Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Предмет економічної та зміна підходів до його визначення. Функції економічної теорії.

Читайте также:
  1. II подразделение — производство предметов потребления.
  2. II. Предмет, задачи физиологии растений
  3. II. Предметы ведомства и пределы власти волостного суда
  4. IV. Концептуальные подходы образовательных стандартов по предмету
  5. IV. Рекомендации по составлению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения
  6. Quot;Запишу-ка это ложкой", или Об игровом употреблении предметов от 2 до 8 лет
  7. Quot;Нематериальные активы - предметы лизинга".
  8. Quot;пейоративный выражение\" - это языковое выражение для обозначения определенного предмета, заведомо содержит его негативную оценку
  9. VI. Особенности ношения предметов формы одежды
  10. А) Предмет науки истории и ее место в системе исторических наук
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Економісти різних часів, різних напрямків і шкіл економічної теорії по-різному підходять до визначення предмету економічної науки. У меркантилістів об’єктом дослідження була сфера обміну, у фізіократів - сільське господарство, у представників класичної школи – процес виробництва. Предметом вивчення марксистсько-ленінської політичної економії стала сукупність суспільно-економічних відносин, що складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ. Кейнсіанці вивчають методи державного регулювання економіки. В „Економіксі” П.Самуельсона сказано, що це „наука про те, як люди, що взаємодіють в суспільстві, вибирають спосіб використання дефіцитних ресурсів, які можуть мати багатоцільове призначення, для того, щоб виробити різноманітні товари і розподіляти їх тепер або в майбутньому для споживання різних індивідів і груп суспільства”.

Усі ці визначення в певній мірі зберігаються, оскільки так чи інакше вони з різних боків характеризують економічну діяльність суспільства, спрямовану на реалізацію людських потреб. Тому можна сказати, що предмет економічної науки - вивчення проблем ефективного використання обмежених виробничих ресурсів та управління ними з метою досягнення максимального задоволення матеріальних потреб людини.Всі конкретні економічні проблеми - інфляція, безробіття, бюджетний дефіцит, бідність, нерівність в доходах, соціальна несправедливість та ін. - в кінці кінців упираються в проблему ефективного використання ресурсів. Розв’язуючи проблему обмеженості ресурсів, економічна теорія повинна допомогти суспільству розв’язати три головних завдання:

1) що, або які товари і послуги необхідно виготовляти і в якій кількості?

2) як ці товари і послуги треба виробляти?

3) для кого виробляти?

Проблема, що виробляти пов’язана із знаходженням такого набору товарів і послуг, які відповідають потребам споживачів, які будуть реалізовані і в результаті реалізації яких їх виробники отримають доходи. Проблема, як виробляти, - пов’язана з вибором варіантів виробництва товарів і послуг, тобто з визначенням того, хто, як, за допомогою якої техніки, технології організації виробництва буде їх виготовляти. З’ясування питання, для кого виробляти, пов’язане із розподілом створених товарів і послуг. Воно охоплює як проблему спрямованості виробництва на реалізацію потреб споживачів, так і проблему формування доходів у суспільстві, так і створення системи стимулів у виробництві.

Функції економічної теорії:

1. Пізнавальна – розкриваючи і формулюючи економічні категорії та закони, економічна теорія збагачує знання людей, примножує інтелектуальний потенціал суспільства, розширює науковий світогляд людей, сприяє науковому передбаченню економічного розвитку суспільства.

2. Методологічна – економічна теорія виступає теоертико – методологічною базою для цілої системи економічних наук.

3. Практична – наукове обґрунтування економічної політики країни, розробка рекомендацій щодо застосування принципів і методів раціонального господарювання.

4. Прогностична – розробка наукових основ передбачення перспектив соціально-економічного розвитку у майбутньому.

5. Виховна – полягає у формуванні в громадян економічної культури, логіки сучасного ринкового мислення, які забезпечать цілісне уявлення про функціонування економіки на національному та світових рівнях і дають можливість виробити грамотну господарську поведінку в умовах ринкової системи.

Економічне мислення — це сукупність поглядів, уявлень та суджень людини про реальну економічну дійсність які визначають її господарська поведінку. Є два види економічного мислення: буденне і наукове. Буденне мислення — поверхове, однобічне і безсистем­не сприйняття людиною реальних економічних процесів, на підставі чого вона робить суб'єктивні, часом помилкові, висновки і судження щодо економічних проблем. Наукове мислення — всебічне і глибоке пізнання люди­ною економічної дійсності на основі використання науко­вих методів дослідження, що дозволяє розкрити сутність еко­номічних процесів, об'єктивно оцінити їхню суспільну зна­чущість і прогнозувати тенденції розвитку в майбутньому

Позитивна економічна теорія ставить за мету всебічне пізнання економічних процесів та явищ, розкриває їхні взаємозв’язки та взаємозалежність, які зумовлюються реальною дійсністю, відповідає на запитання якою є економіка, а нормативна – з’ясовує об’єктивні процеси, дає їм оцінку, робить висновки та розробляє рекомендації щодо вдосконалення економічної системи, переходу її на вищий ступінь розвитку, відповідає на запитання якою повинна бути економіка, та, що для цього треба зробити?

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав