Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, які НЕ мають відношення до завдання

Читайте также:
  1. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  2. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  3. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  4. VII. Домашнє завдання.
  5. Авторське право. Елементи правовідношення.
  6. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  7. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  8. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  9. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  10. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України

Основними ознаками громадської організації є:

А. Ієрархія відносин

Б. Добровільність участі

В. Членство

Г. Плюралізм інтересів

Д. Матеріальна участь у створенні майнової основи організації

Е. Наявність владних повноважень

Ж. Участь членів в управлінні справами організації

221. Визначте послідовність етапів створення громадської організації:

А. Проведення установчих зборів

Б. Початок діяльності

В. Підготовка установчих і програмних документів

Г. Узгодження інтересів різних особистостей

Д. Виявлення спільних інтересів різних особистостей

Е. Оформлення членства

Д. Реєстрація організації

222. Автором визначення демократії як правління народу через народ і для народу є:

А. Карло Шмидт

Б. Святий Августін

В. Авраам Лінкольн

Г. Фрідріх Еберт

Д. Костянтин Побєдоносцев

223. До видів демократії відносяться:

А. Загальноправова та галузева

Б. Загальна та спеціальна

В. Абстрактна та конкретна

Г. Безпосередня та представницька

Д. Загальнонародна та громадська

224. «Чиста» демократія - це:

А. Референдум

Б. Збори представників

В. Плебісцит

Г. Колегія виборців

Д. «Толпократія»

225. Визначте послідовність етапів реалізації представницької демократії в процесі формування органів державної влади:

А. Здійснення пасивного виборчого права

Б. Проведення передвиборчої агітації

В. Реєстрація кандидатів

Г. Проведення голосування

Д. Збір підписів на підтримку кандидатів

Е. Оголошення результатів голосування

Ж. Висування кандидатур

226. Визначте послідовність (від загального до часткового) взаємозв'язку понять:

А. Права особистості

Б. Права людини

В. Права громадянина

227. Визначте послідовність об'єднання понять (від загального до часткового):

А. Парламентський комітет

Б. Правова держава

В. Політична система

Г. Депутат

Д. Законодавча влада

Е. Громадянське суспільство

228. Термін «правова держава» ввів у науковий обіг:

А. Імануїл Кант

Б. Георг Гегель

В. Рудольф фон Моль

Г. Фрідріх фон Савіньї

Д. Шарль де Монтеск'є

229. Філософську основу теорії «правової держави» розробив:

А. Джон Локк

Б. Імануїл Кант

В. Жан-Жак Руссо

Г. Олександр Радіщев

Д. Георг Гегель

230. Правова держава - це держава:

А. Соціальна

Б. Юридично розвинута

В. Патерналістська

Г. «Нічний» сторож прав людини

Д. Обмежена правом

231. Правова форма організації та діяльності публічної влади та її взаємин з індивідами як суб'єктами права - це:

А. Держава благоденства

Б. Демократична держава

В. Соціальна держава

Г. Правова держава

Д. Ідеальна держава

232. До ознак правової держави НЕ відноситься:

А. Поділ влади

Б. Пріоритет права та верховенство закону

В. Одержавлення всіх сфер суспільного життя

Г. Взаємність прав, обов'язків і відповідальності держави та громадян

Д. Реальність прав і свобод громадян

233. Верховенство закону, заснованого на праві, як ознака правової держави означає:

А. Автономність права та закону

Б. Залежність права від закону

В. Тотожність права і закону

Г. Розходження права і закону

Д. Функціональну взаємодію права і закону

234. До змісту теорії розділу влади НЕ відноситься:

А. Виконавча влада

Б. Судова влада

В. Законодавча влада

Г. Контрольна влада

Д. Механізм «стримань та противаг»

235. Правовий характер взаємовідносин індивідів та публічної влади як ознака правової держави НЕ включає:

А. Визнання рівності індивідів

Б. Реальність прав і свобод індивідів

В. Визначення прав і свобод індивідів

Г. Правові гарантії прав і свобод індивідів

Д. Правовий захист прав і свобод індивідів

236. Обумовлені економічним і соціальним рівнями розвитку суспільства юридичні можливості особистості своїми діями досягати матеріальних або нематеріальних благ - це:

А.Законні інтереси особистості

Б. Юридичні гарантії свободи особи

В. Правочини суб'єкта

Г. Права людини

Д. Юридичні вчинки індивіда

237. В історії людського суспільства і його державної організації першими одержали практичне нормативне втілення:

А. Права особистості

Б. Права індивіда

В. Права громадянина

Г. Права людини

Д. Права суб'єктів громадського життя

238. До першого покоління прав людини відносяться:

А. Фундаментальні та похідні права

Б. Особисті (громадянські) і політичні права

В. Основні (конституційні) і інші права

Г. Соціальні та економічні права

Д. Економічні та культурні права

239. До другого покоління прав людини відносяться:

А. Особисті, громадянські, політичні права

Б. Соціальні, економічні, культурні права

В. Природні, фундаментальні, похідні права

Г. Соціальні, політичні, фізичні права

Д. Економічні, моральні, ідеологічні права

240. До третього покоління прав людини відносяться:

А. Індивідуальні

Б. Групові

В. Природні

Г. Колективні

Д. Часткові

241. До колективних прав людини НЕ відноситься:

А. Право націй

Б. Право народу

В. Право класу

Г. Право спільноти

Д. Право асоціації

242. Визначте відповідність індивідуальних прав людини і їх видів:

1. Право вибору національності та мови спілкування А. Політичні права
2. Право на страйки Б. Культурні права
3. Право на медичне обслуговування В. Громадянські права
4. Право на об'єднання в громадські організації Г. Економічні права
5. Право на освіту Д. Соціальні права

243. Визначте відповідність між видами прав людини та їх характеристикою:

1. Громадянські права А. Забезпечення вільного розпорядження основними факторами матеріальної діяльності
2. Політичні права Б. Забезпечення гармонійного розвитку людини
3. Економічні права В. Забезпечення пріоритетів індивідуального розвитку людини
4. Соціальні права Г. Забезпечення подолання відчуження громадянина від держави
5. Культурні права Д. Забезпечення достатнього рівня життя

244. Нормативно (юридично) закріплені обов'язки держави та її органів, які кореспондують з правами людини, - це:

А. Система захисту прав людини

Б. Умови реалізації прав людини

В. Система досягнення благ, які відповідають правам людини

Г. Система (механізм) гарантій прав людини

Д. Система відповідальності держави та її органів за порушення прав людини


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.036 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав