Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Читайте также:
  1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов
  2. Владение, пользование, распоряжение правом собственности РПЦ
  3. Вопрос: Владение, пользование, распоряжение общим имуществом супругов.
  4. Распоряжение
  5. РАСПОРЯЖЕНИЕ
  6. распоряжение
  7. Распоряжение патентными правами. Договор о передаче прав.
  8. Статья 8. Распоряжение клиента, порядок его приема к исполнению и исполнения

ТА САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. Поняття демократії та її сутність. Демократичні ідеали та реалії сучасного житгя.

2. Проблеми і протиріччя демократичного розвитку суспільства. Багатоманітність демократії та її межі.

3. Розвиток демократії в історії суспільства.

4. Розвиток демократії в історії України.

5. Проблеми становлення демократичного ладу в сучасній Україні.

6. Поняття суспільних цінностей. Людина як найвища соціальна цінність.

7. Громадянство та громадянськість.

8. Основні принципи демократії.

9. Конституціоналізм як один з основних принципів демократії.

10. Поняття прав і свобод людини та громадянина.

11. Основні права й відповідальність громадянина.

12. Методи й механізми захисту прав і свобод людини.

13. Захист прав людини на регіональному рівні.

14. Система захисту прав і свобод людини в Україні.

15. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього.

16. Сутність та різновиди громадянського суспільства.

17. Громадянське та політичне суспільство: відмінність і взаємозв’язок.

18. Становлення громадянського суспільства в Україні та інших посткомуністичних країнах: успіхи та невдачі.

19. Законодавча влада.

20. Виконавча влада.

21. Місцеве та регіональне самоврядування.

22. Судова влада.

22. Соціальна та економічна роль держави за умов демократії.

23. Етнічна політика за умов демократії. Націоналізм та проблема толерантності.

24. Проблеми етнокультурного та мовного розмаїття. Мова як інструмент національно-державного будівництва.

25. Політичні партії: історія виникнення і розвитку.

26. Типи політичних партій та партійних систем та моделі їх діяльної

27. Проблеми партійної політики в Україні.

28. Взаємодія громадян та політичної еліти. Маси та еліта.

29. Модель демократичного громадянина і культура громадянськості.

30. Політична культура та легітимація влади. Легітимнісгь та законність.

31. Виборчий процес: чинники та критерії демократичності

32. Проблеми становлення виборчої системи в Україні.

33. Політичні обов’язки та функції засобів масової інформації у демократичному суспільстві.

34. Глобалізація та розвиток комунікації, економічної та політичної інтеграції.

35. Проміжні форми демократії.

8. Шкала оцінювання

 

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Підсумкова оцінка за 4-бальною шкалою
91-100 A 5 (відмінно)
83-90,9 B 4 (добре)
76-82,9 C (4 добре)
68-75,9 D 3 (задовільно)
61-67,9 E 3 (задовільно)
20-60,9 FX 2 (незадовільно з можливістю повторного складання)
0-19,9 F 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)

 

Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.

Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов:

– невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.

 

9. Методичне забезпечення:

опорні конспекти лекцій, ілюстративні матеріали, інтернет-ресурси.

10. Рекомендована література:

Юридична література

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Законодавча і нормативна база для створення і діяльності громадських організацій в Україні /Упоряд. О.І. Сидоренко. - К, 2000.

3. Про політичні партії в Україні. Закон України від 05.04.2001 р.

4. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР), №25, ст. 283, вводиться в дію Постановою ВР № 938-12 від 23.04.91, ВВР, 1991, №25, ст. 284.

5. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 24.04.1997 р.

6. Про звернення громадян. Закон України від 02.10.1996 р. // ВВР- 1996. №47.-С25б.

7. Про додаткові заходи відносно забезпечення відкритості в діяльності органів державної влади. Указ Президента України від 01.08.2002. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадянина. Указ Президента України від 18.02.2002 р.

8. Основна література

9. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. Пер. с франц.- М., 1993.

10. Бегунов Ю. 13 теорий демократий. – Санкт-Петербург, 2002.

11. Берлін І. Чотири есе про свободу.~К;Основи,1994.

12. Бжезинский З. Великая шахматная доска. - М, Междунар. отношения, 1999.

13. Бжезинськнй 3. Демократія перед лицем глобалізації // ї (Незалежний культурологічний часопис), 2000. - Львів. - № 19.

14. Галкин А.А. Поступь глобализацин н кризис глобализма // Полития, 2002. - №2.

15. Глобалізація. Регіоналізація.Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів / Укладачі Кононов І.Ф., Бородачов В.П., Топольсков Д.М. – Луганськ: Альма матер-Знання, 2002, - 664 с.

16. Даль Р. О демократии / Пер с англ. - М.,2000.

17. Кин Джон Демократия и гражданское общество. – М., 2001.

18. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. - Львів: Червона Калина, 2002.

19. ЛеДюк Лоуренс Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці / Перекл. з англ. Р. Ткачук. Гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін; наук. ред. З.Гриценко. - Харків, 2002.

20. Медведчук В. Новий вимір демократії. – К.: Основні цінності, 2001. – 141 с.

21. Нудненко Л. Теория демократии. – М., 2001.

22. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. За заг.ред. А.Колодій. К: Вид-во «Ай Бі», 2002. - 684 стор.

23. Патнам Роберт Д. Твонення демократії. Традиції громадянської активності в сучасній Італії. – К.: Основи, 2001. – 312 с.

24. Політичні права і свободи у демократичному суспільстві (досвід країн ЄС): Збірник матеріалів круглого столу головних редакторів мас-медіа України (6 квітня 2000 р.). – К., 2000. – 626 с.

25. Проценко О. Демократія: Антологія. – К., 2005.

26. Растоу Д. Переходы к демократии: попитка динамической модели // Полис, 1996, №5.

27. Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.) / Під ред В. Заблоцького. – К., 2006. – 793 с.

28. Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (Одеса, 24-26 травня 2002 р.) / Укладач Л. Марголіна. – К., 2003. – 729 с.

29. Скрипнюк О.В. Демократія України і світовий вимір: концепції, моделі та суспільна практика. – К., 2006. – 368 с.

30. Сміт Д. Роль законодавчої влади в ліберально-демократичних.суспільствах / Перекл. з англ. Р.Ткачук Гол. ред. і автор передм. Д. Перлін;наук, ред Б.Куранін, М.Шаповаленко. - Харків, 2001.

31. Сорос Джордж Утвердження демократії. – К., 1994.

32. Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму: Монографія. – Суми: ВДГ „Університетська книга”, 2003. – 336 с.

33. Токвиль Олексис де Демократия в Америке: Пер. с фр. – М.: Весь Мир, 2000. – 560 с.

34. Токвіль Алексів де Про демократію в Америці: Пер. з фр. – К.: Всесвіт, 1999. – 590 с.

35. Томенко М Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії. - К., 1995.

36. Цвєткова В., Горбатенко В. Демократія. Управління. Бюрократія. – К, 2001. – 344 с.

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_______________________ №_____________________ г. Воткинск

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 41 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ| Российской Федерации на период до 2025 года

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав