Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A. Засади вільного пересування осіб.

Читайте также:
  1. Гванцеладзе засадил за решетку многих офицеров КГБ, а еще многих уволил.
  2. Державно-правові засади діяльності Української Головної Визвольної Ради.
  3. Джерела цивільного права Англії
  4. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
  5. з цивільного права та цивільного процесу
  6. Загальна характеристика Цивільного кодексу.
  7. Законний представник може представляти інтереси тільки фізичних осіб.
  8. Засади конституційного права України. Конституція – основний закон держави
  9. Засади кошторисних розрахунків
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Вільний рух осіб є однією з основних свобод внутрішнього ринку, що охоплює простір без внутрішніх кордонів, в якому ця свобода забезпечується згідно з положеннями права ЄС.

Громадянство ЄС є основоположним статусом громадян держав-членів при здійсненні ними свого права вільно пере­суватися в межах ЄС. Громадян ЄС, що користуються свободою пересування, можна розділити на 2 категорії: 1) економічні резиденти і 2) неекономічні резиденти.

Категорія економічних резидентів представлена:

1) працівниками-мігрантами, що здійснюють реальну і ефек­тивну найману трудову діяльність і одержують за роботу за­робітну плату або іншу винагороду;

не найманими працівниками-мігрантами, тобто особами, що займаються самостійною економічною діяльністю (на умовах самозайнятості) без утворення юридичної особи або діяльністю як індивідуальні, підприємці;

3) особами, що займаються господарською (у тому числі
підприємницькою) діяльністю з утворенням юридичної особи
або діяльністю як індивідуальні підприємці1;

4) іншими працівниками: особами, що шукають роботу (work-seekers); працівниками з частковою зайнятістю (part-timeworkers)3; безробітними працівниками (unemployedworkers)4;працюючими студентами (student-workers)5; працівниками, що досягли віку, який дає право На пенсійне забезпечення (retiredworkers)6; працівниками, які протягом обмеженого періоду здійснюють свою діяльність на території іншої держави-члена
ЄС, ніж в тій, в якій вони працюють постійно (postedworkers).

2) Категорія неекономічних резидентів представлена: 1) студентами, що мають громадянство держави-члена і не можуть користуватися цим правом відповідно до інших положень законодавства Союзу (тобто не здійснюють в да­ний час або раніше економічної діяльності або не належать до сім'ї працівника-мігранта), а також подружжям студентів і їх дітьми;

3) пенсіонерами, тобто особами, що досягли віку, що дає право на пенсійне забезпечення згідно з законодавством прий­маючої держави-члена;

4) іншими громадянами ЄС (Union citizens)1.

Як до категорії економічних, так і до категорії неекономічних резидентів належать члени їх сімей (чоловік, дружина); особа, що має з громадянином ЄС зареєстроване партнерство, за умови, що приймаюча держава-член визнає його еквівалентним шлюбу;
прямі нащадки (громадянина, її (його) чоловіка (дружини),або партнера), що не досягли 21 року або є утриманцями; родичі по висхідній лінії, що знаходяться на утриманні працівника і її (його) чоловіка (дружини) або партнера незважаючи на їх гро­мадянство.

Суть свободи пересування і проживання громадян ЄС рівною мірою є однаковою як для економічних, так й для нееконо­мічних резидентів і членів їх сімей (хоча наявність деяких специфічних рис для них визначена Судом ЄС). Разом з тим є особливості стосовно осіб, що займаються господарською (у тому числі підприємницькою) діяльністю з утворенням юри­дичної особи або здійснюють свою діяльність як індивідуальні підприємці — для них свобода пересування полягає у свободі заснування, тобто у праві громадян або комерційних юридичних осіб (господарських товариств) з однієї держави-члена. відкри­вати власну справу і займатися самостійною господарською діяльністю на постійній основі в інших державах-членах ЄС (див. нижче).

Норми Договору про діяльність ЄС, що стосуються вільного пересування осіб, є нормами прямої дії, при чому вони можуть мати як вертикальну, так й горизонтальну пряму дію.

Норми Договору про діяльність ЄС щодо вільного пере­сування осіб, на відміну від норм, що регулюють вільний рух товарів, стосуються лише деяких категорій осіб. По-перше, ці особи повинні мати громадянство ЄС, тобто громадянство будь-якої з держав-членів ЄС (детальніше про інститут громадянства ЄС див. тему 18). А відтак, якщо громадянин України законно працює, наприклад, у Греції, це не означає, що він автоматично користується свободою вільного пересування працівників у межах ЄС, що поширюється на його колег — громадян Греції. Проте громадяни інших країн мають деякі права з вільного пере­сування в межах ЄС як члени родин громадян ЄС. По-друге, громадяни ЄС користуються вільним пересуванням з метою проживання на території іншої держави-члена та здійснення еко­номічної діяльності на території ЄС як: працівник (ст.ст. 45—48 Договору про діяльність ЄС); підприємець (ст.ст. 49—54 До­говору про діяльність ЄС); особа, яка надає чи отримує послуги (ст.ст. 56—62 Договору про діяльність ЄС).

Отже, право ЄС забороняє дискримінацію осіб на підставі національності, але лише щодо громадян ЄС. Така дискримі­нація осіб може бути прямою чи непрямою. Пряма дискримі­нація — це неоднакове ставлення до громадян ЄС на підставі їх національності1. З цієї заборони можуть встановлюватися винят­ки, але за умови, що вони відповідають вимогам, переліченим у ст. 45 (3) Договору про діяльність ЄС. Непряма (прихована) дискримінація наявна в разі, коли норми національного законо­давства, хоч і застосовуються незалежно від національності, фактично впливають більшою мірою на працівників, що мігрують у межах Співтовариства2. Встановлення таких приписів дозво­ляється лише на підставі об'єктивної необхідності, незалежно від національності працівників, та якщо це відповідає цілям, яких прагне досягти запроваджуюча держава-член ЄС.

Можливі також ситуації, коли недискримінаційні заходи (які не дискримінують осіб, що мігрують, а ні юридично, ні фактич­но) все ж таки перешкоджають доступу громадян ЄС до іншої, ніж держава їх походження, держави-члена ЄС. Якщо таким перешкодам немає об'єктивного виправдання, встановлення та­ких вимог також забороняється Договором про діяльність ЄС.

Принципи вільного пересування осіб в межах ЄС поширю­ються на: 1) регулювання вільного пересування працюючих (працівників і підприємців.) і непрацюючих (студентів, пенсіо­нерів) громадян ЄС за умови того, що вони мають достатньо фінансових ресурсів для того, щоб не обтяжувати систему соціального забезпечення держави перебування; 2) свободу ділового заснування та свободу надання й одержання послуг громадянами ЄС.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав