Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Читайте также:
  1. I . Понятие и признаки правовых норм.
  2. I период развития менеджмента - древний период. Наиболее длительным был первый период развития управления - начиная с 9-7 тыс. лет до н.э. примерно до XVIII в.
  3. I. Диагностика: понятие, цели, задачи, требования, параметры
  4. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  5. I. Исторические аспекты возникновения теории инвестиций и инвестиционного менеджмента.
  6. I. Исторические аспекты возникновения теории инвестиций и инвестиционного менеджмента.
  7. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  8. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  9. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  10. I. Понятие и виды преступности

Продовжити твердження

1. Управлінське рішення – це

2. Функції управлінського рішення:

3. Ознаки управлінського рішення:

4. Закон цілепокладання ґрунтується на…

5. Закон необхідної різноманітності вимагає…

6. Закон руху потребує…

7. Закон зворотного зв’язку встановлює…

8. Закон традицій ґрунтується…

9. За цілями підприємства управлінські рішення поділяються на

10. За функціональним змістом управлінські рішення поділяються на

11. За характером рішення управлінські рішення поділяються на

12. За ступенем невизначеності управлінські рішення поділяються на

13. За способом прийняття управлінські рішення поділяються на

14. За характером впливу управлінські рішення поділяються на

15. За ступенем ефективності управлінські рішення поділяються на

16. За швидкістю вирішення завдань управлінські рішення поділяються на

Обрати правильну відповідь

1. Мета дій управлінської системи має вибиратись виходячи із об’єктивних законів руху та специфічних законів функціонування елементів керованого суб’єкту господарювання – це

а) закон необхідної різноманітності;
б) закон ціле покладання;

в) закон руху.

2. Наявність змін стану органів та об’єктів управління, процесів, що відбуваються в системі управління за умови досягненні мети – це

а) закон необхідної різноманітності;

б) закон руху;

в) закон зворотного зв’язку.

3. Зв’язок керівного і керованого органу, їх специфічні причинно-наслідкові зв’язки – це

а) закон необхідної різноманітності;

б) закон руху;

в) закон зворотного зв’язку.

4. За цілями підприємства управлінські рішення поділяються на

а) директивні, нормативні і методичні;

б) стратегічні, тактичні і оперативні;

в) автоматичні, пролонговані і бліц-рішення.

5. За функціональним змістом управлінські рішення поділяються на

а) активізуючі, регулюючі і контролюючі;

б) організуючі, координуючі і автоматичні;

в) стандартні, творчі і прийнятті за аналогією.

6. За характером управлінські рішення поділяються на

а) стандартні, творчі і прийнятті за аналогією;

б) індивідуальні, колективні і консультативні;

в) стратегічні, тактичні і оперативні.

7. За способом прийняття управлінські рішення поділяються на

а) стандартні, творчі і прийнятті за аналогією;

б) індивідуальні, колективні і консультативні;

в) прийняті в умовах визначеності, в умовах ризику і в умовах невизначеності.

8. За характером впливу управлінські рішення поділяються на

а) директивні, нормативні і методичні;

б) орієнтуючі, стратегічні і тактичні;

в) рекомендуючі, оперативні і дозволяючи.

9. За ступенем ефективності управлінські рішення поділяються на

а) оптимальні і раціональні;

б) стратегічні, тактичні і оперативні;

в) координуючі, активізуючи і регулюючі.

10. За швидкістю вирішення завдань управлінські рішення поділяються на

а) оптимальні і раціональні;

б) стратегічні, тактичні і оперативні;

в) автоматичні, пролонговані і бліц-рішення.

11. Технологія прийняття рішення у процесі управління поділяється на три основних цикли

а) інформаційний, логіко-розумовий, організаційний;

б) нормативний, оперативний, контрольний;

в) інформаційний, консультаційний, координуючий.

12. Функції управлінського рішення – це …

а) організуюча, активізуючи і контролююча;

б) скеровуюча, координуюча і мобілізуюча;

в) регулююча, консультуюча, рекомендуюча.

13. Забезпечує чітку дію всього колективу, ритмічність виконання виробничої програми – це функція управління…

а) координуюча;

б) мобілізуюча;

в) скеровуючи.

Література: базова [1,2,3], допоміжна [19,22,33].

 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Менеджмент (от англ. management — управление, организация) — система программно-целевого управления, перспективного и текущего планирования, организации производства и реализации продукции. Он изучает наиболее рациональную организацию и управление производством, коллективом.

Менеджмент — это комплекс взаимосвязанных действий:

организация и управление (производством и коллективом); постановка и корректировка задач; разработка этапов работы; принятие решений; налаживание коммуникаций (методов и форм передачи информации); регулирование процессов; сбор и обработка информации; анализ информации, подведение итогов работы.;

Цели менеджмента:

получение (увеличение) прибыли;

повышение эффективности хозяйствования;

удовлетворение потребностей рынка;

решение социальных вопросов.

Задачи менеджмента:

организация производства конкурентоспособных товаров;

совершенствование производственного процесса;

внедрение новейших наукоемких технологий;

повышение качества продукции;

снижение затрат на производство.

Основные функции менеджмента — организация и управление производством продукции.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав