Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адміністративно-правовий статус Президента України

Читайте также:
  1. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.
  2. VII. Антропологічний склад народів України
  3. XI. Местный статус
  4. А) Статус судьи Конституционного Суда РФ
  5. Аварійно - рятувальні служби України.
  6. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  8. Адвокатура України у радянський період.
  9. Административно правовой статус государственных служащих
  10. Административно правовой статус граждан Российской федерации

Згідно із Конституцією Президент України є головою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної ціліс­ності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102 Конституції).

Звичайно, усі повноваження Президента України так чи інакше пов’язані з публічною адміністрацією, оскільки мета діяльності Президента України при реалізації будь-яких його повноважень збігається з метою реалізації самої публічної адмі­ністрації — забезпечення законності, прав та свобод громадян. Наприклад, здійснюючи помилування, Президент України не виступає як суб’єкт адміністративного права, оскільки відсутній публічний інтерес у відносинах, що виникають при цьому, а підписуючи закони, він виступає як суб’єкт конституційного права. Інтерес представляють лише ті повноваження, які без­посередньо спрямовані на реалізацію функцій публічної адмі­ністрації. Такими повноваженнями є:

Кадрові повноваження:

¾ призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представ­ників іноземних держав;

¾ призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України, припиняє його повноваження та приймає рішення про його відставку;

¾ призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних орга­нів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адмі­ністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

¾ призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Вер­ховної Ради України Генерального прокурора України;

¾ призначає половину складу Ради Національного банку України;

¾ призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

¾ призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Вер­ховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

¾ утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи вико­навчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

¾ призначає на посади та звільняє з посад вище коман­дування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

¾ присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

¾ очолює Раду національної безпеки і оборони України;

¾ призначає третину складу Конституційного Суду України.

Забезпечувальні повноваження:

¾ створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

¾ призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією;

¾ вносить до Верховної Ради України подання про оголошен­ня стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

¾ приймає відповідно до закону рішення про запільну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки дер­жавній незалежності України;

¾ приймає у разі необхідності рішення про введення в Ук­раїні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації — з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

¾ приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

¾ забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

¾ представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньоекономічною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

¾ приймає рішення про визнання іноземних держав.

Контрольні повноваження:

¾ скасовує акти Кабінету Міністрів України;

¾ скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

¾ припиняє повноваження Верховної Ради України у ви­падках, передбачених Конституцією;

¾ призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції відповідно до ст. 156 Конституції, оголошує всеукраїн­ський референдум за народною ініціативою.

Президент України є:

¾ Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;

¾ Головою Ради національної безпеки і оборони України.

Для забезпечення належної діяльності Президента України створюється ціла мережа допоміжних органів, які сприяють реалізації покладених на Президента України повноважень, а саме:

1) спеціалізований орган, який займається забезпеченням реалізації президентських повноважень — Адміністрація Пре­зидента;

2) консультативно-дорадчі органи при Президентові України (Комітет з економічних реформ, Громадська гуманітарна рада);

3) інші допоміжні органи та установи, які забезпечують діяль­ність Президента України (Комісія при Президентові України з питань громадянства, Комісія при Президентові України з питань помилування, Національний інститут стратегічних до­сліджень).

Особливе місце серед органів які забезпечують діяльність Президента посідає Адміністрація Президента України, яка є постійно діючим допоміжним органом, основними завданнями якої є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Прези­дентом України визначених Конституцією повноважень. її правовий статус визначається Положенням про Адміністрацію Президента України, затв. Указом Президента України від 2 квітня 2010 р. № 504/2010.

Адміністрація Президента України виконує такі основні функції:

1) здійснює аналіз політичних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших процесів, що відбуваються в Україні і світі, готує за його результатами для подання на розгляд Прези­дентові України пропозиції з питань формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на забезпечення додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина, державного суверенітету, територіальної цілісності України;

2) здійснює підготовку пропозицій щодо здійснення керів­ництва зовнішньополітичною діяльністю держави та вносить їх на розгляд Президентові України, забезпечує здійснення Президентом України представництва держави у міжнародних відносинах;

3) бере участь в опрацюванні пропозицій щодо запобігання та нейтралізації загроз національній безпеці України, здійснення Президентом України керівництва у сфері національної безпеки і оборони України, виконання ним повноважень Голови Ради національної безпеки і оборони України, контролю за реаліза­цією заходів у цій сфері, забезпечує здійснення повноважень у сфері контролю за діяльністю Збройних Сил України, інших військових формувань;

4) забезпечує підготовку проектів послань Президента Ук­раїни до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, оприлюднює такі послання;

5) забезпечує взаємодію Президента України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, правоохоронними, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян (у тому числі політичними партіями, професійними спілками), підприємствами, установами, іншими організаціями, сприяє підвищенню ефективності такої взаємодії;

6) здійснює в установленому порядку експертизу прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України, готує пропозиції щодо підписання законів або застосування щодо них права вето;

7) забезпечує планування діяльності Президента України;

8) опрацьовує і подає на підпис Президентові України проекти указів, розпоряджень Президента України, інших документів;

9) забезпечує підготовку проектів законів, що вносяться Президентом України до Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи; готує пропозиції щодо визначення Президентом України законопроектів як невідкладних для позачергового розгляду Верховною Радою України;

10)забезпечує офіційне оприлюднення підписаних Президентом України законів України, а також указів і розпоряджень Президента України;

11)опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції щодо утворення і ліквідації судів, визначення кількості суддів у судах, першого призначення на посаду професійного судді, переведення суддів, присвоєння суддям військових судів військових звань;

12)здійснює підготовку проектів конституційних подань Президента України до Конституційного Суду України та пропозицій щодо позиції Президента України у справах, які розглядаються Конституційним Судом України;

13)опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, що належать до повноважень Президента України, в тому числі питань призначення, погодження призначення на посади, звільнення з посад, притягнення відповідних осіб до дисциплінарної відповідальності, відставки голів місцевих державних адміністрацій, веде облік таких кадрів;

14)здійснює аналіз актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій та за наявності підстав вносить Президентові України пропозиції щодо забезпечення приведення їх у відповідність із Конституцією та законами України, актами Президента України або зупинення їх дії, скасування;

15)забезпечує контроль за виконанням указів, розпоряджень, доручень Президента України;

16)здійснює моніторинг інформаційного простору України, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Президента України, Адміністрації, забезпечує оперативне надання інформації про діяльність Президента України, Адміністрації засобам масової інформації, забезпечує роботу офіційного Інтернет-представництва Президента України, розміщує на його веб-сайті проекти законів України та актів Президента України, які потребують широкого обговорення, закони України, підписані Президентом України, укази і розпорядження Президента України, а також іншу інформацію про діяльність Президента України, Адміністрації;

17)забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд Президента України пропозицій щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними, присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів та інших вищих спеціальних звань і класних чинів, прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку в Україні, здійснення помилування, розвитку геральдики;

18)здійснює протокольне та церемоніальне забезпечення офіційних заходів за участю Президента України;

19)забезпечує розгляд в установленому порядку запитів народних депутатів України, груп народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України до Президента України;

20)забезпечує через Головне управління забезпечення доступу до публічної інформації в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України та Адміністрації Президента України, консультацій під час оформлення запитів;

21)організовує прийом громадян, які звертаються до Президента України, розгляд звернень громадян, а також звернень органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян (у тому числі політичних партій, професійних спілок), підприємств, установ, інших організацій, здійснює облік і аналіз таких звернень, на основі аналізу звернень розробляє та подає Президентові України пропозиції щодо розв’язання порушених у них проблем;

22)здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності створених Президентом України консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб;

23)забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці;

24)виконує інші функції для забезпечення здійснення Пре­зидентом України своїх повноважень.

Для забезпечення здійснення Президентом України своїх повноважень на Адміністрацію може бути покладено здійснення інших функцій.

До складу Адміністрації входять:

1) особи, які призначаються та звільняються з посади Прези­дентом України, а саме: Глава Адміністрації Президента України, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України, два заступники Глави Адміністрації Президента України, рад­ники Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України;

2) інші працівники Адміністрації, які призначаються на посади і звільняються з посад Главою Адміністрації Президента України.

Структура Адміністрації Президента включає наступні самос­тійні підрозділи:

1) Прес-служба;

2) Головні управління (з питань економічної політики та впровадження економічних реформ, з питань реформування соціальної сфери, з питань безпекової та оборонної політики, державно-правове, з питань судоустрою, з питань регіональної та кадрової політики, з питань діяльності правоохоронних органів, з питань міжнародних відносин, Державного Протоколу та Церемоніалу, з питань конституційно-правової модерніза­ції, з гуманітарних тасуспільно-політичних питань, головне контрольне управління, документального забезпечення, організаційного забезпечення, забезпеченнядоступу до публічної інформації);

3) Управління (забезпечення зв’язків з Кабінетом Міністрів України, забезпечення зв’язків з Верховною Радою України, забезпечення зв’язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України в судах, з питань звернення громадян, з питань громадянства, з питань помилу­вання, 3 питань європейської інтеграції, державних нагород, з питань комунікацій, режимно-секретне).

 

Координаційним органом при Президентові України з питань національної безпеки і оборони є Рада національної безпеки і оборони України, основними функціями якої є: внесення про­позицій Президентові України щодо реалізації засад внутріш­ньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; координація та здійснення контролю за ді­яльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України. До складу Ради національ­ної безпеки і оборони України за посадою входять Прем’єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. Членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади.

Організацію роботи і виконання рішень Ради національної безпеки і оборони забезпечує Секретар Ради, який признача­ється на посаду та звільняється з посади Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується.


 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 76 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав