Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зайнятість: сутність, принципи та форми.

Читайте также:
  1. Антикорупційні принципи
  2. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.
  3. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.
  4. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  5. Біологічні принципи боротьби з трансмісійними та природно осередкованими захворювання. Воші
  6. Богословсько - юридичні принципи
  7. Буття:проблеми,концепції форми.
  8. В основі здорового способу життя лежать соціальні і біологічні принципи.
  9. Введення в економіку. Сутність, предмет і методи економічної теорії.
  10. Види деформацій.Закон Гука справедливий для таких деформацій, після яких тіло знову набуває попередніх розмірів і форми. Такі деформації називають пружними.

Деканові соціологічного факультету

Чорноморського державного університету

імені Петра Могили
доц. Ляпіній Л. А.
студента 263 групи
Петренка Сергія Івановича

 

 

Заява

 

 

Прошу надати мені відпустку з 03 – 09.04.2014 р. у зв’язку з участю в обласних змаганнях із важкої атлетики.

 

01.04.2014 р. (підпис)

2. Зовнішня заява

Ректорові Чорноморського

державного університету

імені Петра Могили

проф. Клименку Л. П.

Благіна Олексія Олексійовича

(мешкаю за адресою:

вул. Ушакова, 15, кв. 4, Херсон

паспортні дані: ЕР 325098

тел. 0634567980)

 

 

ЗАЯВА

 

У зв’язку з переїздом моїх батьків до м. Миколаєва на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом III курсу комп’ютерного факультету ЧДУ зі спеціальності «Інтелектуальні інформаційні системи».

Додаток:

1) витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.;

2) свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;

3) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.

 

20.10.2014 р. (підпис)

 

 

Зайнятість: сутність, принципи та форми.

Безробіття, його показники і види.

Державне регулювання зайнятості населення.

 

Зайнятість: сутність, принципи та форми.

Міжнародна організація праці рекомендувала систему класифікації, згідно з якою населення поділяється на економічно активне та економічно неактивне.

Економічно активне населення — це частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

Кількісно економічно активне населення складається з чисельності зайнятих економічною діяльністю і чисельності безробітних, до яких за цією методикою відносять чітко визначені групи людей.

Економічно неактивне населення, (за методикою МОП) — це особи у віці 15 — 70 років, які не можуть бути класифіковані як зайняті або безробітні.

До цієї категорії належать:

· учні, студенти, слухачі, курсанти денної форми навчання;

· особи, що одержують Пенсії за віком або на пільгових умовах;

· особи, що одержують пенсії за інвалідністю;

· особи, які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими;

· особи, які зневірилися знайти роботу, тобто готові приступити до роботи, але припинили її пошуки, оскільки вичерпали всі можливості для її одержання;

· інші особи, які не мають необхідності або бажання працювати, та ті, що шукають роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом.

Зайнятість – одна з найскладніших і найважливіших економіч­них категорій, оскільки, з одного боку, забезпечує виробництво валового національного продукту - основу життєдіяльності люд­ського суспільства, а з іншого – відображає потреби людини в самореалізації через участь у суспільно корисній праці. Отже, зайня­тість — надзвичайно важливе соціально-економічне явище, яке відображає раціональне використання ресурсів праці, задоволення потреб народного господарства в робочій силі, забезпечення належ­ного рівня життя зайнятого населення, задоволення потреб пра­цівників у підвищенні професійного рівня, у всебічному розвитку особистості.

Зайнятість населення – це діяльність, пов'язана з задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить дохід у вигляді заробітної плати, додаткових грошових допомог, натуральних ви­плат і т. ін.

Зайнятість (ЗУ «Про зайнятість населення» від 1.01.2013) - не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно;

Залежно від тривалості й режиму зайнятості виділяють такі її форми:

Повну зайнятість розглядають на рівні працівника та на рівні держави. На рівні окремого суб'єкта ринку праці повна зайня­тість – це діяльність працівника протягом повного робочого дня (тижня, сезону), яка приносить дохід у нормальних для даного регіону розмірах. На рівні держави під повною зайнятістю розумі­ють стан найбільшого залучення працездатного населення в суспільне виробництво. Тобто, зайнятість вважається повною, якщо фак­тичне безробіття дорівнює природному його рівню.

Неповна зайнятість на рівні країни визначається ситуацією, ко­ли до суспільного виробництва залучено тільки частину працездат­ного населення. Під кутом зору окремого працівника неповна зайня­тість - це зайнятість певної особи протягом неповного робочого дня, або з неповною ефективністю, з неповною оплатою. Неповна зайнятість може бути примусовою та добровільною. Примусова неповна зайнятість обумовлена економічними причинами (скоро­ченням обсягів виробництва, циклічним розвитком економіки, ре­конструкцією підприємства).

Добровільна неповна зайнятість пов'язана з соціальними фак­торами – вихованням дітей, доглядом за хворими членами сім'ї, суміщенням роботи і навчання. Добровільна неповна зайнятість називається частковою. Цей вид зайнятості виникає з ініціативи працівника. До частково зайнятих можуть належати жінки-домогосподарки, студенти, пенсіонери.

Крім перелічених видів зайнятості, виділяють іще приховану, сезонну, маятникову зайнятість.

Прихована зайнятість це зайнятість поза офіційним обліком, наприклад, зайнятість працівників, які перебувають у тривалих неоплачуваних відпустках, безробітних, пенсіонерів торгівлею, на­данням різних послуг населенню.

Сезонна зайнятість характеризується сезонним залученням працездатного населення у суспільне виробництво.

Маятникова зайнятість вид зайнятості, який має постійний характер, але пов'язаний з періодичними переміщеннями праців­ників під час трудової діяльності.
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 74 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав