Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України

Читайте также:
  1. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.
  2. VII. Антропологічний склад народів України
  3. XI. Местный статус
  4. А) Статус судьи Конституционного Суда РФ
  5. Аварійно - рятувальні служби України.
  6. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  8. Адвокатура України у радянський період.
  9. Административно правовой статус государственных служащих
  10. Административно правовой статус граждан Российской федерации

Загальні засади адміністративно-правового статусу Кабінету Міністрів України встановлені Конституцією, Законом від 7 жовтня 2010 р. "Про Кабінет Міністрів України", Регламентом Кабінету Міністрів України, затв. постановою Кабінету Мі­ністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, певним чином положеннями Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/ 2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" щодо взаємовідносин із центральними орга­нами виконавчої влади тощо. Зокрема, ст.113 Конституції визначає місце Кабінету Міністрів України в системі органів публічного адміністрування, по-перше, через визнання його вищим органом у системі органів виконавчої влади, тобто таким, цю спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київ­ської та Севастопольської міських, районних у місті державних адміністрацій; по-друге, через встановлення відповідальності перед Президентом України, підконтрольності і підзвітності Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією.

Чинне законодавство наділяє Кабінет Міністрів України 3 основними функціями адміністрування — спрямування, коор­динації та контролю. Зокрема, Кабінет Міністрів України:

¾ забезпечує державний суверенітет і економічну самостій­ність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Пре­зидента України;

¾ вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

¾ забезпечує проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, податкової, структурно-галузевої політики; по­літики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

¾ розробляє і здійснює загальнодержавні програми економіч­ного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку, охорони довкілля, а також розробляє, затверджує і виконує інші державні цільові програми;

¾ забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює адміністрування об’єктів державної власності відпо­відно до закону;

¾ здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

¾ організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

¾ спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України — колегіальний орган загальної компетенції. Це означає, що Кабінет Міністрів шляхом колек­тивного (колегіального) постановлення рішень здійснює за­гальне керівництво і координацію діяльності органів галузевої та функціональної компетенції як в системі органів виконавчої влади, так і за її межами, спрямовує та контролює їх діяльність. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Кон­ституцією та законами України, а також указами Президента України.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, міністри. Прем’єр-міністр України призна­чається на посаду Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України. Інші члени Кабінету Міністрів України призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видають­ся у формі постанов, а акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень.

Акти Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України та підписуються Прем’єр-міністром України. Постанови Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Постанови Кабінету Мініст­рів України публікуються в бюлетені "Офіційний вісник Украї­ни", газеті "Урядовий кур’єр", акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

Акти Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України, а також можуть бути оскаржені до суду в порядку та у випадках, установлених законом.

Для забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади створюється постійно діючий орган — Секретаріат Кабінету Міністрів України. Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.

Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує підго­товку та проведення засідань Кабінету Міністрів України та діяльність Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України. Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів законів, проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів для підго­товки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України.

Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України має не більше 3 заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. Державні службовці, інші праців­ники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, у порядку, визначеному законодавством про державну службу та трудовим законодавством.

Для забезпечення здійснення своїх повноважень Кабінет Мі­ністрів України може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Завдання, склад та організація роботи цих органів визначаються Кабінетом Міністрів України. До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допо­міжних органів можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед ново­обраним Президентом України. Заява про складення повнова­жень Кабінету Міністрів України подається Прем’єр-міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, ново­обраному Президенту України удень вступу на пост Президента України. Відставку Кабінету Міністрів України приймає Пре­зидент України внаслідок: 1) прийняття Верховною Радою Укра­їни резолюції недовіри Кабінету Міністрів України; 2) прийняття Президентом України рішення про відставку Кабінету Міністрів України; 3) відставки Прем’єр-міністра України; 4) смерті Прем’єр-міністра України. Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраним Президентом України або перебуває у відставці, за дорученням Президента України продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж 60 днів.
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 75 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав