Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Uml; Основні теоретичні положення

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. II. Основні засоби
  3. II. Прикінцеві та перехідні положення
  4. Uml; Основні теоретичні положення
  5. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  6. В) Екзистенціалізм та його основні напрями.
  7. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  8. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  9. Вимоги до структури, змісту, обсягу й інтенсивності фізичних вправ в основній частині уроку.

 

Дисципліна «Міжнародна економіка» належить до фундаментальних економічних дисциплін і є сполучною ланкою між такими дисциплінами:

Ø мікроекономікою;

Ø макроекономікою;

Ø маркетингом;

Ø менеджментом;

Ø фінансами;

Ø бухгалтерським обліком та аудитом;

Ø грошами і кредитом;

Ø банківською справою та ін.

У системі економічної теорії «Міжнародна економіка» існувала на засадах окремих розділів мікро- та макроекономіки. Її виокремлення в самостійну дисципліну було зумовлено:

Ø відкритістю економіки окремих країн;

Ø становленням та розвитком та світогосподарських зв'язків;

Ø еволюцією міжнародного поділу праці;

Ø процесами інтернаціоналізації господарського життя країн світу;

Ø інтеграцією груп країн у регіональні господарські комплекси;

Ø транснаціоналізацією виробництва;

Ø функціонуванням самостійної міжнародної валютно-фінансової сфери.

Міжнародна економіка у широкому розумінні — це теорія, що застосовується для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу; у вузькому трактуванні – це частина теорії ринкової економіки, що вивчає закономірність взаємодії суб'єктів різних дер­жав у міжнародному обміні товарами, русі факторів виробництва та формуванні міжнародної економічної політики держав.

Міжнародна мікроекономіка — це розділ міжнародної економіки, який займається вивченням міждержавного руху товарів та факторів їх виробництва, тобто вивченням поведінки ринку окремого товару та його основних характеристик.

Міжнародна макроекономіка – це розділ міжнародної економіки, який займається вивченням особливості взаємодії національних економік та світового господарства в цілому, особливостей їх функціонування та регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків.

Предметом дослідження міжнародної економіки є система економічних зв’язків (відносин). Її специфічним предметом є:

Ø закономірності функціонування і розвитку в міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя;

Ø закономірності формування сукупних попиту і пропозиції на товари та фактори виробництва, що перебувають у міжнародному обігу;

Ø інструменти аналізу і програмування відкритої національної економіки в умовах їх взаємодії з економікою інших країн;

Ø тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків і механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки;

Ø інституційна структура регулювання міжнародної економіки, принципи її формування, тенденції розвитку та методи удосконалення.

Методи пізнання законів та закономірностей розвитку міжнародних економічних відносин:

Ø метод наукових абстракцій використовується для усунення другорядного з метою пізнання основного, інколи необхідно абстрагуватись від конкретних національних економічних процесів, щоб пізнати дію міжнародних економічних законів;

Ø метод аналізу та синтезу передбачає аналіз окремих елементів цілісної системи, а зроблені узагальнення щодо кожного елемента синтезуються в одне ціле системне узагальнення;

Ø метод мікро- та макроаналізу застосовується у дослідженнях, які проводяться на рівні зовнішньоекономічної діяльності підприємств та на рівні міждержавних і наддержавних економічних стосунків, при цьому використовуються такі інструменти, як порівняння показників економічного зростання, з’ясування стану макроекономічної рівноваги, визначення циклічності міжнародного розвитку;

Ø метод історичного і логічного використовується при вивченні історичних етапів розвитку конкретних міжнародних та економічних відносин, тенденцій їхнього розвитку, розробці історичних аналогій;

Ø метод моделювання в математичній та логічній формах застосовується для прогнозування розвитку того чи іншого міжнародного явища: розробка гіпотез та їх перевірка; побудова прогнозованого сценарію; прогнозування за випереджаючою інформацією;

Ø метод діалектики.

Особливості розвитку міжнародної економіки:

Ø цілісність формування міжнародної економіки в сучасних умовах;

Ø системність міжнародної економіки;

Ø діалектичність міжнародної економіки;

Ø суперечливість міжнародної економіки;

Ø інтегративність міжнародної економіки.

Основними закономірностями розвитку міжнародної економіки є:

Ø підвищення рівня усуспільнення виробництва;

Ø залучення національних економік у світові господарські зв’язки;

Ø зближення національних господарств;

Ø гармонізація рівнів економічного розвитку національних господарств;

Ø динамізм розвитку національних господарств.

Можна виділити наступні етапи формування міжнародних зв’язків (рис. 1.1)

 

Рис. 1.1 - Етапи формування світового господарства

 

Умовна структура міжнародної економіки:

· 1 рівень – базові поняття і концепції, лежить в основі міжнародної економіки, є абстрактним і закладає понятійний і концептуальний апарат у наступний теоретичний аналіз;

· 2 рівень – економічна політика держав, механізми державного регулювання економіки в цілому й її зовнішніх аспектів;

· 3 рівень – конкретні форми міжнародних економічних відносин, у яких проявляється міжнародна економіка;

· 4 рівень – міжнародне регулювання й нагляд включають діяльність міжнародних економічних і фінансових організацій, які спеціально створені для моніторингу й регулювання міжнародної економіки або окремих її елементів (рис. 1.2).

 

Міжнародне регулювання і нагляд Всесвітня торгова організатор (ВТО), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Всесвітня митна організація Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС), Всесвітня організація з туризму Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (Багі), Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок (МЦУІС) Міжнародна організація праці (МОП) Міжнародна організація з інтелектуальної власності (МОІВ), Всесвітня торгова організатор (ВТО), Програма розвитку ООН (ПРООН) Міжнародний валютний фонд (МВФ), Група Світового банку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), інші банки розвитку, наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Банк міжнародних розрахунків (БМР), Паризький клуб кредиторів, Лондонський клуб кредиторів  
Економічні Фінансові
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Форми міжна-родних еконо-мічних розра-хунків, в яких виявляється МЕ Това-рами Послу-гами Капі-талу Робочої сили Техно-логії Валю-тою Цінни-ми па-перами Дерива-тивами Креди-тами Міжнарод-ними розра-хунками
Міжнародна торгівля Міжнародний рух факторів виробництва Міжнародна торгівля фінансовими інструментами
Держане регулювання МЕ ФОРМИ
Регулювання зовнішньої торгівлі Регулювання руху факторів виробництва Валютне і фінансове регулювання, включаючи макроекономічне програмування відкритої економіки
Мікроекономічна політика Макроекономічна політика
Базові поняття та концепції, які лежать в основі МЕ МІЖНАРОДНА МІКРОЕКОНОМІКА МІЖНАРОДНА МАКРОЕКОНОМІКА
  МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА  
  Світове господарство  
  Світовий ринок  
  Міжнародний поділ праці та інших факторів виробництва, міжнародна спеціалізація та кооперація  

 

Рис. 1.2 - Структура міжнародної економіки

 

Світовий ринок — це сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, що базується на міжна­родному поділі праці та інших факторів виробництва

Світове господарство — це сукупність націо­нальних господарств, взаємопов'язаних міжнародними економічними відносинами з відповідним механізмом регулювання та управління.

Економічні показники – це система кількісних характеристик, що визначають функціонування міжнародної економіки і її структурних елементів.

Залежно від форми економічні показники поділяються на вартісні, що обраховуються в грошових одиницях, та натуральні, які виражаються у фізичних одиницях. Залежно від змісту – на кількісні та якісні. Залежно від способу одержання – на абсолютні, можуть виражатися як у грошових, так і у фізичних одиницях, та відносні, розраховуються на основі абсолютних.

Рівень дослідження міжнародних економічних відносин спричиняє розподіл економічних показників на:

Ø мікроекономічні, що характеризують функціонування та ефективність міжнародних зв’язків на рівні первинної ланки господарювання:

а) вартість експорту;

б) вартість імпорту;

в) швидкість обігу коштів за зовнішньоекономічними операціями;

г) ефективність зовнішньоекономічних операцій;

д) рівень забезпеченості банківськими кредитами для здійснення зовнішньоекономічних операцій;

е) віддача обігових коштів при здійсненні експортних та імпортних операцій;

Ø макроекономічні, що відбивають міжнародні економічні зв’язки на державному та наддержавному рівні:

а) чистий експорт – різниця між експортом та імпортом;

б) показник руху капіталу, що визначається як різниця загального обсягу інвестицій у країні та обсягу національних заощаджень;

в) обмінний курс;

г) державний борг держави;

д) валютні резерви центрального банку.

 

!Основні терміни і поняття

Міжнародна економіка, міжнародна мікроекономіка, міжнародна макроекономіка, предмет міжнародної економіки, метод наукових абстракцій, метод аналізу та синтезу, метод мікро- та мікроаналізу, метод історичного і логічного, метод моделювання, світовий ринок, світове господарство, економічні показники.

 
 


Питання для самоконтролю

1. Покажіть місце Міжнародної економіки серед інших дисциплін.

2. Доведіть необхідність виділення міжнародної економіки в окрему навчальну дисципліну.

3. Дайте системне визначення предмета міжнародної економіки?

4. Чому виділяють окремо міжнародну мікроекономіку та макроекономіку?

5. В чому особливість методів, які використовуються при вивченні дисципліни «Міжнародна економіка»?

6. Назвіть суб’єкти та об’єкти вивчення міжнародної економіки.

7. Охарактеризуйте особливості розвитку міжнародної економіки?

8. Які закономірності її розвитку вам відомі?

9. Побудуйте структуру міжнародної економіки та поясніть її елементи.

10. В чому полягає різниця між поняттями: «світовий ринок» та «світове господарство»?

11. Чому світове господарство слід вважати не стільки історичною, скільки економіко- політичною категорією?

12. Дайте визначення єдиному світогосподарському простору. Яку структуру він має?

13. Назвіть та охарактеризуйте основні підсистеми світового господарства.

14. Які вам відомі етапи розвитку світового господарства? Які їх основні ознаки? Наведіть декілька варіантів періодизації, заповніть таблицю (табл. 1.1) та висловіть власну думку щодо найбільш вдалого підходу.

Таблиця 1.1

Етапи формування світового господарства

№ з/п Етап Характерні ознаки
     

15. Охарактеризуйте групи країн, які формують структуру сучасного світового господарства, відповідь оформіть у таблиці 1.2

Таблиця 1.2

Структура сучасного світового господарства


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав