Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вирішити задачі. q Цель финансового менеджмента

Читайте также:
  1. IV. Задачі
  2. IV. Задачі
  3. Алгоритм вирішення задачі
  4. Аналіз задачі.
  5. Визначення початкового рішення транспортної задачі.
  6. Вирішити задачі
  7. Вирішити задачі
  8. Вирішити задачі
  9. Вирішити задачі

q Цель финансового менеджмента

q Задачи финансового менеджмента

q Объекты и субъекты финансового менеджмента

q Информационное обеспечение финансового менеджмента

q Методы финансового менеджмента

 

Практическое задание


 


[1][1] Бочаров В.В. Современный финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2006;

[2][2] Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007;

[3][3] Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

[4][4] Стивен М. Брег. Настольная книга финансового директора / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005;

 

Тема практичного заняття № 2.

Поняття трудового договору та порядок прийому на роботу. Особливості укладення окремих видів трудових договорів.

Методичні вказівки до практичних занять

I заняття

Теоретичні питання

1.Поняття трудового договору та його значення для трудового права.

2.Ознаки трудового договору.

3. Трудовий договір як основна форма реалізації права на працю. Інші форми реалізації права на працю.

4.Розмежування трудового договору і трудової угоди.

5. Загальна характеристика трудового договору як юридичного факту.

6. Працівник як одна із сторін трудового договору.

7. Роботодавець як сторона трудового договору.

8. Форма трудового договору.

9. Типові й примірні форми трудових договорів: їх юридичне значення.

10. Зміст трудового договору.

11. Класифікація умов трудового договору.

12. Нормативні умови трудового договору.

13. Договірні умови трудового договору.

14. Трудова функція працівника – загальна характеристика.

15. Оплата праці як необхідна умова трудового договору.

16. Місце праці та робоче місце працівника.

17. Випробування при прийнятті на роботу. Терміни випробування.

18. Заборона встановлення випробування при прийнятті на роботу.

19. Правові наслідки випробування при прийнятті на роботу.

20. Недійсність умов трудового договору.

Питання для самоконтролю і перевірки

1. Чи можна розглядати трудовий договір як джерело (форму) трудового права?

2. Чи може роботодавець вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором?

3. Яке практичне значення поділу умов трудового договору на необхідні і факультативні?

4. Недійсність трудового договору та недійсність його умов. Які підстави визнання недійсними умов трудового договору?

5. Як, на Вашу думку, можна замінити громіздке формулювання, що використовується законодавцем при визначенні трудового договору “власник підприємства, установи, організації, уповноважений ним орган або фізична особа”?

6. Чи може підприємство (установа, організація) виступати стороною трудового договору?

7. Якщо робітник розпочав працювати з максимальним випробувальним терміном з 15 лютого, то коли у нього він закінчується?

8. Спробуйте розмежувати трудовий договір та договір підряду.

9. Дайте визначення та охарактеризуйте такі поняття: професія, кваліфікація, спеціальність, посада.

10. Чи тотожними є назви посад "начальник департаменту", "директор департаменту" та "керівник департаменту"?

11. Які наслідки недотримання письмової форми трудового договору а також вимог щодо реєстрації окремих видів трудових договорів?

Вирішити задачі

1. Василика було прийнято на посаду бригадира будівельної бригади терміном на один рік. Однією з умов трудового договору, який сторони уклали в письмовій формі було зобов’язання Василика сформувати будівельну бригаду з осіб зі сторони для завершення будівництва офісного приміщення.

Домовившись зі своїми колишніми членами будівельної бригади, які на його прохання одностайно звільнились з попередньої роботи, Василик вже на третій день розпочав будівництво офісу.

Під час оформленні прийому на роботу членів бригади виявилося, що в штатному розписі відсутні вільні робочі місця, а тому керівник відділу кадрів відмовився від укладення з ними трудових договорів.

Директор підприємства, після звернення до нього Василика, запропонував внести зміни до його трудового договору, де вказати стороною, що наймається на роботу не особисто Василика, а всю будівельну бригаду. Погодивши умови оплати праці та режиму робочого часу сторони підписали зміни до трудового договору.

Чи виникли в наведеному прикладі трудові правовідносини? Чи правильно було внесено зміни до трудового договору? Спробуйте проаналізувати можливі умови оплати праці та режиму робочого часу членів будівельної бригади за укладеним договором.

2. За поданою заявою і долученими документами 5 січня було видано наказ про прийняття Сергієнка на роботу з 19 січня. 10 січня він звернувся до відділу кадрів про повернення йому трудової книжки, оскільки знайшов іншу роботу. Йому відмовили, пояснивши, що роботодавця потрібно попередити про звільнення за два тижні.

Оскільки 19 січня Сергієнко роботи не розпочав, було видано наказ про його звільнення за прогул. Сергієнко звернувся з позовом до суду про зміну формулювання причини звільнення.

Вирішіть справу.

3. Під час укладення трудового договору з Балюком про його роботу на посаді інженера-конструктора 1-ї категорії конструкторського бюро начальник відділу кадрів запропонував внести до договору такі умови:

- про режим роботи;

- про розмір оплати праці;

- про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- про зобов’язання Балюка протягом перших 2-х років роботи не використовувати щорічну відпустку;

- про зобов’язання не приймати участі у страйках;

- про зобов’язання не працювати за сумісництвом у інших роботодавців;

- про зобов’язання після звільнення не працювати на підприємствах із схожими профілем діяльності і видами виробництва протягом 2-х років;

- не розголошувати відомостей, які становлять державну та комерційну таємницю;

- не рідше одного разу у квартал робити раціоналізаторські пропозиції чи винаходи.

Чи правомірними є пропозиції начальника відділу кадрів?

Які із наведених умов можуть мати місце при укладенні трудового договору?

4. Під час Костюка на посаду інженера, в договорі було обумовлено, що він працюватиме з двотижневим випробувальним терміном. В останній день перебігу строку випробувального терміну керівник підприємства запропонував продовжити випробування до максимального терміну, передбаченого законом. Костюк не заперечував, однак наполягав, щоб у відповідності з чинним законодавством на це було отримано згоду виборного органу первинної профспілкової організації.

Виборний орган первинної профспілкової організації відмовився розглядати це питання через те, що Костюк не був членом профспілки. Вважаючи, що виборний орган первинної профспілкової організації поступив всупереч своїм функціям, Костюк через три дні не вийшов на роботу і був звільнений як такий, що не витримав випробувальний строк.

Отримавши копію наказу про звільнення, Костюк звернувся до комісії по трудових спорах з проханням поновити його на роботі і зобов’язати виборний орган первинної профспілкової організації санкціонувати продовження його випробувального терміну.

Вирішіть справу.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 92 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав