коригуючи рішень протягом року. Інформацію, які містить звіт Р-1, можна також використовувати при складанні ф.5
Р-2 “Звіт про стан резерву на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування” За даними цього звіту управлінський персонал матиме змогу аналізувати: види продукції (окремі моделі), які найчастіше потребували ремонту; динаміку використання сум резерву. Використовувати дану інформацію можна для коригування поточних планів виробництва та вжиття заходів щодо покращення якості продукції
Р-3 “Звіт про наявність і рух резервного капіталу” Звіт дозволить приймати рішення про спрямування прибутку до резервного капіталу, напрями його використання. Може надаватися в кінці року та буде корисним при прийнятті рішення про виплату дивідендів (у т.ч. за рахунок резервного капіталу)

В умовах нестабільності та неповноти відвантаження продукції, неповноти розрахунків між контрагентами доцільним є складання пакету внутрішніх звітів, який міститиме необхідну інформацію для моніторингу покриття резервів реальними активами:

- звіт щодо надходження грошових коштів на поточний рахунок;

- аналітичний внутрішній звіт про рух грошових коштів на поточному рахунку підприємства;

- картка про залучення резервних коштів на покриття дефіциту оборотних коштів.

Форми внутрішніх звітів щодо резервів підлягають затвердженню у Положенні про облікову політику.

Призначенням внутрішньої звітності підприємства, яка характеризує договірний процес, є вчасне виконання договору про недопущення його прострочення, що призведе до зриву нормального операційного циклу підприємства, виникнення витрат у вигляді штрафів.

Оскільки договірний процес передбачає підготовку до укладання, укладання, виконання, облік виконання і контроль виконання, аналіз договорів, показники форм внутрішньої звітності щодо договірного процесу повинні розкривати всі визначені етапи.

Середнім і великим підприємствам доцільно застосовувати наведені форми звітності щодо договірного процесу з можливістю їх модифікації:

Назва звіту Рекомендований строк подання Коротка характеристика та призначення
Звіт за результатами проведених переговорів Складається щоразу після проведення переговорів не пізніше 2 робочих днів Використовується керівництвом для оцінки доцільності договору для підприємства та встановлення відповідальних осіб за виконання договору
Графік виконання договорів Складається щоквартально, до 20 числа місяця, що передує звітному кварталу Дозволяє здійснювати планування виконання договорів, слідкувати й не допускати виникнення прострочення договорів
Звіт про фінансові результати за договорами Складається щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним Дає можливість оцінити ефективність кожного договору, встановити причини відхилень та осіб, відповідальних за їх виникнення
Звіт про стан виконання договорів Складається щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним Складається на підставі карток обліку договорів. Дозволяє виявити стан виконання договорів за звітний період
Звіт про стан виконання договорів за контрагентом “__” Складається щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним Дозволяє одержувати інформацію в розрізі кожного контрагента щодо підписаних з ними договорів та ходу їх виконання, а також причин прострочення, суми штрафів та претензійну роботу

Необхідність складання внутрішньої звітності, що характеризує договірний процес, зумовлена безпосереднім впливом результатів виконання договорів на фінансовий стан підприємства.
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 44 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав