Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

JavaScript тілдерінде программалау негізі.

Читайте также:
  1. JavaScript
  2. Дәріс 12. Қоғам философиялық талдаудың негізі.
  3. Мова JavaScript
  4. ПАСКАЛЬ ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫ
  5. Размещение JavaScript на HTML-странице
  6. Тақырып 3.4: Медициналық көрсеткіштерге статистикалық талдау жүргізу негізі.
  7. Язык JavaScript
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Java ортасының ең үлкен артықшылығы бұл бағдарламада әртүрлі платформаларда жұмыс жасайтын қосымша жасауға болады. Internet желісіне әртүрлі типті компьютерлер қосылады, ең айрықша типтері - Pentium PC, Macintosh, Sun – жұмысшы бекеттері және т.б. Өте ыңғайлы бағдарламалау құралы болып саналатын ерекше орта Web сервері ретінде де Internet желісінде еркін әрекет ете алады. Алғашқы файлдар мысалы:

Файл Rectangles,java

import java.applet.*;import java.awt.*;public class Rectangles extends Applet{ DrawRectangles m_DrawRectThread = null; DrawEllipse m_DrawEllipseThread = null; NotifyTask m_NotifyTaskThread = null public String getAppletInfo() { return "Name: Rectangles"; } public void paint(Graphics g) { Dimension dimAppWndDimension = getSize(); g.setColor(Color.yellow); g.fillRect(0, 0, dimAppWndDimension.width - 1, dimAppWndDimension.height - 1); g.setColor(Color.black); g.drawRect(0, 0, dimAppWndDimension.width - 1, dimAppWndDimension.height - 1); } public void start() { if (m_DrawRectThread == null) { m_DrawRectThread = new DrawRectangles(this); m_DrawRectThread.start(); } JavaScript тілінде және HTML-құжатының құрамына скриптер мен апплеттерді орнату технологиясы. JavaScript тілінде және HTML-құжатының құрамына скриптер мен апплеттерді орнату технологиясына мысал қарастырайық:if (m_DrawEllipseThread == null) { m_DrawEllipseThread = new DrawEllipse(this); m_DrawEllipseThread.start(); } if (m_NotifyTaskThread == null) { m_NotifyTaskThread = new NotifyTask(m_DrawEllipseThread); m_NotifyTaskThread.start(); } } import java.applet.*;import java.awt.*;public class CDRotation extends Applet implements Runnable{ Thread m_CDRotation = null; private Graphics m_Graphics; private Image m_Images[];final int NUM_IMAGES = 11; public String getAppletInfo() { return "Name: CDRotation"; } private void displayImage(Graphics g) { if (!m_fAllLoaded) return; g.drawImage(m_Images[m_nCurrImage], (size().width - m_nImgWidth) / 2, (size().height - m_nImgHeight) / 2, null); g.drawString( (new Integer(m_nCurrImage)).toString(), (size().width - m_nImgWidth) /2, ((size().height - m_nImgHeight)/2)+ 10); }№4 лекция. Dreamweaver ортасында программалау негіздері.

 

Dreamweaver ортасында программалау алдында бағдарлама ортасын қосқан кезде Workspace Setup диалогты терезесі пайда болады, одан,Dreamweaver MX жұмысшы ортасы қосылады. Бұл ортаның әрбір панелдер тобында қосымша мәзір қатары бар және әрбір жеке панельде контекстті мәзір бар, оң жақ түймешені басу арқылы қажетті пунктті шақыруға болады. Бұл пункттерді пайдалана отырып, әртүрлі әрекет орындауға болады:

· Панелді жабу Close Panel Group пункті;

· Панель өлшемін үлкейту Maximize Panel Group пункті;

· Жеке топты орналастыру Group <название группы или панели> with пункті;

· Топ атын өзгерту Rename Panel Group пункті;

· Таңдалған панелді жаңа топқа қою Group <название группы или панели> with пунктіNew Panel Group;

· Осы панель жайлы анықтама алу Help пункті.

Мысалы:

<xml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">

<o:MainFile HRef="../Автор.htm" />

<o:File HRef="image003.jpg" />

<o:File HRef="image004.jpg" />

<o:File HRef="filelist.xml" />

</xml>

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав