Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

адміністративних судів в Україні

Читайте также:
  1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  2. Бюджет адміністративних витрат
  3. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).
  4. В Україні проводиться державна екологічна експертиза, яка є обов'язковою у процесі господарської, інвестиційної, управлінської діяльності.
  5. Валютна політика в Україні
  6. Вибори і референдуми в Україні, їх види та умови проведення
  7. Визначення компетенції різних судів системи здійснюється
  8. Визначення та класифікація адміністративних методів.
  9. Визначте у чому полягала своєрідність політичної обстановки в Україні після повалення самодержавства у 1917 р.?

1. Роль адміністративних судів у забезпеченні прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Основні причини створення адміністративних судів та запровадження адміністративного судочинства в Україні.

2. Умови і порядок формування адміністративних судів.

3. Система адміністративних судів в Україні.

4. Роль Верховного Суду України у механізмі забезпечення правосуддя в адміністративних справах.

 

Методичні рекомендації

У сучасному суспільстві будь-які відносини мають потенційну небезпеку перерости у конфлікт, особливо відносини між громадянами та владою. Громадяни позбавлені важелів впливу на владу, а тому в стосунках з нею є беззахисними. Право кожного оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб є важливою гарантією реалізації конституційного принципу відповідальності держави за свою діяльність перед людиною. Ось чому в сучасних демократичних країнах велике значення для гарантування прав людини у її відносинах з владою надається правовому захисту з боку незалежного й авторитетного органу – суду, перед яким громадяни та адміністрація є рівними.

Розкриваючи зміст першого питання необхідно звернути увагу на те, що запровадження адміністративного судочинства зумовлене самою природою публічно-правових спорів, у яких громадянину протистоїть потужний адміністративний апарат. В ході відповіді необхідно назвати та проаналізувати основні причини створення адміністративних судів та запровадження адміністративного судочинства в Україні, серед яких недостатній авторитет загальних судів які, поряд зі справами, що випливають із публічно-правових відносин, розглядають справи приватноправового характеру та кримінальноправового характеру; прив'язаність територіальної юрисдикції судів до адміністративно-територіального устрою країни, що посилює можливість впливу чиновницького апарату на суддів.

Розкриваючи друге питання, необхідно врахувати, що право на оскарження протиправних дій адміністрації декларувалося в Україні давно – ще в Конституції СРСР 1977 року і Конституції Української РСР 1978 року. Проте реально діяти це право почало тільки у 1996 році з прийняттям нової Конституції України, яка передбачила універсальне правило: «Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб». Разом з тим при відповіді на питання потрібно охарактеризувати етапи створення системи адміністративних судів.

У третьому питанні слід окреслити систему адміністративних судів в Україні: місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди), апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд в м. Києві.

Систему адміністративних судів замикає Верховний Суд України, який є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Відповідь на четверте питання вимагає з’ясування ролі та значення Верховного Суду України у механізмі забезпечення правосуддя в адміністративних справах. Необхідно врахувати, що повноваження ВСУ значно скоротилися у зв’язку з прийняттям 16 березня 2010 року Конституційним судом України рішення № 8-рп/2010 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", які містяться у ст. 125 Конституції, терміна «касаційне оскарження», що міститься у ст. 129 Конституції.

Контрольні питання

1. У чому різниця між поняттями «адміністративна юстиція» та «адміністративне судочинство»?

2. Які моделі адміністративної юстиції існують у світі? У якому вигляді представлена адміністративна юстиція в Україні?

3. У чому завдання адміністративного судочинства?

4. Чим завдання адміністративного судочинства відрізняється від завдань інших видів судочинства?

5. За якими критеріями суд перевіряє рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень?

6. Які акти законодавства регулюють адміністративний процес в Україні?

7. Які суди є адміністративними у розумінні КАСУ?

8. Які є принципи адміністративного судочинства та у чому полягає їхній зміст?

9. У чому полягає предмет адміністративної юрисдикції?

10. У чому полягає відмінність предмету адміністративної юрисдикції від конституційної, кримінальної, цивільної та господарської юрисдикції?

11. Розкрийте систему спеціалізованих адміністративних судів.

12. Умови і порядок формування адміністративних судів.

13. Система адміністративних судів в Україні.

14. Роль Верховного Суду України у механізмі забезпечення правосуддя в адміністративних справах.

15. Дайте визначення поняття «адміністративний суд» та опишіть їх систему.

16. Опишіть систему адміністративних судів в Україні.

 

Задачі

1. Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради Оксана Остапчук звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні три місяці перед її звільненням, протягом яких вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв'язку з тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки О. Остапчук уже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин. Як Ви вважаєте, чи правильна ухвала суду?

2. Тарас Піддубний звернувся до окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконним рішення міської ради про відмову у звільненні його від сплати податку на землю. Окружний адміністративний суд своєю ухвалою відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки міська рада не є юридичною особою (юридичною особою є виконком цієї ради), а отже, відповідно до ч.1 і 3 ст.48 КАСУ вона не має адміністративної процесуальної правосуб'єктності.

Чи належить справу розглядати за правилами адміністративного судочинства? Якому суду підсудна ця справа? Чи правильно вчинив суд, відмовляючи у відкритті провадження? Порадьте Т. Піддубному, як йому діяти далі.

3. Пенсіонер Олександр Терещенко звернувся до районного суду з позовом про зобов'язання виконавчого комітету сільської ради розглянути його заяву про виділення йому одноразової грошової допомоги для закупівлі дров на зиму і дати на неї відповідь. Виконком сільради просив у задоволенні позову відмовити і зазначив, що така заява О.Терещенка до нього не надходила. Суд запропонував виконавчому комітету подати журнал реєстрації звернень громадян, але той пропозицію суду проігнорував. Суд, пославшись на ч.6 ст.71 КАСУ, розглянув справу на підставі наявних матеріалів і відмовив у задоволенні позову, оскільки позивач не довів факту подання заяви.

Чи правильно суд застосував правила щодо доказування? Чи є підстави для оскарження судового рішення? Якщо так, то які б аргументи Ви б використали, подаючи апеляційну скаргу?

Тематика рефератів

1. Загальна характеристика адміністративної юстиції.

2. Поняття і завдання адміністративної юстиції.

3. Зміст і ознаки адміністративної юстиції.

4. Адміністративне судочинство і адміністративний процес.

5. Історичний розвиток адміністративної юстиції.

6. Адміністративна юстиція в Україні: історичний аспект.

7. Порівняльно-правовий аналіз моделей адміністративної юстиції та характеристика української моделі.

8. Процесуальні стандарти судочинства.

9. Обов’язки органів державної влади щодо дотримання і захисту прав і свобод людини.

10. Адміністративні суди України.

11. Організаційно-правові засади діяльності адміністративних судів в Україні.

12. Особливості реалізації адміністративного судочинства в Україні.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 86 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав